1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

Tyto webové stránky („služba“) jsou online informační a komunikační službou, kterou poskytuje společnost ZETES Industries S.A. („ZETES“), existující podle zákonů Belgického království, se sídlem na adrese Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Brusel Belgie – Evropa.

Přístup ke službě je podmíněn tím, že uživatelé („uživatelé“) budou dodržovat podmínky využití, které jsou stanoveny v této smlouvě o podmínkách využití („podmínky využití“).

Přístupem ke službě nebo jejím využíváním uživatelé souhlasí, že budou vázáni níže uvedenými podmínkami.
Společnost ZETES může přístup ke službě kdykoli bez upozornění ukončit z jakéhokoli důvodu, včetně porušení těchto podmínek využití.

Společnost ZETES může kdykoli bez upozornění uživatelů změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto podmínek využití.

Uživatelé souhlasí, že budou tyto podmínky využití pravidelně kontrolovat, aby se o takových úpravách dozvěděli, a jejich další přístup ke službě nebo její používání budou považovány za nezvratné přijetí změněných podmínek využití.

2. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Společnost ZETES prostřednictvím těchto webových stránek poskytuje uživatelům přístup k informacím a datům, službám, produktům ke stažení, na ukázku a k zakoupení, fórům atd.

Služba může rovněž obsahovat reklamy nebo marketingové nástroje.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují stávající službu, včetně uvedení nových produktů nebo činností společnosti ZETES, se budou řídit těmito podmínkami využití.

Služba je poskytována tak, jak je, a společnost ZETES nepřebírá žádnou odpovědnost za včasnost, odstranění, nesprávné doručení nebo neuložení jakékoli uživatelské komunikace nebo osobních nastavení.

Uživatelé nesou plnou odpovědnost za získání přístupu ke službě a za to, že přístup s sebou může nést poplatky třetích stran, jako jsou poplatky poskytovatele internetových služeb nebo poplatky za vysílací čas. Za tyto poplatky, včetně poplatků spojených se zobrazováním nebo dodáváním reklam, nesou odpovědnost uživatelé.

Kromě toho musí uživatelé poskytnout veškeré vybavení, které je nutné pro přístup ke službě, a nesou za něj odpovědnost.

S výjimkou informací, produktů nebo služeb, u kterých je jasně uvedeno, že je poskytuje společnost ZETES, společnost ZETES žádným způsobem neprovozuje, nekontroluje ani neschvaluje žádné informace, produkty nebo služby na internetu.

Kromě informací, produktů nebo služeb, u kterých je uvedeno, že pocházejí od společnosti ZETES, jsou všechny informace, produkty a služby nabízené prostřednictvím služby nebo na internetu obecně nabízeny třetími strany, které nejsou spojeny se společností ZETES, a společnost ZETES nezaručuje ani neschvaluje přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli rad, názorů, prohlášení nebo jiných zobrazovaných či distribuovaných informací.

Za zhodnocení přednosti, úplnosti a užitečnosti všech názorů, rad, služeb, zboží a dalších informací poskytovaných prostřednictvím služby nebo na internetu obecně nesou odpovědnost výhradně uživatelé.

3. OSOBNÍ ÚDAJE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na využívání služby na těchto webových stránkách uživatelé souhlasí, že:

  • (a) budou poskytovat, pokud o to budou požádáni nebo to bude nutné, pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě (tyto informace představují „registrační údaje“),
  • (b) budou registrační údaje udržovat a neprodleně je aktualizovat tak, aby byly stále pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud uživatel poskytne jakékoli informace, které budou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud bude mít společnost ZETES dostatečné důvody domnívat se, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má společnost ZETES právo pozastavit nebo ukončit přístup takového uživatele a odmítnout veškeré jeho stávající nebo budoucí využívání služby nebo jakékoli její části.

Registrační údaje a určité další osobní údaje uživatelů se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti ZETES.

4. HESLO, KÓD A ZABEZPEČENÍ

Pro některé účely služby poskytované společností ZETES nebo prostřednictvím třetích stran uživatelé obdrží heslo, číslo účtu a/nebo osobní identifikační kód.

K tomu může dojít při vyplnění registračních údajů nebo tehdy, když si uživatelé objednají produkty společnosti ZETES.

V takových případech uživatelé nesou plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti hesel, čísel účtů nebo kódů, které obdrželi, a dále jsou odpovědni za všechny činnosti, které budou uskutečněny na základě těchto hesel, účtů nebo kódů.

Uživatelé souhlasí, že:

(a) neprodleně informují společnost ZETES o jakémkoli neoprávněném použití jejich hesel, čísel účtů nebo kódů nebo jakémkoli jiném narušení zabezpečení,
(b) zajistí, že na konci každé relace na těchto webových stránkách se odhlásí z oblastí chráněných hesly, čísly účtů nebo kódy.
Společnost ZETES nemůže a nebude nést odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé na základě toho, že nedodržíte ustanovení této části 4.

5. CHOVÁNÍ A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Účast uživatelů v online komunikaci („obsah“) probíhá v reálném čase a společnost ZETES ji neupravuje, necenzuruje ani jinak nekontroluje. Společnost ZETES nutně nemusí a ani nemá kontrolovat obsah odesílaný prostřednictvím služby, a tudíž nezaručuje přesnost, celistvost ani kvalitu takového obsahu. Při používání služby se mohou uživatelé setkat s obsahem, který je urážlivý, neslužný nebo nežádoucí. Společnost ZETES za žádných okolností neponese odpovědnost za žádný obsah, včetně například jakýchkoli chyb nebo opomenutí v obsahu, ani za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která vznikne následkem používání jakéhokoli obsahu, který byl zveřejněn, odeslán e-mailem, přenesen nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby.

Nehledě na výše uvedené si společnost ZETES vyhrazuje právo sledovat obsah ve službě a odstranit obsah, který společnost ZETES dle svého výhradního uvážení posoudí jako škodlivý, urážlivý nebo jinak porušující zákony nebo ustanovení těchto podmínek využití.

Za účelem zachování informativní a hodnotné služby, která splňuje požadavky uživatelů a předchází škodám, které mohou vzniknout ze šíření tvrzení, která jsou nepravdivá, zlovolná, porušují práva jiných osob nebo jsou jinak škodlivá, je nutné stanovit následující pravidla na ochranu před zneužitím.

Uživatelé tudíž prohlašují, zaručují a zavazují se, že nebudou nahrávat, vkládat nebo odesílat či distribuovat nebo jinak zveřejňovat prostřednictvím služby jakékoli materiály, které:

(i) omezují nebo znemožňují používání a využívání služby jiným uživatelem,
(ii) jsou nezákonné, výhružné, urážlivé, hanlivé, pomlouvačné, obscénní, vulgární, pohoršlivé, pornografické, profánní, sexuálně explicitní nebo neslušné,
(iii) představují nebo podporují chování, které by bylo trestným činem, zakládalo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo právo,
(iv) porušují, plagují nebo porušují práva třetích stran, včetně například autorských práv, ochranných známek, patentů, práva na soukromí nebo ochranu osobnosti či jiných majetkových práv,
(v) obsahují virus nebo jinou škodlivou součást,
(vi) představují nebo obsahují nepravdivá nebo zavádějící označení původu nebo konstatování faktů.

Za veškeré informace, data, texty, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy nebo jiné materiály („obsah“), ať veřejně vložené nebo soukromě přenášené, nese výhradní odpovědnost osoba, od které takový obsah pochází.

To znamená, že uživatelé těchto webových stránek jsou plně odpovědní za veškerý obsah, který nahrají, vloží, pošlou e-mailem, přenesou nebo jinak zpřístupní prostřednictvím služby.

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí, že společnost ZETES nebo jí pověřené osoby mohu uchovávat obsah a mohou rovněž obsah prozrazovat, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se v dobré víře domnívají, že takové uchovávání nebo prozrazení je přiměřeně nutné:

(a) k vyhovění požadavkům soudního sporu,
(b) k vynucování podmínek využití,
(c) k reagování na tvrzení, že některý obsah porušuje práva třetích stran,
(d) k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti ZETES, uživatelů těchto webových stránek a veřejnosti.
Technické zpracování a přenos služby, včetně obsahu a registračních údajů každého uživatele, může zahrnovat:

(a) přenosy po různých sítích,
(b) změny za účelem vyhovění a přizpůsobení technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení.
Uživatelé webových stránek souhlasí, že budou dodržovat všechna mezinárodní a místní pravidla týkající se chování na internetu a přijatelného obsahu.

6. OBSAH ODESLANÝ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÝ PRO ZAŘAZENÍ DO SLUŽBY

Určité oblasti v rámci služby umožňují výměnu informací mezi uživateli, společností ZETES a dalšími stranami.

Jakékoli materiály odeslané uživateli se stávají majetkem společnosti ZETES a uživatelé společnosti ZETES výslovně udělují oprávnění a právo používat tyto odeslané materiály v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti ZETES.

Uživatelé dále souhlasí, že společnosti ZETES udělí nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, trvalou licenci s právem udělovat podlicence, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat a veřejně předvádět jakékoli materiály a další informace (včetně například obsažených nápadů na nové nebo vylepšené produkty a služby), které uživatel vloží do veřejných oblastí služby (jako jsou nástěnky, fóra a diskuzní skupiny), jakýmikoli prostředky a v jakýchkoli médiích, která jsou nyní známa nebo budou v budoucnu vyvinuta.

Uživatelé rovněž udělují společnosti ZETES právo používat jejich jména ve spojení odeslanými materiály a dalšími informacemi a ve spojení s veškerými reklamními, marketingovými a propagačními materiály, které s nimi souvisejí. Uživatelé souhlasí, že nebudou moci uplatňovat postih vůči společnosti ZETES za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo odcizení jakýchkoli majetkových práv při jejich komunikaci se společností ZETES. Berou na vědomí, že přenos do služby a ze služby není důvěrný a jejich přenosy mohou být čteny nebo zachycovány jinými osobami. Uživatelé berou na vědomí, že odesláním materiálu do služby nevzniká žádný důvěrný, svěřenecký, smluvně předpokládaný nebo jiný vztah mezi vámi a společností ZETES, kromě vztahu vzniklého dle těchto podmínek využití.

7. ODŠKODNĚNÍ

Uživatelé souhlasí, že společnost ZETES a její dceřiné společnosti, sesterské společnosti, vedoucí pracovníky, členy představenstva, zástupce, zaměstnance, poskytovatele informací, poskytovatelé licencí a nabyvatel licence (společně „odškodněné strany“) odškodní a zbaví odpovědnosti za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřeného palmáre, které vznese jakákoli třetí strana na základě obsahu nebo v souvislosti s obsahem, který uživatelé odešlou, vloží, přenesou nebo zpřístupní prostřednictvím služby, jejich používání služby, jejich připojení ke službě, jejich porušení podmínek využití nebo porušení jakýchkoli práv jiné osoby.

Uživatelé budou spolupracovat na obraně před jakýmkoli nárokem v rozsahu, který může být přiměřeně požadován. Společnost ZETES si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která je jinak předmětem odškodnění ze strany uživatelů

Uživatelé nebudou v žádném případě žádnou záležitost řešit bez písemného souhlasu společnosti ZETES.

Každá z odškodněných stran bude mít právo tato ustanovení uplatňovat a vynucovat přímo vůči uživatelům svým vlastním jménem.

8. ZÁKAZ DALŠÍHO PRODEJE SLUŽBY

Uživatelé souhlasí, že žádnou část služby, používání služby nebo přístupu ke službě nebudou reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, opětovně prodávat nebo využívat k jakýmkoliv komerčním účelům.

Uživatelé mohou používat, kopírovat a tisknout informace na webových stránkách společnosti ZETES výhradně pro své vlastní nekomerční účely nebo interní nekomerční účely své organizace. S výjimkou výše uvedeného uživatelé nesmějí žádné takové informace používat, kopírovat, prodávat, pronajímat, přenášet, distribuovat, zveřejňovat, vkládat, měnit ani upravovat. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách využití nebo jinde na webových stránkách společnosti ZETES nebude nic na webových stránkách společnosti ZETES vykládáno jako nabídka nebo jako poskytnutí nebo udělení jakékoli licence nebo práva uživatelům.

9. OBECNÉ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ

Společnost ZETES může kdykoli bez upozornění stanovit a změnit obecné postupy a omezení týkající se používání služby, včetně například maximálního počtu dnů, po které bude služba uchovávat e-mailové zprávy, příspěvky na nástěnkách nebo jiný nahraný obsah, maximálního počtu e-mailových zpráv, které může jeden účet ve službě odeslat nebo přijmout, maximální velikosti e-mailové zprávy, kterou může účet ve službě odeslat nebo přijmout, maximálního prostoru na disku, který bude přidělen na serverech společnosti ZETES každému z uživatelů, a maximálního počtu (a maximální doby trvání) přístupů uživatelů ve službě za dané časové období.

Společnost ZETES nenese žádnou odpovědnost za smazání nebo neuložení jakýchkoli zpráv a další komunikace nebo jiného obsahu, který služba udržuje nebo přenáší.

10. UKONČENÍ A ZMĚNY SLUŽBY

Společnost ZETES si vyhrazuje právo službu (nebo jakoukoli její část) kdykoli a dle potřeby bez upozornění upravit nebo dočasně přerušit či trvale ukončit.

Společnost ZETES může rovněž bez upozornění stanovit omezení pro určité funkce a služby nebo omezit přístup k některým nebo všem částem služby.

Společnost ZETES nebude vůči uživatelům ani jakýmkoli třetím stranám odpovědná za žádné změny, pozastavení nebo ukončení služby.

11. UKONČENÍ

Společnost ZETES může dle svého výhradního uvážení ukončit platnost hesla uživatelů, jejich účtu (nebo jakékoli jeho části) nebo kódu nebo používání služby a odstranit a vymazat jakýkoli obsah ve službě, a to z jakéhokoli důvodu, včetně například nedostatečného využití nebo v případě, že se společnost ZETES domnívá, že uživatelé porušili literu nebo ducha podmínek využití nebo jednali v rozporu s nimi.

Společnost ZETES také může dle svého výhradního uvážení a kdykoli ukončit poskytování služby nebo jakékoli její části, a to po upozornění nebo bez upozornění.
Uživatelé souhlasí, že společnost ZETES nebude vůči vám ani jakékoli třetí straně odpovědná za jakékoli ukončení jejich přístupu ke službě.

12. JEDNÁNÍ S INZERENTY

Korespondence nebo obchodní jednání uživatelů s inzerenty nebo účast v propagačních akcích inzerentů, které se nacházejí na službě nebo probíhají prostřednictvím služby, včetně platby a dodání souvisejícího zboží nebo služeb, a jakákoli jiná ustanovení, podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovými jednáními se realizují výhradně mezi uživateli a příslušným inzerentem.

Společnost ZETES nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou následkem takových jednání nebo následkem přítomnosti takových inzerentů ve službě.

13. ODKAZY

Služba může poskytovat nebo třetí strany mohou poskytovat odkazy na jiné zdroje nebo webové stránky v internetu.

Vzhledem k tomu, že společnost ZETES nemá nad takovými webovými stránkami a zdroji žádnou kontrolu, uživatelé souhlasí, že společnost ZETES není odpovědná za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a neschvaluje ani není odpovědná za žádný obsah, reklamy, produkty nebo jiné materiály, které jsou na takových stránkách nebo zdrojích či jsou z nich dostupné.

Společnost ZETES není přímo ani nepřímo odpovědná za žádné škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby, které jsou dostupné na takových webových stránkách nebo zdrojích nebo jejich prostřednictvím.

14. OZNÁMENÍ

Oznámení uživatelům webových stránek mohou být zasílána e-mailem nebo běžnou poštou.

Služba může rovněž poskytovat oznámení o změnách podmínek využití nebo jiných záležitostech zobrazením oznámení nebo odkazů na oznámení uživatelům ve službě obecně.

15. OBECNÉ INFORMACE

Podmínky využití představují úplnou dohodu mezi uživateli a společností ZETES a řídí se jimi jejich používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi uživateli a společností ZETES.

Na uživatele se mohou vztahovat další podmínky a ustanovení, které mohou platit, když používají přidružené služby, obsah třetích stran nebo software třetích stran.

Podmínky využití a vztah mezi uživateli a společností ZETES se řídí zákony Belgického království (Evropa) bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem.

Uživatelé a společnost ZETES souhlasí, že se podřídí osobní a výhradní jurisdikci soudů nacházejících se v místě, kde má sídlo společnost ZETES.

Pokud společnost ZETES nebude uplatňovat nebo vymáhat nějaké právo nebo ustanovení podmínek využití, nebude to znamenat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Pokud příslušný soud shledá některé ustanovení těchto podmínek využití neplatným, strany přesto souhlasí, že by se soud měl snažit uskutečnit záměry stran, které dané ustanovení odráží, a ostatní ustanovení podmínek využití zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Uživatelé souhlasí, že bez ohledu na to, zda nějaký předpis nebo zákon stanoví jinak, jakýkoli nárok nebo důvod žaloby, který vznikne z používání služby nebo podmínek využití nebo ve spojení s nimi, musí být předložen soudu do jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl, jinak je navždy vyloučen.