Trender, störningar och ständiga krav kommer att fortsätta att utmana distributionskedjan under 2023. Klimatförändringarna påverkar inte bara kundernas önskemål om hållbarhet, utan även logistik, processer och resurser. Trots globaliseringen påverkar den geopolitiska osäkerheten tillgången till varor och resulterat i att fokus flyttats till anpassning och lokalisering. Stigande levnads- och bränslekostnader och kravet på högre löner gör det nödvändigt med effektivitet. Lyhördhet, flexibilitet och teknikanvändning kommer att vara avgörande för att företag ska kunna behålla en konkurrensfördel och hantera oväntade hot, såväl som möjligheter.

Låt oss ta en titt på fem trender i distributionskedjan som sannolikt kommer att forma logistiklandskapet under 2023.

 1. Kollaborativ automation för att hantera den rådande bristen på arbetskraft
 2. Personalbrist inom lager, transport och logistik fortsätter att äventyra distributionskedjans prestanda. Detta underskott beror på en krympande talangpool i takt med att äldre anställda går i pension och antalet nya arbetstagare minskar: i Europa kommer det att finnas 95 miljoner färre personer i arbetsför ålder 2050 än 20151. Integrering av automatiserad teknik kan hjälpa till att rekrytera och behålla personal, maximera deras kapacitet och optimera produktivitet, arbetsflöden och lagerutrymme. Modern teknik som autonoma mobila robotar (AMR) ersätter inte människor, utan förbättrar arbetseffektivitet och gör det möjligt för anställda att utföra mer givande produktiva och värdehöjande arbetsuppgifter. Lösningen är att kombinera olika sorters teknik för att optimera befintliga processer. Till exempel kan AMR-system kombinerat med pick-to-light-teknik öka antalet plockade beställningar från mindre än 100 enheter per timme med traditionella metoder till upp till 600 plockade beställningar per timme, vilket ger en ROI inom 12 månader. 2

  warehouse
   
 3. Visibilitet och spårbarhet för att förbli konkurrenskraftig och flexibel
 4. I takt med att nätverken mer komplexa har visibilitet blivit en kritisk del av distributionskedjans effektivitet. Men trots detta imperativ saknar mer än hälften av företagen fortfarande fullständig visibilitet3. Förutom att eliminera silos och blinda fläckar är fördelarna med visibilitet omfattande och inkluderar samarbete mellan intressenter, färre tvister, kommunikation/uppdateringar i realtid och flexibilitet och insikt för att snabbt fatta bättre beslut. Med den fortsatta ökningen av e-handel är lagerinformation också avgörande för en konkurrenskraftig omnikanalsupplevelse och för att undvika förlorad försäljning. Det här bygger på visibilitet i realtid som möjliggörs av datafångst av händelser när produkter rör sig genom distributionskedjan. Visibilitet som optimerats av datasamarbete gör det möjligt för detaljhandlare, logistikleverantörer och tillverkare att i efterhand analysera händelser i distributionskedjan, vilket avgörande för att säkerställa optimal spårbarhet. Detta är en allt viktigare fråga eftersom kunder och tillsynsmyndigheter värdesätter information om produktens ursprung och integritet, effektiv hantering av produktåterkallelser och efterlevnad av bestämmelser som direktivet om förfalskade läkemedel (FMD) och direktivet om tobaksprodukter (TPD).

 5. Grön logistik
 6. Det finns flera faktorer som driver grön logistik. Det handlar bland annat om hållbarhetsmål/ESG-mål, kundlojalitet och behovet av klimatsmarta strategier för distributionskedjan för att säkra leveranser och resurser. Svinn är ett stort problem för miljön och detaljhandlare och uträkningar har visat att matavfall står för cirka 8 % av de globala växthusutsläppen. Enbart i den brittiska distributionskedjan går 4,2 miljoner ton mat förlorad eller kastas, varav 1,5 miljoner ton går till spillo under produktionen4. Mer än hälften av e-handelskunderna säger att de är oroliga för att e-handelns uppgång är ett problem för miljön och 52 % hävdar att de väljer att handla från en nätbutik framför en annan om miljöpåverkan av deras leverans är lägre5. För att förbättra sina gröna meriter och spara på kostnader kommer lager att behöva energihanteringssystem för att minska elförbrukningen (och/eller använda förnybar el), kompensera för koldioxidutsläpp och minska avfallet i allmänhet, inklusive bränslehantering och effektiv lastning. Spårning av fordon och en ökning av el- och hybridfordon är också förväntade trender. Smartare distributionskedjor som möjliggörs av bättre kontroll och visibilitet kommer att hjälpa organisationer att nå EU:s mål att halvera matsvinnet till 2030, och det uppskattas att varje £1 som investeras i att minska matavfallet genererar en genomsnittlig avkastning på £146. Ökad leveransnoggrannhet och last mile-effektivitet kan också ha stor betydelse för att minska avfallet.

 7. En cirkulär distributionskedja
 8. Enligt rapporten Circularity Gap7 är endast 8,6 % av världsekonomin cirkulär och mer än 90 % av de resurser som utvinns och konsumeras återgår inte till produktionscykler. Det finns dock ett akut behov av en cirkulär ekonomi till följd av förändrade konsumentförväntningar, globala störningar och miljöproblem. Eftersom distributionskedjor står för 80 % av utsläppen av växthusgaser8 , är en övergång från linjäritet till cirkuläritet avgörande. FN har fastställt Sustainable Development Goals (hållbara utvecklingsmål) för globala distributionskedjor som ska uppnås till 2030, vilket pressar företag att ”sluta kretsloppet” för att spara kostnader och rädda planeten. EU-kommissionen föreslår att produkter som säljs i EU följer cirkulära standarder, vilket innebär att de är hållbara, kan återanvändas, repareras och återvinnas och innehåller återvunnet material. Effektiv returlogistik och returhantering kommer att spela en viktig roll för att öka produktlivscyklerna och underlätta återförsäljning, återtillverkning eller återvinning.

 9. Optimering av logistikens middle mile
 10. Under middle mile transporteras produkter vanligtvis från en anläggning till en annan, innan de plockas och skickas ut för slutleverans. Optimering och anpassning av distributionskedjan framträder nu som en kritisk faktor och här bör ansträngningarna fokuseras under 2023. Eftersom middle mile omfattar många logistikprocesser kan rätt teknikinvestering sänka kostnaderna dramatiskt samtidigt som orderhanteringen förbättras. Den snabba tillväxten av 3PL-branschen som utför en del av middle mile-aktiviteterna visar att distributionskedjan blir ännu mer komplex med flera aktörer. Därför är det viktigare än någonsin att fånga, förena och dela data längs distributionskedjan för att möjliggöra visibilitet.

  Rätt teknikinvestering kan sänka kostnaderna dramatiskt samtidigt som orderhanteringen förbättras.

Sammanfattning

Trots fortsatta störningar i distributionskedjan och oförutsägbarhet kommer 2023 också att erbjuda möjligheter för återhämtning och innovation. Stigande kostnader kommer dock att pressa marginalerna, vilket accelererar det akuta behovet av effektivitet. Trender som personalbrist påverkar den flerskiktade distributionskedjan, tillsammans med miljöfrågor och miljömål. Perfekta leveranser, ansvarstagande och en konkurrensfördel kan endast uppnås genom anpassning och flexibilitet. Eftersom hållbarhet blir norm snarare än undantag kommer digital transformation och fullständig visibilitet att hjälpa företag att hantera avfall och arbeta mer transparent och effektivt.

Ladda ner vår e-bok om att övervinna personalbrist med rätt teknik