ההתייחסות בכבוד לפרטיות מהווה ערך יסוד בזטס. בסביבה דיגיטלית ההולכת ומתפתחת, זטס אוספת נתונים פרטיים מסוימים ומעבדת אותם כדי שנוכל לספק את השירותים שאתה מצפה מאתנו. אנו מחויבים לעיבוד המידע האישי שלך ולהגנה עליו תוך הקפדה מרבית על החוקים, לרבות החוק הבלגי מיום 8 בדצמבר 1992 בדבר ההגנה על הפרטיות בנוגע לעיבוד נתונים אישיים, והחל מ- 25 במאי 2018, האסדרה הכללית האירופאית להגנה על מידע 2016/679 מיום 27 באפריל 2016 (להלן: "ה-GDPR ").
אנו ממליצים לך לקרוא בעיון רב את מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות"). במסמך זה, זטס מסבירה את המדיניות שלה בכל הנוגע לפרטיות ולהגנה על נתונים אישיים כדי לכבד את הפרטיות של המשתמשים באתר שלנו וכדי להמשיך ולהרוויח את האמון שלך בנו.
מדיניות פרטיות זו ערוכה בצורה של שאלות ותשובות.

מי מעבד את הנתונים האישיים שלך?

'בקר הנתונים' בכל הנוגע לנתונים האישיים שלך הנו הישות המשפטית הבאה:

ZETES INDUSTRIES sa/nv (להלן: זטס")
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Brussels
תיק מע"מ מס': BE0425.609.373

למה הכוונה בביטוי נתונים אישיים?

הכוונה היא לנתונים ספציפיים אשר יש בהם כדי לזהות אדם מסוים. זה יכול להיות שם, כתובת מגורים או דואר אלקטרוני, מספר הטלפון, החברה או התפקיד, מידע שאנו מקבלים דרך אתר האינטרנט שלנו או באמצעות ערוצי התקשרות האחרים שלנו.

על איזה בסיס משפטי ולאיזו מטרה נאספים ומעובדים הנתונים האישיים שלך?

המטרות שלשמן הנתונים האישיים שלך מעובדים הן כדלקמן:

שימוש באתר האינטרנט של זטס.

ייתכן שהנתונים האישיים שלך יעובדו ע"י זטס כדי שנוכל לתת לך את החוויה הטובה ביותר, להגיב לשאלות, לבקשות, כגון בקשות למידע אודות המוצרים או השירותים שלנו או הזדמנויות העבודה אצלנו..., להירשם לאירוע או להדרכה, לקבל מאמר או פרסום אחר של זטס, וכד'. הנתונים האישיים שאנו מעבדים כוללים את השם, התואר, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, החברה, התפקיד, ותיאור לבירור שהנך שולח לזטס.

השימוש באתר האינטרנט שלנו אינו מחייב הרשמה. אם אתה בגדר מבקר באתר בלבד, אנו לא אוספים שום מידע אישי אודותיך למעט להיקף מוגבל דרך השימוש בעוגיות (cookies ) בהתאם למדיניות העוגיות שלנו.

עיבוד נתונים ע"י זטס למטרות שיווק ישיר

אם הנך לקוח של זטס, או אם ישנו קשר רלוונטי ומתאים בינך לבין זטס, כגון אם הנך בגדר לקוח פוטנציאלי, נהיה רשאים, אלא אם תתנגד לכך, להשתמש בנתונים האישיים שלך, בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, ליצור קשר אתך למטרות שיווק ישיר כדי ליידע אותך על המוצרים והשירותים שלנו. אנו משתדלים ככל יכולתנו כדי לשמור על רלוונטיות הנתונים בכל קטגורית נתונים.  

אם אינך לקוח של זטס, או אם אינך בגדר לקוח פוטנציאלי, הנתונים האישיים שלך לא ישמשו למטרות שיווק אלא אם תסכים לכך. בכל מקרה, תוכל לחזור בך מהסכמה כזו בכל עת.

עריכת או הכנת חוזה

זטס רשאית לעבד את הנתונים האישיים שלך, ללא ההסכמה מפורשת מצדך, כאשר הדבר נחוץ לביצוע חוזה שהנך צד לו או כדי לנקוט בצעדים להכנת חוזה מסוג זה (למשל מתן הצעת מחיר עבורך).

איזה קטיגוריות של נתונים אישיים יעובדו?

כדי להגשים את המטרות המצוינות לעיל, ייתכן שעיבוד הנתונים האישיים יכלול את הדברים הבאים:

נתונים מזהים כלליים (תואר, שם, כתובת,...); נתונים אישיים ספציפיים (מספר טלפון, כתובת דוא"ל, חברה, תפקיד, תיאור הבירור שהגשת לזטס).

 
זטס לא אוספת במתכוון קטגוריות ספציפיות של נתונים אישיים רגישים דרך האתר שלנו. נתונים אישיים רגישים כוללים: מידע המגלה את המוצא האתני או הגזעי; דעות פוליטיות; אמונות דתיות או פילוסופיות; חברות באיגודים; עיבוד נתונים גנטיים או ביומטריים למטרות זיהוי אנשים בצורה ייחודית; מידע רפואי; מידע אודות חיי המין או הנטיות המיניות של אנשים; ובמקרים מסוימים, מספרי הביטוח הלאומי (תעודות זהות) או מידע פיננסי ספציפי.

אתר האינטרנט של זטס אינו מיועד לשימוש ע"י ילדים. אנו מודעים לחשיבות ההגנה על המידע הקשור לילדים, בעיקר באווירה הדיגיטלית, ואנו לא אוספים או מעבדים ביודעין שום מידע אודות ילדים.

למי תהיה גישה לנתונים האישיים שלך?

 

לצוותי השיווק והמכירות בזטס, אך תהיה לאנשים אחרים בזטס, על בסיס "אם יש צורך לדעת" המיושם בהקפדה, גם כן גישה לנתונים האישיים שלך לצורך הגשמת המטרות שצוינו לעיל.

כמו כן, ייתכן ותהיה לצוות האדמיניסטרטיבי ו/או הטכני המבטיח את הריצה התקינה ואת התמיכה התפעולית של אמצעי השיווק ואת אתר האינטרנט שלנו גם כן גישה לנתונים אלה בתוקף תפקידם בחברה שלנו. כל אנשי הצוות שלנו כפופים להסכמי סודיות.

למי ניתן לשלוח את הנתונים האישיים שלך?

 

זטס לא תחשוף, תמכור, תעביר או תפיץ בכל דרך אחרת את המידע האישי שלך אלא אם נדרשה לעשות כן על פי דין או אם נתת את הסמכתך המפורשת לכך.  

עם זאת, ייתכן כי הנתונים האישיים שלך יהיו נגישים, במידת הצורך, לצדדים הבאים:

חברות הבת שלנו, ישויות שהן חלק מקבוצת זטס, שותפים, ו/או מארגנים בצוותא של אירועים לצורך הגשמת המטרות המצוינות לעיל.

 

ספקי שירותי טכנולוגיית המידע שייתכן ויהיו מחוץ למדינות האיחוד האירופי. ספקים אלה יהיו כפופים לאמצעי בטיחות נאותים כדי לציית לכללי האסדרה הכללית האירופאית להגנה על מידע (GDPR ). ספקי השירותים של זטס וספקי השירותים המומחים שייבחרו על ידם חייבים לכבד את האופי הסודי של הנתונים שלך ויהיו רשאים להשתמש בהם אך ורק בהתאם להוראות שניתנו מטעם זטס. האם זטס משתמשת בתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים?

 

החלטות אוטומטיות מוגדרות כהחלטות בנוגע לאנשים כלשהם אשר נעשו אך ורק על בסיס תהליך עיבוד נתונים אוטומטי כאשר להחלטות אלה ישנן השלכות משפטיות משמעותיות על אותם אנשים. זטס אינה עושה שימוש בהחלטות אוטומטיות כמוגדר לעיל.

למשך כמה זמן יאוחסנו הנתונים האישיים שלך?

 

אנו מאחסנים את הנתונים האישיים שלך אך ורק לתקופה החיונית למטרות המתוארות לעיל.

אם הנך לקוח, אנו נשמור את הרשומות שלך למשך תקופת החוזה בינך (או בין החברה/התאגיד שאתה פועל מטעמם) לבין זטס. אם החוזה בא לידי סיום, אנו נשמור את הרשומות שלך במאגרי המידע שלנו כל עוד אנו נדרשים לעשות כן על פי דין. באפשרותך לבקש את הסרת הנתונים שלך במועד מוקדם יותר. במקרה כזה, נסיר את כל הנתונים שיש לנו למעט הנתונים שאנו חייבים לשמור על פי דין.

אם אינך לקוח, ההחלטות שלנו יהיו מבוססות על המידע שנקבל ממך. למשל, אנו נסיר את הנתונים שלך כאשר נמצא שהמידע שמסרת לנו אינו מדויק יותר ואין ביכולתנו לתקן אותו (למשל, אם אנו מקבלים הודעת "כישלון מסירה" לדוא"ל). כמו כן, אנו נסיר את הרשומות שלך מהרגע שתבקש מאתנו לעשות כן. באופן עקרוני, הנתונים האישיים שלך יוסרו באופן אוטומטי אם לא נשמע ממך או אם לא נאתר שום פעילות מצדך במשך תקופה של 5 שנים (כגון, ביקורים באתר, קליקים על דוא"ל, יצירת קשר באופן אישי עם צוותי המכירות שלנו, וכד').

אם הנך מבקש העסקה, אנו נשמור על קורות החיים שלך ועל הנתונים האישיים שלך במערכת שלנו במשך תקופה של שנתיים לאחר הגשת בקשת ההעסקה. אתה רשאי לבקש את הסרת הנתונים שלך במועד מוקדם יותר.

כיצד מאובטח המידע האישי שלך?

 

זטס נוקטת בצעדים טכניים וארגוניים למטרת ההגנה על הנתונים האישיים שלך מפני השמדה, אבדה, שינוי, גישה או עיבוד בלתי מורשים.

כמו כן, זטס מתחייבת להגביל את הגישה לנתונים האישיים שלך למקרים שבהם הגישה לנתונים אלה נחוצה. העובדים שיש להם גישה לנתונים אלה מודעים לחובתם בכל הנוגע להגנה על נתונים. אמצעי אבטחה אלה נבדקים ומעודכנים לעיתים תכופות כדי להבטיח רמת הגנה הולמת.

מהן זכויותיך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים ע"י זטס, ועם מי תוכל ליצור קשר?

 

באפשרותך, בכל עת, ליצור קשר עם זטס לשם הטיפול בנתונים האישיים שלך שמסרת באמצעות אתר האינטרנט. כמו כן, הנך רשאי ליצור קשר עם זטס, בכל עת, כדי לבקש את הדברים הבאים:

גישה, תיקון, או מחיקה של הנתונים האישיים שלך; הגבלת העיבוד או ההעברה של הנתונים האישיים שלך או התנגדות לעיבודם או להעברתם; ביטול הסכמתך בכל הנוגע לעיבוד או להעברת הנתונים האישיים שלך שנעשה בהסכמתך (אולם, לא תהיה לכך השפעה על החוקיות של על עיבוד שנעשה לפני כן); קבלת הנתונים שלך לשם העברתם לבקר אחר ("הזכות לניידות"); הגשת תלונה לרשות המפקחת אם אתה מרגיש שזטס לא פעלה בהתאם לחקיקה בדבר ההגנה על נתונים.

 

איש הקשר שלך בזטס בכל הנוגע לכל אינפורמציה עתידית אודות זכיות אלה הוא פקיד ההגנה על נתונים (Data Protection Officer ) אשר ניתן לפנות אליו בכתובת הבאה:

ZETES INDUSTRIES sa/nv
לידי: Data Protection Officer
Da Vinci Science Park 
Rue de Strasbourg 3 
1130 Brussels
טלפון: +32 (0) 2 728 37 11
דוא"ל: dpo@zetes.com
תקבל מענה לפנייתך תוך 30 יום.

שינויים למדיניות הפרטיות שלנו

אנו שומרים על זכותנו לשנות מדיניות פרטיות זה בכל עת, כדי שנוכל לעמוד בדרישות המוטלות ע"י חוקי ההגנה על פרטיות ונתונים. נא לבקר במדיניות פרטיות זו בכל פעם מחדש, לפני מסירת נתונים אישיים אודותיך אלנו.

עדכון אחרון: 24 במאי 2018