V tomto exkluzivním rozhovoru Amir Harel, General Manager pro Visibility Solutions ve společnosti Zetes, vysvětluje rostoucí význam viditelnosti dodavatelského řetězce, výhody propojeného a spolupracujícího dodavatelského řetězce a nejlepší tipy pro dosažení viditelnosti.

Co je viditelnost dodavatelského řetězce (Supply Chain Visibility) a proč je tak důležitá?

Dodavatelské řetězce jsou stále složitější a globálnější a zahrnují mnoho subjektů, což je dáno rostoucími požadavky spotřebitelů a potřebou větší pružnosti, kontroly a efektivity. Viditelnost je proces propojení dat týkajících se všech kritických událostí v dodavatelském řetězci, který poskytuje přesný obraz minulosti, současnosti a budoucnosti. Tento přehled usnadňuje průběžnou spolupráci a proaktivní a agilní rozhodování. Viditelnosti v reálném čase nebo v téměř reálném čase lze dosáhnout modulární metodou zaměřenou na jednotlivé fáze dodavatelského řetězce (např. logistiku příjmu, přepravu nebo doručení) nebo komplexním přístupem.

Amir Harel, General Manager of Visibility Solutions at Zetes
 

„Viditelnost založená na datech poukazuje na příležitosti a rizika dodavatelského řetězce v reálném čase a je základem pro dosažení standardu Industry 4.0.“

Viditelnost dodavatelského řetězce v reálném čase je klíčovou funkcí pro nejrůznější odvětví a v dnešní době je zvláště důležitá. Maloobchodní zákazníci v současnosti vyžadují rychlost, pohodlí, aktuální informace o stavu objednávek, bezchybné plnění a jednoduché vrácení zboží. Výrobci jsou pod tlakem, aby plnili požadavky výroby JIT (Just-in-Time), umožnili širší personifikaci zboží a usilovali o udržitelný provoz včetně nakládání s odpady. Viditelnost dodavatelského řetězce je jediný způsob, jak v reálném čase sledovat a řídit rychlý tok událostí v dodavatelských řetězcích s několika úrovněmi. Ekonomika neustále kolísá, takže pro zvyšování a snižování poptávky a přijímání nových partnerů v dodavatelském řetězci je nezbytná velká míra pružnosti. Zajištění neustálé viditelnosti je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti, ale bez správných technologií a strategie je to velmi náročné.

Jak se liší viditelnost dodavatelského řetězce od dohledatelnosti?

Dohledatelnost a viditelnost jsou procesy založené na datech, které jsou nezbytné pro propojené, spolupracující a odolné dodavatelské řetězce, ale stručně vysvětlím, proč to není totéž. Dohledatelnost je proces sledování cesty dílů, produktů a majetku na granulární úrovni, prostřednictvím označování položek, serializace a agregace. Usnadňuje procesy Track and Trace a stahování výrobků z trhu, a to i mimo místo prodeje, zatímco viditelnost končí vydáním proof-of-delivery v poslední fázi. Viditelnost se týká hlavně maximalizace včasné dostupnosti výrobků, což umožňuje například výrobu JIT nebo maximální dostupnost na regálech pro maloobchodníky.

Complex supply chain network

Jak lze dosáhnout viditelnost dodavatelského řetězce a jaké jsou hlavní překážky?

Protože viditelnost dodavatelského řetězce zobrazuje bod nebo kritickou událost v daném čase (v minulosti, současnosti nebo budoucnosti), lze ji zajistit pouze pomocí přesných a dostupných dat. Digitální toky objednávek a fyzické doručení musí být synchronizovány a bezpečně sdíleny. Platforma pro viditelnost v reálném čase slučuje data od izolovaných účastníků a systémů a vytváří přehled o dodavatelském řetězci, který lze sledovat na panelech upravených na míru. Díky možnosti obohacení o externí data získaná ze zařízení IoT o počasí, dopravě, podmínkách a podobně pak mohou zúčastněné strany s jistotou vyhodnotit, co se stalo v dodavatelském řetězci, co se právě děje, a mohou spolehlivě předpovídat, co se stane. Zásadní je také možnost výstrahy, když něco nejde podle plánu. Upozornění na potenciální problémy (zpožděná vozidla, objednávky, které nebyly dodány v plném rozsahu, problémy s teplotou atd.) jsou klíčová pro řízení podle výjimek. Na jejich základě lze přijmout opatření a přesměrovat zásoby tam, kde jsou nejvíce potřeba, posílit postavení dodavatelů, splnit KPI a provádět průběžná zlepšení. Pro dosažení standardu Supply Chain 4.0. je také zásadní nepřetržitá výměna dat v reálném čase.

„Jste tak silní, jak je silný váš nejslabší článek. Spolupráce účastníků a harmonizace údajů jsou klíčové pro viditelnost dodavatelského řetězce v reálném čase.“

Potenciál spočívá v překlenutí bariér

Získání přehledu o všech účastnících a dodavatelích v komplexním globálním dodavatelském řetězci samozřejmě vyžaduje robustní řešení. Spolupráce je zásadní požadavek, protože můžete být jen tak silní, jak je silný váš nejslabší článek. Nespojité dodavatelské řetězce s fragmentovanými datovými procesy a neadekvátní technologií sběru dat nemohou zajistit komplexní přehled. Data přinášejí výhody pouze tehdy, pokud máte správná data v použitelném a sdíleném formátu. Záplavu informací v různých formátech napříč uzly dodavatelského řetězce je nutné sloučit a transformovat na přehled v reálném čase; starší metody komunikace (e-mail a fax) jsou prostě příliš pomalé.

Bariéry v dodavatelském řetězci jsou nežádoucí, protože nemůžete řídit to, co nevidíte. Problémy, jako je zpoždění přepravy, problémová místa nebo krácení dodávek, se projeví, až když je příliš pozdě na to, abyste podnikli nápravné kroky. Například prázdné regály supermarketů v počáteční fázi epidemie COVID-19 nebyly způsobeny nedostatkem zásob. Problémem byla nedostatečná viditelnost dodavatelského řetězce v reálném čase, kvůli které nebylo možné zrychlit skladové a expediční operace. Tomu lze předejít pomocí správných investic.

Většina manažerů dodavatelského řetězce, maloobchodu a logistiky, se kterými jsem mluvil, má připravený plán k zajištění viditelnosti. Někteří mají zavedené procesy pro své vlastní systémy, ale považují za náročné a složité zapojit všechny partnery. Viditelnost znamená pro různé zúčastněné strany různé věci, takže optimálním cílem je rámec, který přináší celé spektrum viditelnosti (všechny fáze dodavatelského řetězce).

Jakou radu můžete dát organizacím, které usilují o viditelnost dodavatelského řetězce?

Mnoho zákazníků je překvapeno, že k dosažení viditelnosti není nutné „úplně přebudovat“ a nahradit stávající systémy nebo mít nekonečný rozpočet. Neexistuje jeden typ technologie, který by se dal předepsat pro všechny, protože organizace mají různé procesy, různé problémy a priority. Kvalita a řízení dat v reálném čase jsou však nezbytné! Rada společnosti Zetes je: Myslete ve velkém, začněte v malém a rychle pokračujte. Hledejte rychlá řešení a spíše doplňujte své procesy, než abyste je měnili. Prioritou je získání přístupu k hlavním datům a jejich harmonizace na platformě pro spolupráci. Drobnými úpravami rychle zjistíte, kde a jak získat největší hodnotu pro svůj dodavatelský řetězec, včetně lepší kontroly, prognostiky a KPI dodavatelů. Pak můžete rychle škálovat a dosahovat dlouhodobé výkonnosti, návratnosti investic a věrnosti zákazníků.

 

Zjistěte více o Viditelnost Supply Chain