1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza witryna („Serwis”) jest internetową platformą informacyjno-komunikacyjną obsługiwaną przez firmę ZETES Industries S.A. („ZETES”), spółkę założoną zgodnie z przepisami Królestwa Belgii (Europa), z siedzibą pod adresem Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruksela, Belgia – Europa.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest przestrzeganie przez użytkowników („Użytkownicy”) regulaminu korzystania przedstawionego w niniejszych Warunkach korzystania („Warunki korzystania”).

Korzystając z Serwisu, Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać postanowień regulaminu przedstawionych poniżej.
Firma ZETES może wyłączyć dostęp do Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych Warunków korzystania.

Firma ZETES może zmieniać, modyfikować, uzupełniać oraz usuwać dowolne fragmenty niniejszych Warunków korzystania w dowolnej chwili, bez powiadamiania Użytkowników.

Użytkownicy zobowiązują się do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszych Warunków korzystania w celu zaznajomienia się z tymi zmianami, a dalszy dostęp i korzystanie z Serwisu jest tożsame z akceptacją zmienionych Warunków korzystania.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

Za pomocą niniejszej witryny firma ZETES zapewnia Użytkownikom dostęp do informacji i danych, produktów i usług do pobrania, prezentacji i zakupu, forów i nie tylko.

W Serwisie mogą również pojawiać się reklamy i narzędzia marketingowe.

Jeśli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie nowe funkcje uzupełniające lub ulepszające bieżący Serwis, w tym wprowadzanie nowych produktów lub działań firmy ZETES, również podlegają niniejszym Warunkom korzystania.

Serwis jest udostępniany w aktualnym stanie, a firma ZETES nie bierze odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, niedostarczenie lub niezapisanie komunikatów i ustawień Użytkownika.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp do Serwisu oraz za opłaty stron zewnętrznych, jakie mogą się z nim wiązać, takie jak opłaty na rzecz dostawców Internetu lub koszty czasu antenowego. Za te opłaty, jak i za opłaty związane z wyświetlaniem lub dostawą reklam, odpowiada Użytkownik.

Ponadto Użytkownik musi zapewnić oraz odpowiada za sprzęt niezbędny do korzystania z Serwisu.

Z wyjątkiem informacji, produktów lub usług wyraźnie oznaczonych jako dostarczane przez firmę ZETES firma ZETES nie obsługuje, nie kontroluje ani nie zatwierdza żadnych informacji, produktów i usług dostępnych w Internecie, w żaden sposób.

Z wyjątkiem informacji, produktów i usług uznanych przez firmę ZETES, wszelkie informacje, produkty i usługi oferowane w Serwisie lub ogólnie w Internecie są oferowane przez podmioty trzecie niestowarzyszone z firmą ZETES, w związku z czym firma ZETES nie gwarantuje ani nie potwierdza poprawności, ani wiarygodności wszelkich porad, opinii, oświadczeń oraz innych wyświetlanych i rozpowszechnianych informacji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę poprawności, kompletności i przydatności wszelkich opinii, porad, usług, produktów i innych informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu i w całym Internecie.

3. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach korzystania z Serwisu za pośrednictwem niniejszej witryny Użytkownicy zobowiązują się:

  • (a) dostarczyć, na żądanie lub według potrzeb, prawdziwe, poprawne, aktualne i pełne informacje na swój temat (tego typu informacje dalej będą nazywane „Danymi rejestracyjnymi”),
  • (b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne, tak aby były prawdziwe, poprawne, aktualne i pełne. W przypadku, gdy Użytkownik przekaże nieprawdziwe, błędne, nieaktualne lub niepełne informacje, lub firma ZETES będzie miała uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że przekazane informacje są nieprawdziwe, błędne, nieaktualne lub niepełne, wówczas firma ZETES będzie miała prawo zawiesić lub zablokować dostęp dla takiego Użytkownika oraz odmówić korzystania z Serwisu lub z dowolnej jego części, na bieżąco lub w przyszłości.

Dane rejestracyjne oraz określone dane osobowe dotyczące Użytkowników podlegają „Polityce prywatności” firmy ZETES.

4. HASŁO, KOD I BEZPIECZEŃSTWO

Aby korzystać z pewnych funkcji Serwisu dostarczanych przez firmę ZETES lub podmioty trzecie, Użytkownicy otrzymają hasło lub numer konta i/lub osobisty kod identyfikacyjny.

Może to nastąpić po podaniu Danych rejestracyjnych lub zamówieniu produktów firmy ZETES.

W takich przypadkach Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności otrzymanych haseł, numerów konta lub kodów, ponadto ponoszą również odpowiedzialność za wszelkie działania z wykorzystaniem takich haseł, kont lub kodów.

Użytkownicy zobowiązują się:

(a) natychmiast powiadomić firmę ZETES o każdym przypadku nieuprawnionego skorzystania z haseł, numerów konta lub kodów oraz o innych naruszeniach bezpieczeństwa,
(b) za każdym razem upewnić się, że po zakończeniu każdej sesji w witrynie nastąpiło wylogowanie z hasła, numeru konta lub kodu.
Firma ZETES nie może i nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z nieprzestrzegania postanowień punktu 4.

5. ZACHOWANIE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Wkład Użytkowników w komunikację prowadzoną przez Internet („Treść”) odbywa się w czasie rzeczywistym i nie jest edytowany, cenzurowany ani w inny sposób kontrolowany przez firmę ZETES. Firma ZETES nie musi i nie zawsze kontroluje Treści publikowane w ramach Serwisu, w związku z czym nie gwarantuje poprawności, spójności ani jakości tych Treści. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy mogą mieć kontakt z Treściami o charakterze obraźliwym, nieprzyzwoitym lub niestosownym. W żadnym wypadku firma ZETES nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści, w tym również między innymi za błędy i pominięcia w tekście, ani za wszelkiego rodzaju straty czy szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

Niezależnie od powyższego, firma ZETES zastrzega sobie prawo do monitorowania zawartości Serwisu oraz usuwania treści, które firma ZETES uzna za szkodliwe, obraźliwe lub w inny sposób naruszające przepisy lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania.

Aby zachować informacyjny i wartościowy charakter Serwisu oraz spełnić potrzeby Użytkowników, a także uniknąć szkód, które mogą wyniknąć z rozpowszechniania fałszywych, złośliwych, naruszających prawa innych osób lub w inny sposób szkodliwych treści, konieczne jest ustanowienie zasad chroniących przed nadużyciami.

Analogicznie Użytkownicy oświadczają, zapewniają i zobowiązują się nie przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Serwisu materiałów, które:

(i) ograniczają lub blokują dostęp bądź przyjemność korzystania z Serwisu przez inne osoby,
(ii) są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, mają charakter profanacyjny, seksualny lub są nieprzyzwoite,
(iii) stanowią lub zachęcają do zachowania, które może zostać uznane za wykroczenie bądź podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub może naruszać prawo w inny sposób,
(iv) naruszają, stanowią plagiat lub łamią prawa stron trzecich, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, prawa do zachowania prywatności lub wizerunku oraz inne prawa majątkowe,
(v) zawierają wirusy lub inne szkodliwe treści,
(vi) stanowią lub zawierają fałszywe lub mylące wskazania dotyczące pochodzenia lub stwierdzenia faktów.

Wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzyka, dźwięk fotografie, grafika, materiały wideo, wiadomości i inne materiały („Treści”), niezależnie od tego, czy przekazywane publicznie, czy prywatnie, stanowią odpowiedzialność osoby, od której pochodzą.

To oznacza, że Użytkownicy niniejszej witryny ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie Treści przesyłane, publikowane, przesyłane e-mailem, przekazywane lub w inny sposób udostępniane w ramach Serwisu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że firma ZETES lub wyznaczone przez nią podmioty mogą zapisywać Treści oraz mogą ujawniać Treści, jeśli jest to wymagane na mocy prawa lub w dobrej wierze, że zapisanie lub ujawnienie jest niezbędne do:

(a) zapewnienia zgodności z procesem prawnym,
(b) egzekwowania niniejszych Warunków korzystania,
(c) odpowiedzi na skargi dotyczące naruszenia praw osób trzecich przez Treści,
(d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy ZETES, Użytkowników witryny i opinii publicznej.
Przetwarzanie i przesyłanie w ramach Serwisu, w tym również dotyczące Treści i Danych rejestracyjnych poszczególnych Użytkowników, może obejmować:

(a) przesyłanie w ramach różnych sieci,
(b) zmiany mające na celu dostosowanie powyższych do wymogów technicznych w ramach łączności z sieciami lub urządzeniami.
Użytkownicy witryny zobowiązują się przestrzegać wszelkich międzynarodowych i lokalnych zasad dotyczących zachowania w Internecie i akceptowalnych Treści.

6. TREŚCI PRZESYŁANE LUB UDOSTĘPNIANE DO UWZGLĘDNIENIA W SERWISIE

Niektóre obszary Serwisu umożliwiają wymianę informacji między Użytkownikami, firmą ZETES i innymi stronami.

Treści przesłane przez Użytkowników stają się własnością firmy ZETES, a Użytkownicy wyraźnie udzielają firmie ZETES upoważnienia i prawa do korzystania z przesłanych treści zgodnie z polityką prywatności firmy ZETES.

Ponadto Użytkownicy udzielają firmie ZETES niewyłącznej, wolnej od tantiem, obowiązującej na całym świecie, bezterminowej licencji, z prawem do sublicencjonowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, tworzenia prac pochodnych, publikowania i publicznego odtwarzania wszelkich materiałów i innych informacji (w tym między innymi zawartych w nich pomysłów na nowe lub udoskonalone produkty i usługi) przesyłanych przez Użytkowników w publicznych strefach Serwisu (takich, jak biuletyny, fora i grupy) za pomocą dowolnych środków i nośników znanych obecnie i opracowanych w przyszłości.

Użytkownicy ponadto przyznają firmie ZETES prawo do wykorzystywania swoich imion i nazwisk w związku z przesyłanymi materiałami i innymi informacjami, a także w ramach wszelkich materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych związanych z nimi. Użytkownicy zobowiązują się nie wysuwać roszczeń przeciwko firmie ZETES w związku z domniemanym lub rzeczywistym naruszeniem bądź przywłaszczeniem praw własności w stosunku do treści przesyłanych do firmy ZETES. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że przesyłanie treści do i z Serwisu nie jest poufne i że ich treści mogą być odczytywane lub przechwytywane przez inne osoby. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że przesyłając Treści do Serwisu, nie nawiązują poufnej, powierniczej, umownej ani innej relacji z firmą ZETES, z wyjątkiem tego, co stanowią niniejsze Warunki korzystania.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownicy zobowiązują się zwolnić firmę ZETES i jej podmioty zależne i stowarzyszone, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców (łącznie „Strony zwolnione z odpowiedzialności”) z odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami i żądaniami, w tym również z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, ze strony podmiotów trzecich, dotyczącymi lub wynikającymi z Treści przesyłanych, publikowanych, przekazywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach Serwisu, korzystania z Serwisu, łączenia się z Serwisem, naruszenia Warunków korzystania lub naruszenia praw innych osób.

Użytkownicy są zobowiązani podjąć jak najściślejszą współpracę z firmą ZETES w ramach obrony przez wszelkimi roszczeniami. Firma ZETES zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających pod zwolnienie z odpowiedzialności przez Użytkowników.

Użytkownicy zobowiązują się nie uzgadniać żadnych spraw bez pisemnej zgody firmy ZETES.

Każda ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności ma prawo domagać się realizacji i egzekwować niniejsze postanowienia od Użytkowników na własną rękę.

 

 

 

8. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSPRZEDAŻY

Użytkownicy zobowiązują się nie odtwarzać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych żadnej części Serwisu, korzystania z Serwisu i dostępu do niego.

Użytkownicy mogą korzystać, kopiować i drukować informacje dostępne w witrynie ZETES wyłącznie na użytek własny lub wewnętrzny, niekomercyjny użytek swojej organizacji. Z pominięciem powyższego Użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, przekazywać, rozpowszechniać, publikować, zmieniać ani modyfikować tego typu informacji. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszych Warunkach korzystania lub w innych miejscach witryny ZETES, żadne treści opublikowane w witrynie ZETES nie stanowią oferty ani przyznania licencji, ani żadnych praw Użytkownikom.

9. OGÓLNE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM I PRZECHOWYWANIEM

Firma ZETES może w każdej chwili ustanowić i zmienić, bez uprzedniego powiadomienia, ogólne zasady i ograniczenia korzystania z Serwisu, w tym między innymi maksymalną liczbę dni przechowywania wiadomości e-mail, wiadomości w grupach dyskusyjnych i innych przesłanych Treści w Serwisie, maksymalną liczbę e-maili wysłanych lub odebranych przez konto założone w ramach Serwisu, maksymalny rozmiar e-maili wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem konta w Serwisie, maksymalną przestrzeń na dysku przydzieloną na serwerach firmy ZETES dla każdego Użytkownika oraz maksymalną liczbę (i czas trwania) zdarzeń dostępu do Serwisu w określonym czasie.

Firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie wiadomości i innych Treści przechowywanych lub przesyłanych w ramach Serwisu.

10. WYŁĄCZENIE I ZMIANY W SERWISIE

Firma ZETES zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub czasowego bądź stałego wyłączenia Serwisu (lub jego części) w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Firma ZETES może ponadto nałożyć ograniczenia na określone funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

Firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za zmiany, zawieszenie lub wyłączenie Serwisu.

11. ZABLOKOWANIE

Firma ZETES może, według własnego uznania, zablokować hasła Użytkowników, ich konta (lub część kont), kody, możliwość korzystania z Serwisu, a także usunąć wszelkie Treści w ramach Serwisu, z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu braku korzystania lub uznania przez firmę ZETES, że Użytkownicy naruszyli bądź działali niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków korzystania.

Firma ZETES może również, według własnego uznania i w dowolnym czasie, wyłączyć dostęp do Serwisu lub jego dowolnej części, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności wobec nich i osób trzecich za dostęp do Serwisu.

12. RELACJE Z REKLAMODAWCAMI

Korespondencja lub relacje biznesowe Użytkowników, lub udział w promocjach organizowanych przez reklamodawców znalezionych w lub za pomocą Serwisu, w tym płatności i dostawa powiązanych produktów i usług, a także inne warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takimi relacjami są sprawą między Użytkownikami i danym reklamodawcą.

Firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody poniesione w związku z takimi relacjami lub wyniku działalności takich reklamodawców ramach Serwisu.

13. ODNOŚNIKI

Serwis lub osoby trzecie mogą udostępniać odnośniki do innych witryn i zasobów.

Z uwagi na fakt, że firma ZETES nie ma kontroli nad takimi witrynami ani zasobami internetowymi, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności za dostępność witryn zewnętrznych ani zasobów internetowych, ani też nie wyraża aprobaty dla ich treści i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, reklamy, produkty czy inne materiały umieszczone w takich witrynach czy zasobach, bądź dostępne za ich pośrednictwem.

Firma ZETES nie odpowiada, bezpośrednio ani pośrednio, za wszelkie szkody lub straty spowodowane bądź prawdopodobnie spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem wszelkich Treści, produktów lub usług dostępnych w zewnętrznych witrynach lub zasobach albo za ich pośrednictwem.

14. POWIADOMIENIA

Powiadomienia skierowane do Użytkowników witryny mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Serwis może również informować o zmianach Warunków korzystania i innych sprawach poprzez wyświetlanie powiadomień lub odnośników do powiadomień dostępnych dla Użytkowników w Serwisie.

15. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy między Użytkownikami i firmą ZETES oraz regulują zasady korzystania z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze porozumienia między Użytkownikami i firmą ZETES.

Użytkownicy mogą podlegać dodatkowym warunkom mającym zastosowanie w przypadku korzystania z usług podmiotów stowarzyszonych bądź treści lub oprogramowania zewnętrznego.

Warunki korzystania oraz relacje Użytkowników z firmą ZETES podlegają przepisom obowiązującym na terenie Królestwa Belgii (Europa), bez względu na kolizje z innymi przepisami prawa.

Użytkownicy oraz firma ZETES poddają się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby firmy ZETES.

Nieskorzystanie lub niewprowadzenie w życie przez firmę ZETES którychkolwiek praw lub postanowień Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia się takich praw ani postanowień.

Jeśli dowolne postanowienie niniejszych Warunków korzystania okaże się nieważne w opinii sądu o właściwej jurysdykcji, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy zamiarom stron zgodnie z zapisem w postanowieniu, natomiast pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania pozostaną w mocy.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że bez względu na sprzeczne przepisy, wszelkie roszczenia i postępowania wynikające lub związane z korzystaniem z Serwisu lub Warunkami korzystania, należy przedłożyć w ciągu jednego (1) roku od wystąpienia roszczenia, w przeciwnym wypadku ulegnie ono przedawnieniu.