Respekt för personlig integritet är en grundläggande värdering för ZETES. I en alltmer digital miljö samlar ZETES in och behandlar vissa personuppgifter så att vi kan leverera de tjänster du förväntar dig av oss. Vi strävar efter att behandla och skydda dina personuppgifter i strikt överensstämmelse med lagen, bland annat den belgiska lagen från den 8:e december 1992 om skydd av personlig integritet med avseende på behandling av personuppgifter och, från och med den 25:e maj 2018, den Europeiska allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 från den 27:e april 2016 (”GDPR”).
Vi uppmanar dig att noggrant läsa denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). I det här dokumentet förklarar ZETES sin integritets- och personuppgiftspolicy för att respektera användarnas personliga integritet på vår webbplats och för att fortsätta att förtjäna ditt förtroende.

Denna Integritetspolicy är skriftlig i form av frågor och svar.

1 Vem kommer att behandla dina personuppgifter?
”Personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter är följande juridiska person:
ZETES INDUSTRIES sa/nv (förkortas nedan ”ZETES”)
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bryssel
Momsnummer: BE0425.609.373

2 Vad menas med personuppgifter?
Personuppgifter förstås som all specifik information om en person som kan identifieras. Det kan vara namnet, den fysiska adressen eller e-postadressen, telefonnumret, organisationen eller funktionen, den information vi mottar via vår webbplats eller via våra olika kommunikationskanaler.

3 För vilket ändamål och på vilken rättslig grund samlas dina personliga uppgifter in och behandlas?
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är följande:

Användning av ZETES’ webbplats
Dina personuppgifter kan behandlas av ZETES för att vi ska kunna ge dig den bästa upplevelsen, svara på en fråga, en begäran, till exempel en begäran om information om våra produkter, tjänster eller lediga platser..., för att anmäla dig till ett event eller en utbildning, för att få en artikel eller annan publikation från ZETES, osv... De personuppgifter vi behandlar är ditt namn, din titel, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din organisation, din befattning och en beskrivning av den förfrågan du skickar till ZETES.
Registrering är inte nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats. Om du bara är en besökare på webbplatsen samlar vi inte in någon personlig information om dig, förutom i begränsad utsträckning genom användning av cookies, såsom beskrivs i vår cookiepolicy.

Behandling av uppgifter av ZETES för direktmarknadsföringsändamål
Om du är kund hos ZETES eller om det finns en relevant och lämplig relation mellan dig och ZETES, till exempel om du är identifierad som en potentiell kund, kan vi, om du inte invänder, använda dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse för att kontakta dig för direktmarknadsföringsändamål för att informera dig om våra produkter och tjänster. Vi gör vårt yttersta för att hålla informationen om varje registrerad person relevant.

Om du inte är kund hos ZETES eller identifierad som en potentiell kund för ZETES kommer dina personuppgifter inte att användas för kommersiella ändamål om du inte ger ditt medgivande. Under alla omständigheter kan du när som helst återkalla ditt medgivande.

Uppfyllande eller förberedelse av ett kontrakt
ZETES kan behandla dina personuppgifter utan ditt uttryckliga medgivande när detta är nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder för att förbereda denna typ av kontrakt (till exempel för att ge dig en prisoffert).

4 Vilka kategorier av personuppgifter kommer att behandlas?
För att uppnå ovan angivna ändamål kan behandlingen av personuppgifter inkludera följande:
- allmänna identifieringsuppgifter (titel, namn, adress,...)
- personuppgifter (telefonnummer, e-postadress, organisation, funktion, beskrivning av den förfrågan du riktar till ZETES)

ZETES samlar inte avsiktligt in någon särskild kategori av känsliga personuppgifter via vår webbplats. Känsliga personuppgifter omfattar: information som avslöjar ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiösa eller filosofiska övertygelser; fackligt medlemskap; behandling av genetiska eller biometriska data för att unikt identifiera en person; hälsoinformation; information om en persons sexualliv eller sexuella läggning och i vissa fall socialförsäkringsnummer eller specifik finansiell information.

ZETES’ webbplats är inte avsedd att användas av barn. Vi förstår vikten av att skydda information från barn, särskilt i en digital miljö, och vi samlar inte medvetet in eller behandlar information om barn.

5 Vem får åtkomst till dina personuppgifter?
ZETES’ marknadsförings- och försäljningsteam, men även andra personer på ZETES, baserat på en strikt behovsbasis, har tillgång till dina personuppgifter för att uppnå de ovan angivna ändamålen.

Den administrativa och/eller tekniska personalen som ser till att våra marknadsföringsverktyg och vår webbplats fungerar smidigt och får driftsupport kan också ha tillgång till dessa uppgifter på grund av de roller de tilldelas i vårt företag. All vår personal omfattas av sekretessklausuler.

6 Till vem kan dina personuppgifter överföras?
ZETES delar, säljer, överför eller distribuerar inte på annat sätt dina personuppgifter om det inte krävs enligt lag eller om du uttryckligen tillåter det.
Dina personuppgifter kan emellertid vid behov göras tillgängliga för:
- våra dotterbolag, företag i ZETES-koncernen, partner och/eller medarrangörer för event för att uppnå de ovan angivna ändamålen
- våra IT-tjänsteleverantörer som ibland kan vara belägna utanför EU Dessa leverantörer är föremål för lämpliga skyddsåtgärder för att följa GDPR. ZETES’ tjänsteleverantörer och de specialiserade tjänsteleverantörer som de har valt måste respektera dina uppgifters konfidentiella natur och får endast använda uppgifterna enligt instruktionerna från ZETES.

7 Använder ZETES automatiska processer för beslutsfattande?
De automatiska besluten definieras som beslut gällande personer som endast fattas på grundval av en automatiserad behandling av data och som ger rättsliga effekter på personerna eller påverkar dem på ett väsentligt sätt. ZETES fattar inte automatiska beslut enligt ovan.

8 Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar endast dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för de ovan beskrivna ändamålen.
Om du är kund kommer vi att behålla dina uppgifter under löptiden för kontraktet mellan dig (eller företaget/organisationen på vars uppdrag du agerar) och ZETES. Om kontraktet upphör kommer vi att behålla dina uppgifter i vår databas så länge som det krävs enligt lag. Du kan begära att vi tar bort dina uppgifter tidigare. I så fall kommer vi att ta bort alla uppgifter vi har förutom de uppgifter vi måste behålla enligt lag.

Om du inte är kund måste vi fatta beslut utifrån den information vi får från dig. Vi kommer till exempel att ta bort dina uppgifter när vi upptäcker att informationen som tillhandahålls inte längre är korrekt och vi inte kan rätta till den (t.ex. när vi får ett meddelande om ”misslyckad leverans” av ett e-postmeddelande). Vi tar även bort dina uppgifter från det datum du ber oss att göra det. I princip kommer dina personuppgifter automatiskt att tas bort om vi aldrig hör någonting från dig eller inte spårar någon aktivitet (besök på webbplatsen, klick på e-postmeddelanden, personliga kontakter med våra säljteam, osv.) under en period på 5 år.

Om du är en jobbsökare behåller vi ditt CV och dina personuppgifter i vårt system under en period på 2 år efter inlämningen. Du kan begära att vi tar bort dina uppgifter tidigare.

9 Hur säkerställs säkerheten för dina personuppgifter?
ZETES har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, åtkomst eller obehörig behandling.

ZETES förbinder sig också att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till de situationer där åtkomst är absolut nödvändig. Medarbetare som har tillgång till sådana uppgifter har informerats om sina skyldigheter när det gäller dataskydd. Dessa säkerhetsåtgärder granskas regelbundet och anpassas för att säkerställa en adekvat skyddsnivå.

10 Vilka är dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter från ZETES och vem kan du kontakta?
Du kan när som helst kontakta ZETES för hantering av dina personuppgifter som du har tillhandahållit via vår webbplats. Du har också rätt att när som helst kontakta ZETES för följande begäranden:
- Åtkomst till, korrigering eller radering av dina personuppgifter
- Begränsning av eller invändning mot behandling eller överföring av dina personuppgifter
- Återkallande av ditt medgivande när det gäller behandling eller överföring av dina personuppgifter baserat på medgivande (detta kommer dock inte att påverka lagligheten i tidigare behandling)
- Mottagande av dina uppgifter för överföring till en annan personuppgiftsansvarig (”rätt till portabilitet”)
- Inlämnande av ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du anser att ZETES inte har handlat i enlighet med dataskyddslagstiftningen

Din kontaktperson på ZETES för ytterligare information om dessa rättigheter är dataskyddsombudet som du kan kontakta på följande adress:
ZETES INDUSTRIES sa/nv
Att: Data Protection Officer
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bryssel
t. +32 (0) 2 728 37 11
e.dpo@zetes.com
Du kommer att få ett svar inom 30 dagar.

11 Ändringar i vår Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst för att vi ska kunna uppfylla kraven enligt gällande integritets- och dataskyddslagar. Läs denna Integritetspolicy varje gång innan du skickar dina personuppgifter till oss.

Senaste uppdatering: 24maj2018