En uppkopplad distributionskedja, hållbarhet och kundupplevelse kommer att vara aktuella frågor under 2024. Konkurrenskraftiga företag måste investera i digitalisering för att optimera flexibilitet, spårbarhet och orderhantering samt för att genomföra strategier som kundanpassning. ”Grön logistik” står högt på agendan när lager- och T&L-chefer strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck och sina utsläpp på ett effektivt sätt. Dataautomatisering, kollaborativ automation och digital kapacitet kommer att bidra till att lösa problem som arbetskraftsbrist och hjälpa er uppnå visibilitet i realtid. I den här artikeln undersöker vi fem trender i distributionskedjan som formar 2024 års logistiska landskap.

Dataautomatisering, kollaborativ automation och digital kapacitet kommer att bidra till att lösa problem som arbetskraftsbrist och hjälpa er uppnå visibilitet i realtid.

Kollaborativ automation

När vi når 2030 kommer 75 % av personalstyrkan att tillhöra millenniegenerationen. Dessa personer, uppväxta med digitala verktyg, förväntar sig intuitiv teknik, inklusive röstigenkänning, virtuell assistans och förstärkt (AR) och virtuell verklighet (VR)1. Arbetsgivare måste investera i en teknikrik miljö för att attrahera och behålla talanger och kollaborativ automation kommer att vara viktigt. Att utrusta människor med teknik omfattar robotik och automatisering och teknik som artificiell intelligens (AI), IoT (Internet of Things) samt bärbara tekniklösningar. Genom att kombinera nästa generations röstteknik med datafångstmetoder, som skanning och RFID, underlättas handsfree-arbete för optimal plockhastighet och prestanda. Kollaborativ lagerteknik säkerställer att personalen kan fokusera på mervärdesuppgifter, snarare än att slösa kraft på icke-produktiva eller repetitiva aktiviteter. Framtidsfokuserade lager utnyttjar rörelseförmågan hos AMR:er, och medlemsländer i EU installerade nästa 72 000 industrirobotar under 2022, en ökning med 6 % per år2.

Smarta fabriker

Den smarta fabriken är kärnan i Industry 4.0 och kännetecknas av digitaliseringen av tillverkningsindustrin. År 2025 kan 80 till 100 % av tillverkningsindustrin använda IoT-applikationer, maskiner, sensorer och andra tillverkningsenheter som är anslutna och kommunicerar via internet3. Den här realtidsuppkopplingen mellan distributionskedjan och produktionslinjen är avgörande för att möta utmanande kundkrav på kvalitet, äkthet, snabbhet och anpassning. Ökad effektivitet, kapacitetsoptimerad produktivitet och minskade flaskhalsar under 2024 och därefter kommer att uppnås genom digital teknik vid varje kontaktpunkt - från godsmottagning till förpackningshantering och leveransverifiering. Genom att eliminera pappersbaserade processer, använda avancerade analyser och utrusta personalen med uppkopplade enheter möjliggörs visibilitet i realtid, spårbarhet, samarbete och problemlösning i distributionskedjan.

Spårbarhet

Tillverkare utsätts för allt större påtryckningar från tillsynsmyndigheter och kunder att optimera spårbarhet på en detaljerad nivå genom en produkts hela livscykel. Europol avslöjade att handeln med förfalskade läkemedel fortsätter att växa och att förfalskade och piratkopierade läkemedel utgör ett betydande hot mot patienters hälsa och säkerhet.4 Åtgärder mot förfalskning, ESG-mål, hantering av produktåterkallelser och EU:s DPP (digitala produktpass) driver på behovet av produktmärkning/etikettering, serialisering, palletering och teknik för datainsamling. DPP, som träder i kraft omkring 2026, syftar till att förbättra spårbarheten av produkter längs värdekedjan och underlätta verifieringen av produktöverensstämmelse. Spårbarhet är också avgörande för den cirkulära ekonomin, för att kunna följa och spåra råvaror och produkter från källan tills de är uttjänta eller återvunna. Big data är en viktig komponent, förbättrad av AI för att identifiera mönster och trender i stora volymer. Därför kommer dataintegritet och standardisering att vara mål för 2024.

Spårning av tillgångar

Spårbarhet är en växande trend som underlättar driftseffektivitet, lagerhantering och minimerar avfall/slöseri. Spårningssystem kan lokalisera en tillgång i realtid under hela dess resa i distributionskedjan, oavsett om den är i en fabrik, DC/lager, under transport eller på sin destination, och övervaka förhållanden som temperatur. Varje tillgång är utrustad med teknik som ska skannas vid kontaktpunkter, inklusive smarta etiketter, 1D och 2D streckkoder och RFID-taggar. Spårning på kartong- eller pallnivå är viktigt för värdefulla tillgångar som är återanvändbara/återvinningsbara och de som kräver planerat underhåll eller tvätt. Det gör det också möjligt att lokalisera och reparera skadade tillgångar och att undvika tvister. Nästa generations lösningar samlar och centraliserar realtidsdata, förbättrar digitaliseringen och driver på prestanda och ansvarstagande i hela distributionskedjan.

Hållbarhet

Hållbarhetsinitiativ som EU:s cirkulära handlingsplan (för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa) och EU:s Gröna Giv driver hållbarhet. 35 % av detaljhandlare siktar på att minska antalet mil i sina leverantörskedjor för att sänka driftskostnaderna5. Medan utsläppen av växthusgaser minskar i EU-sektorer har transporterna sett en ökning. Data tyder på att ”bränsleeffektiviteten inte har förbättrats tillräckligt för att kompensera för den ökade transportvolymen”6 och globala företag som Nike, Heineken och PepsiCo uppmanar EU att höja klimatmålen för lastbilar7. Digitalisering är nödvändigt för att påskynda hållbarhet, möjliggöra kontroll, visibilitet och spårbarhet i realtid samt minska pappersanvändningen. Att hantera produktåterkallelse genom spårbarhetsteknik kan bidra till att minska effekten av en återkallelse med 50-95 %8, och berörda produkter kan fångas upp innan de skrivs av som avfall/svinn. Optimering av slutleveransen (last mile) är också en prioritet eftersom detta skede i distributionskedjan har den största miljöpåverkan. Tekniska lösningar inkluderar elektroniska leveransbevis (Electronic Proof of Delivery, ePOD) för att förbättra effektivitet, flexibilitet och prestanda under leveransen. Optimering av rutt- och fordonsanvändning kommer att minska utsläppen, tomma mil och upprepade leveranser.

Att förbättra hållbarhet och prestanda är fokuspunkter under 2024, vilket ger både affärs- och miljöfördelar. För att dessa prioriteringar ska förverkligas är digitalisering, uppkoppling och samverkan i realtid viktiga. Konkurrenskraftiga organisationer som arbetar med en teknikpartner kommer att få flexibilitet i den komplexa distributionskedjan, generera information, riskreducering och innovation.

 

Kontakta oss nu för att upptäcka vilken teknik som passar bäst för er verksamhet.