Immateriella rättigheter och konfidentialitet

1. ZETES’ namn och logotyper samt närstående eller relaterade företags namn och logotyper som visas på denna webbplats är varumärken och handelsnamn som skyddas av nationella och internationella lagar.

Upphovsrätten på denna webbplats tillhör ZETES Industries SA (”ZETES”), ett företag som är registrerat enligt lagarna i Belgien (Europa), med säte på Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bryssel (Belgien – Europa).

2. Den här webbplatsens användare är införstådda med och samtycker till att tjänsten som tillhandahålls på den här webbplatsen och nödvändig programvara som används i samband med tjänsten eller som finns tillgänglig på webbplatsen för hämtning (”programvaran”) innehåller ägd och konfidentiell information som skyddas av tillämplig lagstiftning om immateriella rättigheter och annan lagstiftning.

Användarna är vidare införstådda med och samtycker till att innehållet i sponsrade annonser eller information som presenteras genom tjänsten eller av annonsörer skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller annan äganderätt och lagstiftning.

Med undantag för när detta uttryckligen tillåts av ZETES eller annonsörer samtycker användarna till att inte ändra, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, distribuera hela eller delar av tjänsten eller programvaran eller skapa härledda verk som baseras på tjänsten eller programvaran.

ZETES beviljar dig en personlig rättighet och licens, som inte kan överlåtas och som inte ger någon ensamrätt, att använda objektkoden i dess programvara på en dator under förutsättning att användarna inte kopierar, ändrar, skapar härledda verk av, dekonstruerar, disassemblerar eller på annat sätt försöker härleda någon källkod, säljer, överlåter, vidarelicensierar, beviljar ett säkerhetsintresse i eller på annat sätt överlåter någon rättighet i programvaran, eller låter någon tredje part utföra någon av de ovan angivna åtgärderna. Användarna samtycker till att inte göra ändringar av något slag eller i någon form i programvaran och att inte använda modifierade versioner av programvaran, inklusive (utan begränsning) i syfte att erhålla obehörig tillgång till tjänsten. Användarna samtycker till att inte få tillgång till tjänsten på annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av ZETES självt eller andra auktoriserade länkade webbplatser för användning vid tillgång till tjänsten.

3. Alla bilder, text, program och annat material samt innehåll (tillsammans kallade ”innehållet”) som finns i tjänsten skyddas av nationella och internationella upphovsrättslagar samt andra lagar som gäller skydd av immaterial- och äganderättsligt skyddad egendom.

ZETES äger upphovsrätten och de immateriella rättigheterna till innehållet, med undantag för vad som uttryckligen anges i programvarulicensavtal som gäller för hämtning eller köp av ZETES’ programvara någon annanstans inom tjänsten.

All kommersiell användning av innehållet är strängt förbjuden, utan uttryckligt skriftligt samtycke från ZETES.

Användarna förbinder sig inte att ändra eller ta bort äganderättsmeddelanden från material som hämtats eller köpts från tjänsten.

4. ZETES respekterar andras immateriella rättigheter och vi uppmanar webbplatsens användare att göra detsamma.

ZETES kan, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, inaktivera och/eller avsluta tillgången till tjänsten, lösenorden, kontonumren eller personalkoderna för de användare som eventuellt bryter mot ZETES’ eller tredje parts immateriella rättigheter.

Om användaren anser att hans verk eller äganderättigheter har kopierats eller använts av ZETES på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång eller att dess immateriella rättigheter har överträtts på annat sätt, uppmanas den att ge ZETES följande information:

  • en elektronisk eller fysisk signatur av den person som utsetts att agera på uppdrag av innehavaren av upphovsrätten eller annan immateriell rättighet
  • en beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade verket eller annan immateriell egendom som påstås ha utsatts för intrång
  • en beskrivning av var på webbplatsen materialet som orsakar intrånget finns
  • sökandes adress, telefonnummer och e-postadress
  • en deklaration av sökande som intygar att den har goda skäl att tro att den ifrågasatta användningen skett utan godkännande från innehavaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten, dennes ombud eller lagen
  • en deklaration av sökande om att ovanstående information i dess meddelande är korrekt samt att den innehar upphovsrätten eller den immateriella rättigheten eller är utsedd att agera på uppdrag av innehavaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten.

5. Om användaren av den här webbplatsen söker tillstånd att använda ZETES’ varumärken, logotyper, servicemärken, trade dress, slogans, skärmdumpar, upphovsrättsligt skyddade formgivning eller andra inslag i varumärket ska du kontakta ZETES på följande adress:

ZETES
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg, 3
1130 Bryssel (Belgien – Europa)
Telefonnummer: 00-32-2 –728.37.11
E-postadress: 
marketing@zetes.com