Middle mile – det mellanliggande steget i logistiken för att flytta varor längs hela distributionskedjan– har ofta förbisetts. Ledare inom logistik, transport och handel är dock medvetna om att en effektiv middle mile spelar en avgörande roll för övergripande orderhantering, processoptimering och leveransprestanda. En förstklassig kundupplevelse kräver ett felfritt processutförande från lagret till leveransen: detta är särskilt viktigt när konsumenter har mindre disponibel inkomst men fortfarande har höga förväntningar på lagertillgänglighet och enkla leveranser och returer.

Real-time data
 

I den här artikeln undersöks det nuvarande logistiklandskapet och de trender samt utmaningar som påverkar en framgångsrik middle mile.

Middle mile har en viktig roll

Middle mile är ett nytt begrepp som används alltmer och varierar från bransch till bransch eller företagsmiljö. Vanligtvis avser det processerna som är involverade i transport av varor från en anläggning till en annan, innan de plockas och skickas ut för slutleverans. Det är ofta under middle mile som de flesta logistikprocesserna utförs, och inkluderar inleveranser, inventering, varuplock och utleveranser. Därför kan mycket gå fel, men mycket kan också optimeras!

I det här sammanhanget hänför sig first mile till de initiala processerna som är involverade i varuflödena i distributionskedjan som inleds när en order tas emot. Utförande av dessa aktiviteter (ofta i ett lager) inkluderar plock och pack samt expediering av utleverans. Last mile avser det sista steget i distributionskedjans processer och involverar alla steg som krävs för att samordna och leverera fysiska produkter till kunden eller butiken.

Trender inom middle mile

Trender som påverkar och har inflytande på middle mile inkluderar tillväxten av 3PL (tredjepartslogistik) och e-handelslogistik, ökande kundkrav och nya teknikbaserade lösningar för att öka personalens effektivitet.

Den snabba expansionen av 3PL-branschen för att utföra en del av logistikaktiviteterna gör distributionskedjan ännu mer komplex, med fler intressenter att hantera och allt strängare SLA:er att upprätthålla. På mindre än ett decennium har 3PL-marknaden expanderat med ungefär 29 % och förväntas följa en årlig tillväxttakt på 7 % per år fram till 2027. Detta beror delvis på den ökande globaliseringen, e-handeln (inklusive omnikanals- och returlogistik) samt tillverkare och detaljhandlare som väljer att fokusera på sin kärnkompetens och outsourcar sina logistik- och distributionsaktiviteter1.Europeiska e-handelsintäkter förväntas ha fördubblats till 2025, från totala intäkter på 492 miljarder euro 2020 till 1 020 miljarder euro år 20252. B2B-e-handel förutspås också växa, och att 80 % av alla B2B-försäljningsinteraktioner mellan leverantörer och köpare kommer att ske i digitala kanaler år 2025 3.

Företag skickar mindre fraktvolymer oftare, vilket skapar mer fragmenterade nätverk och leder till ett ökande antal lokala flexibla hubbar som stödjer placering av lagervaror närmare slutleveransen. Enligt Shopify eCommerce Market Credibility Study (2021) är andelen varumärken som skapat fler sätt att interagera med kunder (som samhällsnav och platser som tar emot leveranser) år 2022 42 % i Europa och 41 % i Nordamerika.

Teknikbaserade lösningar används alltmer i handeln och 3PL-branscher för att förbättra kundupplevelsen, optimera transporter och driva innovation. Mjukvarulösningarna för 3PL förväntas öka med 6 % årligen mellan 2022 och 2032. På liknande sätt investerar ledande återförsäljare i digitalisering för att skapa en sömlös kundupplevelse av omnikanaler och för att maximera försäljningsmöjligheterna.

Utmaningar som uppstår under middle mile

Med tanke på dessa trender och prognoser står middle mile inför flera utmaningar. Först och främst finns det ett ständigt behov av snabba leveranser, noggrannhet, effektivitet och visibilitet och detta i en tid med kostnadsökningar (bränsle, material, löner etc.). Kunderna förväntar sig bland annat kommunikation i realtid, omnikanaler och ofta kostnadsfria, snabba leveranser och returer. Flera avsändare, transportörer och system (inklusive 3PL) försvårar transportvisibilitet och kontroll, så att förena system för en delad enhetlig vy är en stor utmaning. Intressenter och partner som arbetar i silos utan realtidsinformation från distributionskedjan resulterar i gissningar eller reaktivt beslutsfattande. Försenade, saknade eller felaktig data i lagret förhindrar optimering längre fram i kedjan.

Den fortsatta personalbristen i kombination med ökat lagerutrymme och stigande bränslekostnader påverkar också middle mile. I Europa kommer det att finnas 95 miljoner färre personer i arbetsför ålder år 2050 än 20154 , ändå kommer 44,6 miljoner lagerarbetare att behövas år 2023. Den globala marknaden för vägtransporter befinner sig också i kris. Uppskattningsvis saknas 400 000 lastbilschaufförer i Europa5 ,och omkring 20 % av lastbilarna står tomma6. De som växt upp med digitala verktyg och kommer in på arbetsmarknaden tycker inte att fysiskt, repetitivt arbete är tilltalande, medan tillfällig personal behöver utbildning och kan stöta på språkbarriärer. Det är dock avgörande att viktiga aktiviteter som orderhantering och leverans är korrekta och effektiva så att rätt varor i rätt skick fortsätter sin resa bortom middle mile.

Den sista punkten handlar om hållbarhet / ESG-mål. Utan effektiv processoptimering bidrar middle mile till utsläpp och avfall genom tomma mil, onödiga körsträckor och förorenade eller fördärvade varor som hamnar på deponier. I takt med att konsumenterna efterfrågar mer hållbara leveransalternativ och transparens blir en effektiv middle mile allt viktigare.

Möjligheter med middle mile

Ledande organisationer är medvetna om att en effektiv och flexibel middle mile är centralt för att lyckas och att den inte får försummas. Rätt teknikinvestering kan minska kostnader samtidigt som det förbättrar prestandan och möjliggör:

  • fullständig insyn i leverans av beställningar, vilket öppnar upp för omfattande insikter, samarbete mellan intressenter och flexibilitet
  • optimal användning av personal och tillgångar
  • kommunikation i realtid och uppdateringar av orderstatus för både B2B- och B2C-kunder
  • lagerinformation för att minimera slut på lager, tomma hyllor och missade försäljningar – speciellt viktigt under högsäsonger
  • spårning av returnerbara enheter för att undvika förluster och onödiga ersättningskostnader
  • korrekt rapportering om servicenivåer för kontinuerlig innovation
  • motståndskraft i distributionskedjan, högkvalitativ leverans och förbättrat rykte.

Ledande organisationer är medvetna om att en effektiv och flexibel middle mile är centralt för att lyckas och att den inte får försummas.

Teknik och realtidsdata är nyckeln till att övervinna utmaningarna under middle mile och få ökad effektivitet. Eftersom distributionsnätverken blir alltmer komplexa och flerskiktade är det viktigt att alla parter (inklusive 3PL) samlar in, förenar och delar data i hela distributionskedjan för att få kontroll och flexibilitet. Genom att synkronisera fysiska och digitala arbetsflöden övervinner intressenterna gamla begränsningar, oavsett om tillverkare, detaljhandlare och 3PL använder olika system. IoT, sensorer, realtidsdata och AI "kopplar ihop punkterna" (människor, processer, data och varor) och förbättras av maskininlärning för kontinuerlig optimering.

Sammanfattning

I takt med att distributionskedjan utvecklas för att tillgodose kundernas krav, globala trender och leverera inom fragmenterade nätverk är flera aktörer involverade i first, middle och last mile. Även om uppmärksamheten ofta riktas mot last mile i strävan efter snabbare, smartare och mer effektiva leveransprocesser, är middle mile en väsentlig del av distributionskedjans motståndskraft och framgång. Teknik och realtidsdata är avgörande för att optimera arbetsflöden och maximera kapaciteten för lager, personal och transport. Alla intressenter (inklusive tredje parter) måste dela viktiga data för att få en enhetlig vy som möjliggör fullständig visibilitet och få rätt produkt till rätt plats vid rätt tidpunkt. Den senaste generationens flexibla och skalbara kollaborativa teknologier är avgörande för en ansluten och samarbetande distributionskedja och för att frigöra effektivitet inom logistikens middle mile.

Mer information om ZetesMedea