1. OŚWIADCZENIE PRAWNE

Korzystając z niniejszej Witryny internetowej („Witryna”), Użytkownicy akceptują niniejsze „Oświadczenie prawne”.
W niniejszej Witrynie zawarto informacje dotyczące ZETES Industries S.A. („ZETES”), spółki założonej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Królestwa Belgii, z siedzibą pod adresem Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruksela (Belgia), KBO/BCE n°0425.609.373, RPR/RPM Bruksela, a także działalności, produktów i usług firmy ZETES („Serwis”).
Nie są one przewidziane jako podstawa jakiejkolwiek oceny firmy ZETES.

2. ZASTRZEŻENIE

Mimo że firma ZETES dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Witrynie były aktualne i poprawne, firma ZETES nie może zagwarantować, że informacje te są stosowne, poprawne, pełne i prawidłowe, ani nie gwarantuje, że zawartość Witryny jest kompletna pod każdym względem.

Firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem z informacji opublikowanych w Witrynie ani za brak określonych informacji w Witrynie.
Użytkownicy Witryny przyjmują do wiadomości, że:

 • Korzystają z Serwisu na własne ryzyko. Serwis jest oferowany w aktualnym stanie i w miarę dostępności.
 • Firma ZETES nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw.
 • Firma ZETES nie gwarantuje, że:
 • (i) Serwis spełni wymagania Użytkowników,
 • (ii) Serwis będzie działał nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów,
 • (iii) efekty, które można osiągnąć poprzez korzystanie z Serwisu, będą właściwe i wiarygodne,
 • (iv) jakość produktów, usług, informacji i innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu spełni ich oczekiwania,
 • (v) błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione.
 • Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób pozyskane w wyniku korzystania z Serwisu podlegają własnemu uznaniu i ryzyku Użytkowników. Ponadto Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemów komputerowych lub utratę danych wynikającą z pobrania tego typu materiałów. Porady i informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, otrzymane przez Użytkowników od firmy ZETES lub za pośrednictwem Serwisu, nie stanowią żadnej gwarancji poza tym, o czym wyraźnie poinformowano w niniejszej Witrynie.

3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że firma ZETES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne i wynikowe oraz odszkodowania z nawiązką, w tym między innymi szkody związane z utratą zysków, wartości firmy, wykorzystaniem, danymi lub innymi szkodami niematerialnymi (nawet jeśli firma ZETES została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód), poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie, na podstawie umowy lub deliktu, wynikające z dostępu lub faktu korzystania z niniejszej Witryny lub Witryny, do której zamieszczono odnośnik, związane z:

 • korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu,
 • kosztami dostarczenia towarów i usług zastępczych w związku z towarami, danymi, informacjami lub usługami zakupionymi lub otrzymanymi, bądź wiadomościami otrzymanymi lub transakcjami zrealizowanymi za pośrednictwem Serwisu,
 • nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją przekazów, lub danych Użytkowników,
 • oświadczeniami lub zachowaniem osób trzecich w ramach Serwisu,
 • innymi kwestiami dotyczącymi Serwisu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

W niektórych obszarach prawnych niedozwolone jest wyłączenie określonych gwarancji lub ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. W związku z tym niektóre ograniczenia wymienione w punkcie 2 i 3 mogą nie obowiązywać niektórych Użytkowników.