1. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vstupem na tyto webové stránky („webové stránky“) uživatelé souhlasí s následujícím „právním upozorněním“.
Účelem těchto webových stránek je poskytovat informace o společnosti ZETES Industries S.A. („ZETES“), která existuje podle zákonů Belgického království, se sídlem na adrese Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Brusel (Belgie), KBO/BCE n°0425.609.373, RPR/RPM Brusel, a o činnostech, produktech a službách společnosti ZETES („služba“).
Jejich účelem není poskytování podkladů pro hodnocení společnosti ZETES.

2. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

I když společnost ZETES vyvíjí maximální úsilí, aby na těchto webových stránkách uváděla informace, které jsou podle jejího názoru aktuální a přesné, nečiní společnost ZETES žádná prohlášení ani nedává žádné záruky ohledně přiměřenosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti těchto informací, ani nezaručuje nebo neprohlašuje, že webové stránky budou v každém ohledu úplné.

Společnost ZETES nenese žádnou odpovědnost vyplývající z používání zde uvedených informací a nebude ani odpovědná za nepřítomnost jakýchkoli konkrétních informací na těchto webových stránkách.
Uživatelé těchto webových stránek výslovně chápou a souhlasí, že:

 • používání služby je výhradně na vlastní nebezpečí uživatelů; služba je poskytována tak, jak je, a pokud je k dispozici;
 • společnost ZETES výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo odvozené, včetně například odvozených záruk prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu a neporušování cizích práv;
 • společnost ZETES nijak nezaručuje, že:
 • (i) služba bude splňovat požadavky uživatelů,
 • (ii) služba bude nepřerušovaná, včasná, zabezpečená nebo bezchybná,
 • (iii) výsledky, které budou případně získány z používání služby, budou přesné a spolehlivé,
 • (iv) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných uživateli prostřednictvím služby bude splňovat jejich očekávání,
 • (v) případné chyby v softwaru budou opraveny;
 • jakékoli stahování nebo jiné získávání materiálů prostřednictvím používání služby probíhá na základě vlastního uvážení uživatelů a na jejich nebezpečí a uživatelé ponesou výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svých počítačových systémů nebo ztrátu dat následkem stažení jakýchkoli takových materiálů;
  žádné rady nebo informace, ať ústní nebo písemné, které uživatelé získají od společnosti ZETES nebo prostřednictvím či na základě služby, nezakládají žádnou záruku, která není výslovně uvedena na těchto webových stránkách.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatelé výslovně chápou a souhlasí, že společnost ZETES nenese odpovědnost za žádné náhrady přímých, nepřímých, náhodných, speciálních nebo následných škod či exemplární náhrady škod, včetně například náhrad škod ze ztráty zisku, dobré pověsti, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (a to i v případě, že byla společnost ZETES upozorněna na možnost vzniku takových škod), které utrpí uživatelé nebo jakákoli třetí strana, ať na základě jednání dle smlouvy nebo přečinu, a které vzniknou z jejich přístupu k webových stránkám či jakýmkoli odkazovaným webovým stránkám nebo jejich používání, a to následkem:

 • používání nebo nemožnosti používání služeb;
 • nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoli zakoupeného nebo získaného zboží, dat, informací nebo služeb či obdržených zpráv nebo uskutečněných transakcí v rámci služby nebo jejím prostřednictvím;
 • neoprávněného přístupu k přenosům nebo datům uživatelů či jejich pozměnění;
 • prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany ve službě;
 • jakékoli jiné záležitosti související se službou.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

V některých jurisdikcích není dovoleno vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhradu náhodných nebo následných škod. Některá z výše uvedených omezení v částech 2 a 3 se tak nemusí na některé uživatele vztahovat.