Respektování soukromí je pro společnost ZETES základní hodnotou. Ve stále více digitalizovaném prostředí společnost ZETES shromažďuje a zpracovává určité osobní údaje, abychom mohli poskytovat služby, které od nás očekáváte. Jsme odhodláni zpracovávat a chránit vaše osobní údaje v přísném souladu správními předpisy a v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

Žádáme vás, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení o ochraně osobních údajů“) pečlivě přečetli. Společnost ZETES v tomto dokumentu vysvětluje své zásady ochrany soukromí a osobních údajů s cílem respektovat soukromí uživatelů našich webových stránek a i nadále si zasluhovat vaši důvěru.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je sepsáno v podobě otázek a odpovědí.

1 Kdo bude zpracovávat vaše osobní údaje?
Správcem vašich osobních údajů je následující právnická osoba:
ZETES INDUSTRIES sa/nv (zkráceně „ZETES“)
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Brussels
DIČ: BE0425.609.373

2 Co je míněno osobními údaji?
Osobními údaji se rozumí jakékoli konkrétní informace o osobě, kterou lze identifikovat. Může to být jméno, fyzická nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, organizace nebo funkce, informace, které obdržíme prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím našich různých komunikačních kanálů.

3 Za jakým účelem a na jakém právním základě jsou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány?
Vaše osobní údaje se zpracovávají k následujícím účelům:

Používání webových stránek společnosti ZETES

Společnost ZETES může zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší zkušenosti, odpovědět na otázku, žádost, jako je žádost o informace o našich produktech, službách nebo pracovních příležitostech, za účelem registrace na akci nebo školení, získání článku nebo jiné publikace společnosti ZETES atd. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou vaše jméno, titul, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, organizace, funkce a popis dotazu, který zasíláte společnosti ZETES.
K používání našich webových stránek není nutná registrace. Pokud pouze navštěvujete webové stránky, neshromažďujeme žádné vaše osobní údaje s výjimkou těch, které v omezené míře získáváme prostřednictvím používání souborů cookie, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.

Zpracování údajů společností ZETES pro účely přímého marketingu

Pokud jste zákazníky společnosti ZETES nebo pokud existuje relevantní a vhodný vztah mezi vámi a společností ZETES, například v případě, že jste identifikováni jako potenciální komerční zákazník, můžeme vaše osobní údaje používat na základě našeho oprávněného zájmu k tomu, abychom vás kontaktovali za účelem přímého marketingu a informovali vás o našich produktech a službách, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. Snažíme se o to, aby byly informace relevantní pro každý subjekt údajů.

Pokud nejste zákazníky společnosti ZETES ani nejste identifikováni jako potenciální komerční zákazník společnosti ZETES, vaše osobní údaje nebudou používány ke komerčním účelům, pokud k tomu nedáte souhlas. V každém případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.
Realizace nebo příprava smlouvy

Společnost ZETES může zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, jestliže je to nutné pro plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků při přípravě tohoto typu smlouvy (jako je například poskytnutí cenové nabídky).

4 Jaké kategorie osobních údajů budou zpracovávány?
Abychom dosáhli výše uvedených účelů, může zpracování osobních údajů zahrnovat následující:
– obecné identifikační údaje (titul, jméno, adresa…),
– osobní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, organizace, funkce, popis dotazu, který jste vznesli vůči společnosti ZETES).

Společnost ZETES prostřednictvím našich webových stránek neshromažďuje záměrně žádnou konkrétní kategorii citlivých osobních údajů. Citlivé osobní údaje zahrnují: informace odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zpracování genetických nebo biometrických údajů s cílem jednoznačně identifikovat konkrétní osobu, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo sexuální orientaci konkrétní osoby a v některých případech čísla sociálního zabezpečení nebo konkrétní finanční informace.
Webové stránky společnosti ZETES nejsou určeny k používání dětmi. Chápeme, jak je důležité chránit údaje dětí, zejména v digitálním prostředí, a informace o dětech vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme.

5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?
Přístup k vašim osobním údajům mají marketingové a prodejní týmy společnosti ZETES, ale také další lidé ve společnosti ZETES, kteří nutně potřebují tyto informace znát za účelem dosažení výše uvedených účelů.
Přístup k těmto údajům mohou mít i administrativní a/nebo techničtí pracovníci, kteří zajišťují plynulý běh a provozní podporu našich marketingových nástrojů a webových stránek, a to na základě svých rolí, které mají v naší společnosti. Všichni naši pracovníci se zavázali zachovávat mlčenlivost.

6 Komu mohou být vaše osobní údaje předávány?
Společnost ZETES nebude vaše osobní údaje sdílet, prodávat, převádět nebo jinak šířit, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud to výslovně neschválíte.
Vaše osobní údaje mohou být ovšem v případě potřeby zpřístupněny:
– našim dceřiným společnostem, subjektům ve skupině ZETES, partnerům a/nebo spoluorganizátorům akcí za účelem dosažení výše uvedených účelů,
– našim poskytovatelům služeb IT, kteří někdy mohou být mimo Evropskou unii. Tito poskytovatelé zavedli příslušná bezpečnostní opatření, aby splňovali nařízení GDPR. Poskytovatelé služeb společnosti ZETES a poskytovatelé speciálních služeb, které si zvolili, musí respektovat důvěrnou povahu vašich údajů a mohou údaje používat pouze dle pokynů společnosti ZETES.

7 Používá společnost ZETES automatizované rozhodovací procesy?
Automatizovaná rozhodnutí jsou definována jako rozhodnutí o konkrétních osobách, která jsou přijímána pouze na základě automatizovaného zpracování dat a která mají právní účinky na konkrétní osoby nebo je významným způsobem ovlivňují. Společnost ZETES nepřijímá automatizovaná rozhodnutí, jak jsou popsána výše.

8 Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro výše popsané účely.
Pokud jste zákazník, budeme vaše záznamy uchovávat po dobu existence smlouvy mezi vámi (nebo společností/organizací, jejímž jménem jednáte) a společností ZETES. Když bude smlouva ukončena, budeme vaše záznamy v naší databázi uchovávat po dobu, kterou vyžadují právní předpisy. Můžete nás požádat, abychom vaše údaje odstranili dříve. V takovém případě odstraníme všechny údaje, které máme, kromě údajů, které musíme ze zákona uchovávat.

Pokud nejste zákazník, musíme se rozhodnout na základě údajů, které od vás obdržíme. Vaše údaje například odstraníme, jakmile zjistíme, že poskytnuté údaje už nejsou přesné a nejsme schopni to napravit (např. když dostaneme zprávu o neúspěšném doručení e-mailové zprávy). Vaše záznamy rovněž odstraníme od okamžiku, kdy nás o to požádáte. Vaše osobní údaje budou zásadně automaticky odstraněny, pokud od vás nedostaneme žádnou zprávu nebo nezaznamenáme žádnou aktivitu (návštěvy webových stránek, kliknutí na e-mailové zprávy, osobní kontakty s našimi prodejními týmy atd.) po dobu 5let.

Pokud jste uchazeč o práci, váš životopis a osobní údaje budeme v našem systému uchovávat po dobu 2let po podání žádosti. Můžete nás požádat, abychom vaše údaje odstranili dříve.

9 Jak je zajištěno zabezpečení vašich osobních údajů?
Společnost ZETES přijala technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před zničením, ztrátou, změnou, přístupem nebo neoprávněným zpracováním.
Společnost ZETES se rovněž zavazuje omezit přístup k vašim osobním údajům na situace, kdy je přístup nezbytně nutný. Zaměstnanci, kteří mají k těmto údajům přístup, byli informováni o svých povinnostech ohledně ochrany osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána a upravována tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany.

10 Jaká jsou vaše práva ohledně zpracování osobních údajů společností ZETES a koho můžete kontaktovat?
Kdykoli můžete kontaktovat společnost ZETES za účelem správy vašich osobních údajů, které jste poskytli prostřednictvím našich webových stránek. Rovněž máte právo kdykoli kontaktovat společnost ZETES s následujícími požadavky:
– přístup k vašim osobním údajům, jejich oprava nebo odstranění,
– omezení zpracování nebo přenosu či nesouhlas se zpracováním nebo přenosem vašich osobních údajů,
– odvolání vašeho souhlasu se zpracováním nebo přenosem vašich osobních údajů na základě souhlasu (to ovšem nebude mít vliv na zákonnost dřívějších činností zpracování),
– získání vašich údajů za účelem jejich přenosu k jinému správci („právo na přenositelnost“),
– podání stížnosti k dozorovému úřadu, pokud máte pocit, že společnost ZETES nejednala v souladu správními předpisy o ochraně osobních údajů.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti ZETES pro jakékoli další informace týkající se těchto práv je pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na následující adrese:

ZETES INDUSTRIES sa/nv
Att: Data Protection Officer
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Brussels
tel. +32 (0) 2 728 37 11
e-maildpo@zetes.com
Odpověď obdržíte do 30 dnů.

11 Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, abychom vyhověli požadavkům platných právních předpisů na ochranu soukromí a osobních údajů. Než nám zašlete své osobní údaje, vždy se prosím podívejte na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: 24.května 2018