Poszanowanie prywatności jest dla firmy ZETES sprawą najwyższej wagi. Wcoraz bardziej cyfrowym otoczeniu firma ZETES gromadzi iprzetwarza określone dane osobowe, tak aby móc świadczyć usługi, których oczekują klienci. Podjęliśmy zobowiązanie do przetwarzania iochrony danych osobowych klientów wpełnej zgodności z przepisami krajowymi oraz z Europejskim rozporządzeniem oochronie danych 2016/679 zdnia 27kwietnia 2016r. („RODO”).

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszych warunków ochrony prywatności („Warunki ochrony prywatności”). W niniejszym dokumencie firma ZETES wyjaśnia zasady ochrony prywatności idanych osobowych zmyślą oposzanowaniu prywatności użytkowników strony internetowej oraz dalszym zdobywaniu ich zaufania.

Warunki ochrony prywatności zostały opisane wformie pytań iodpowiedzi.

1 Kto będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika?
Administratorem danych osobowych użytkownika jest następujący podmiot prawny:
ZETES INDUSTRIES sa/nv (w skrócie „ZETES”)
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruksela
NIP: BE0425.609.373

2 Co należy rozumieć pod pojęciem danych osobowych?
Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie konkretne informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby. Mogą nimi być: imię inazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail, numer telefonu, organizacja lub funkcja, informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych.

3 W jakim celu ina jakiej podstawie prawnej dane osobowe są gromadzone iprzetwarzane?
Dane osobowe są przetwarzane wnastępujących celach:

Korzystanie ze strony internetowej firmy ZETES
Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez firmę ZETES tak, aby mogła ona zapewnić mu jak najwyższą funkcjonalność, odpowiadać na pytania iprośby, wtym prośby oinformacje na temat produktów, usług lub ofert pracy …, umożliwić rejestrowanie się na wydarzenia lub szkolenia, aby otrzymywać artykuły lub inne publikacje ZETES  itp. Przetwarzane przez firmę ZETES dane osobowe to imię inazwisko, płeć, adres, numer telefonu, adres e-mail, organizacja, funkcja iopis wysyłanego zapytania.
Podczas korzystania znaszej strony internetowej nie jest wymagana rejestracja. W przypadku osób jedynie odwiedzających naszą stronę internetową nie są gromadzone na ich temat żadne informacje, zwyjątkiem – wograniczonym zakresie – tych, które trafiają do nas za pośrednictwem plików cookie, zgodnie zpolityką dotyczącą plików cookie.

Przetwarzanie danych przez firmę ZETES do celów związanych zmarketingiem bezpośrednim
Jeśli użytkownik jest klientem firmy ZETES lub jeśli nawiązana została uzasadniona iwłaściwa relacja między nim afirmą ZETES, na przykład wprzypadku, gdy został on zidentyfikowany jako potencjalny klient, możemy – oile nie wyrazi on sprzeciwu – wykorzystać jego dane osobowe woparciu onasz uzasadniony interes do tego, aby skontaktować się znim wramach marketingu bezpośredniego zinformacją onaszych produktach iusługach. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje takie były istotne dla każdego podmiotu danych.
Jeśli użytkownik nie jest klientem firmy ZETES lub nie został on zidentyfikowany jako potencjalny klient, nie będziemy wykorzystywać jego danych osobowych, chyba że wyrazi on na to zgodę. W każdym razie może on wycofać swoją zgodę wdowolnym momencie.

Wykonanie lub zawarcie umowy
Firma ZETES może przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wyraźnej zgody, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jest on stroną, lub wcelu podjęcia kroków zmierzających do zawarcia takiej umowy (np. przedstawienie oferty cenowej).

4 Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane?
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, przetwarzanie danych osobowych może obejmować:
- ogólne dane identyfikacyjne (płeć, imię inazwisko, adres itp.);
- dane osobowe (numer telefonu, adres e-mail, organizacja, funkcja, opis skierowanego do nas zapytania).

Za pośrednictwem strony internetowej firmy ZETES nie są zbierane intencjonalnie żadne wrażliwe dane osobowe należące do jednej określonej kategorii. Wrażliwe dane osobowe to: informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związku zawodowego, przetwarzanie danych genetycznych lub biometrycznych wcelu jednoznacznej identyfikacji osoby, informacje ozdrowiu, informacje ożyciu seksualnym lub orientacji seksualnej, aw niektórych przypadkach także numery ubezpieczenia społecznego lub szczegółowe informacje osytuacji finansowej.

Ze strony internetowej firmy ZETES nie powinny korzystać dzieci. Rozumiemy wagę ochrony informacji dotyczących dzieci, zwłaszcza wśrodowisku cyfrowym, wzwiązku zczym nie gromadzimy ani nie przetwarzamy świadomie takich informacji.

5 Kto będzie miał dostęp do danych osobowych użytkownika?
Dostęp do danych osobowych użytkownika wcelu realizacji wyżej wymienionych celów mają zespoły marketingu isprzedaży firmy ZETES. Jedynie wuzasadnionych przypadkach dostęp mogą także mieć inne osoby wfirmie ZETES.

Dostęp do takich danych na podstawie pełnionych ról może mieć personel administracyjny i/lub techniczny, który odpowiada za sprawne działanie oraz wsparcie operacyjne naszych narzędzi marketingowych istrony internetowej. Wszyscy pracownicy są zobowiązani klauzulami poufności.

6 Komu mogą zostać przekazane dane osobowe użytkownika?
Firma ZETES nie będzie udostępniać, sprzedawać, przekazywać ani rozpowszechniać wżaden inny sposób danych osobowych użytkownika, oile nie jest to wyraźnie przez niego dozwolone lub wymagane prawem.
Jednak dane osobowe użytkownika mogą zostać wrazie konieczności udostępnione:
- spółkom zależnym, podmiotom Grupy ZETES, partnerom i/lub współorganizatorom wydarzeń wcelu realizacji wyżej wymienionych celów;
- dostawcom usług IT, którzy mogą znajdować się poza Unią Europejską. Dostawców tych obowiązują odpowiednie obostrzenia wramach zgodności zRODO. Dostawcy usług firmy ZETES iwybrani przez nich dostawcy usług specjalistycznych muszą przestrzegać poufności danych oraz mogą wykorzystywać dane wyłącznie zgodnie zwytycznymi firmy ZETES.

7 Czy firma ZETES wykorzystuje zautomatyzowane procesy decyzyjne?
Zautomatyzowane procesy decyzyjne są definiowane jako decyzje dotyczące osób, które są podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych iktóre wywierają skutki prawne lub wistotny sposób wpływają na te osoby. Firma ZETES nie wykorzystuje wspomnianych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

8 Jak długo będą przechowywanie dane osobowe użytkownika?
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tylko przez czas niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów.

W przypadku użytkownika będącego klientem jego dane zostaną zachowane przez cały czas obowiązywania umowy między nim (lub firmą/organizacją, wimieniu której występuje) afirmą ZETES. Po rozwiązaniu umowy dane użytkownika będą przechowywane wnaszej bazie danych dopóki będzie to wymagane prawem. Użytkownik może zwrócić się owcześniejsze usunięcie swoich danych. W takim przypadku usunięte zostaną wszystkie dane, które znajdują się wnaszym posiadaniu, oprócz tych, które zgodnie zprawem musimy zachować.

W przypadku użytkownika będącego klientem decyzje muszą być podejmowane woparciu ootrzymane od niego informacje. Na przykład: jego rekordy zostaną usunięte, gdy dowiemy się, że posiadane przez nas informacje są nieaktualne inie możemy ich poprawić (np. otrzymamy wiadomość obraku możliwości dostarczenia wiadomości e-mail). Usunięte zostaną również rekordy od wskazanego przez użytkownika momentu wczasie. Z zasady dane osobowe użytkownika zostaną automatycznie usunięte po upływie 5lat, jeśli wtym czasie nie otrzymamy od niego żadnej informacji lub nie zarejestrujemy zjego strony żadnej aktywności (odwiedzin strony, otwarć e-maili, kontaktu znaszymi zespołami sprzedażowymi itp.).

W przypadku użytkownika będącego kandydatem do pracy jego CV idane osobowe zostaną zachowane wnaszym systemie na czas 2lat od daty przesłania. Użytkownik może zwrócić się owcześniejsze usunięcie swoich danych.

9 W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?
Firma ZETES wdrożyła techniczne iorganizacyjne środki ochrony danych osobowych przed uszkodzeniem, utratą, zmianą, dostępem lub nieupoważnionym przetwarzaniem.

Firma ZETES zobowiązuje się również ograniczyć dostęp do danych osobowych użytkownika do sytuacji, wktórych jest to absolutnie konieczne. Pracownicy, którym przysługuje dostęp do takich danych, zostali poinformowani oswoich obowiązkach wzakresie ochrony danych. Środki bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane idostosowywane wcelu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

10 Jakie są uprawnienia użytkownika wzakresie przetwarzania jego danych osobowych przez firmę ZETES iz kim może się on kontaktować?
Użytkownik może wkażdej chwili skontaktować się zfirmą ZETES wsprawie rozporządzania swoimi danymi osobowymi, które dostarczył za pośrednictwem naszej strony internetowej. Użytkownik może także wkażdej chwili skontaktować się zfirmą ZETES, aby:
- uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe;
- ograniczyć lub uniemożliwić przetwarzanie bądź przekazywanie swoich danych osobowych;
-  wycofać zgodę wzakresie obejmującym przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych na podstawie zgody (jednak bez wpływu na legalność wcześniejszych działań związanych zprzetwarzaniem);
-  otrzymać dane wcelu przekazania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia”);
-  złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że firma ZETES łamie przepisy oochronie danych.

Osobą kontaktową wfirmie ZETES na potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat powyższych uprawnień jest inspektor ds. ochrony danych, zktórym można się skontaktować pod następującym adresem:
ZETES INDUSTRIES sa/nv
Do wiadomości: Inspektor ds. ochrony danych
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruksela
Tel.: +32 (0) 2 728 37 11
E-mail: dpo@zetes.com
Odpowiedź zostanie udzielona wciągu 30dni.

11 Zmiany treści Warunków ochrony prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszych Warunków ochrony prywatności wdowolnym momencie wcelu spełnienia wymagań wynikających zobowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności idanych. Prosimy ozapoznanie się zniniejszymi Warunkami ochrony prywatności przed każdym przekazaniem nam swoich danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018