Potenciál střední míle – mezistupně v procesu přepravy zboží z počátku na konec cesty dodavatelského řetězce – byl často přehlížen. Lídři v oblasti logistiky, dopravy a maloobchodu si však uvědomují, že efektivní střední míle hraje klíčovou roli v celkovém plnění, optimalizaci procesů a efektivitě dodávek. Dokonalé služby zákazníkům vyžadují bezchybné procesy od první do poslední míle: to je obzvláště důležité v situaci, kdy mají spotřebitelé nižší disponibilní příjmy, ale přesto mají vysoká očekávání ohledně skladové dostupnosti a pohodlného doručení a vrácení zboží. V tomto článku se zabýváme oblastí logistiky a trendy a výzvami, které ovlivňují úspěch na tzv. „střední míli“.

Real-time data
 

Role střední míle

Střední míle je nový pojem a liší se v závislosti na odvětví nebo podnikatelském prostředí. Obvykle se jedná o operace spojené s přepravou zboží z jednoho závodu do druhého před jeho vychystáním a expedicí k finálnímu doručení. Střední míle je často bodem, kde probíhá většina logistických procesů, a zahrnuje logistiku příjmu, řízení zásob, vychystávání zboží a logistiku expedice. Proto se toho zde může hodně pokazit, ale hodně se toho dá také optimalizovat!

V kontextu se první míle týká počátečních operací a procesů spojených s pohybem zboží v dodavatelském řetězci, které jsou zahájeny přijetím objednávky. Činnosti první míle (často ve skladu) zahrnují vychystávání, balení a logistiku expedice. Poslední míle se týká posledního kroku procesu dodavatelského řetězce, který zahrnuje všechny operace potřebné ke koordinaci a dodání fyzického zboží zákazníkovi nebo na prodejnu.

Trendy na střední míli

Mezi trendy, které ovlivňují střední míli, patří růst 3PL (logistiky třetích stran) a logistiky více typů prodejních kanálů, náročné požadavky zákazníků a vznikající technologická řešení pro posílení možností pracovních sil.

Rychlá expanze oblasti 3PL k realizaci některých činností na střední míli činí dodavatelský řetězec ještě složitějším, s větším počtem zúčastněných stran, které je třeba řídit, a stále přísnějšími SLA, které je třeba dodržovat. Za necelých deset let se trh 3PL rozšířil zhruba o 29 % a očekává se, že do roku 2027 poroste o 7 % ročně. Částečně je to způsobeno nárůstem globalizace, e-commerce (včetně omnichannel a reverzní logistiky) a tím, že se výrobci a maloobchody rozhodli soustředit na své hlavní kompetence a outsourcovat logistické a distribuční činnosti 1 . Očekává se, že příjmy z e-commerce v Evropě se do roku 2025 zdvojnásobí, z celkových příjmů 492 miliard eur v roce 2020 na 1 020 miliard eur v roce 20252. Předpokládá se také, že e-commerce B2B poroste a že do roku 2025 se 80 % všech obchodních interakcí B2B mezi dodavateli a kupujícími uskuteční prostřednictvím digitálních kanálů 3.

Podniky častěji přepravují menší množství nákladů, vytvářejí roztříštěnější sítě a zvyšují počet místních agilních uzlů, které podporují umístění zásob v blízkosti poslední míle. Podle studie Shopify eCommerce Market Credibility Study (2021) je podíl značek, které vytvořily více způsobů interakce se zákazníky (například komunitní centra a místa pro příjem zásilek), v roce 2022 v Evropě 42 % a v Severní Americe 41 %.

V oblasti maloobchodu a 3PL se stále častěji používají technická řešení, která zlepšují služby zákazníkům, optimalizují přepravní operace a podporují inovace. Očekává se, že softwarová řešení pro 3PL porostou v letech 2022-2032 o 6 % ročně. Stejně tak hlavní maloobchody investují do digitalizace, aby vytvořily bezproblémové ‘omnichannel‘ prostředí pro zákazníky a maximalizovaly prodejní příležitosti.

Problémy a výzvy na střední míli

Vzhledem k těmto trendům a prognózám čelí střední míle mnoha výzvám. Za prvé, v době, kdy rostou náklady (pohonné hmoty, materiál, mzdy atd.), jsou stále větší nároky na rychlost, přesnost, efektivitu a viditelnost. Očekávání zákazníků zahrnují komunikaci v reálném čase, dokonalé služby všech kanálů a často i bezplatné a rychlé doručení a vrácení zboží. Velké množství odesílatelů, dopravců a systémů (včetně 3PL) zhoršuje přehled o přepravě a kontrolu nad ní, takže propojení systémů pro sdílení „skutečného stavu“ je hlavním problémem. Zúčastněné strany a partneři pracující v izolovaných systémech bez informací o dodavatelském řetězci v reálném čase vedou k dohadům nebo reaktivnímu rozhodování. Opožděné, chybějící nebo nepřesné údaje v první míli brání optimalizaci dále v řetězci.

Přetrvávající nedostatek pracovních sil spolu s nárůstem skladových prostor a nákladů na pohonné hmoty má dopad i na střední míli. V roce 2050 bude v Evropě o 95 milionů lidí v produktivním věku méně než v roce 20154ale do roku 2023 bude potřeba 44,6 milionu pracovníků ve skladech. Celosvětový trh silniční nákladní dopravy je rovněž v krizi; odhaduje se, že v Evropě chybí 400 000 řidičů nákladních vozidel5 , a přibližně 20 % nákladních vozidel stojí prázdných6 . Digitální generace, která vstupuje na trh práce, nepovažuje fyzickou, stereotypní práci za atraktivní, dočasné pomocné síly zase obvykle potřebují školení a mohou se potýkat s jazykovými bariérami. Je však velmi důležité, aby klíčové události, jako je vyřizování objednávek a expedice, byly přesné a efektivní, aby mohlo to správné zboží ve správném stavu pokračovat ve své cestě na střední míli.

Poslední bod se týká cílů udržitelnosti / ESG. Bez účinné optimalizace procesů přispívá střední míle k emisím a plýtvání kvůli naprázdno projetým kilometrům, zbytečným zajížďkám a kontaminovanému nebo zkaženému zboží, které končí na skládkách. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé požadují udržitelnější možnosti plnění a transparentnost, je efektivita střední míle stále důležitější.

Příležitosti na střední míli

Hlavní organizace v této oblasti si uvědomují, že efektivní a agilní střední míle je základem úspěchu prostředí s více prodejními kanály a neměla by být zanedbávána. Správné technologické investice mohou snížit náklady a zároveň zvýšit výkonnost, což zajistí:

  • přehled o plnění objednávek od začátku do konce a kontrolu nad celkovou situací, spolupráci se zúčastněnými stranami a agilitu,
  • optimální využití pracovních sil a prostředků,
  • komunikaci v reálném čase a aktualizace stavu objednávky pro zákazníky B2B i B2C,
  • informace o zásobách pro minimalizaci nedostatku zásob, prázdných regálů a ztracených prodejů – důležité zejména v období sezónních špiček,
  • sledování vratných obalů, aby se předešlo ztrátám a zbytečným nákladům na výměnu,
  • přesný reporting výkonů služeb a možnost průběžných inovací,
  • odolnost dodavatelského řetězce, dokonalé služby a udržování dobré pověsti.

Přední firmy si uvědomují, že efektivní a agilní střední míle je základem úspěchu prostředí s více prodejními kanály a neměla by být zanedbávána.

Technologie a data v reálném čase jsou klíčem k překonání problémů střední míle a ke zvýšení efektivity. Vzhledem k tomu, že distribuční sítě jsou stále složitější, je pro všechny účastníky (včetně 3PL) důležité získávat, sjednocovat a sdílet data v rámci celého dodavatelského řetězce, aby bylo možné zajistit kontrolu a agilitu. Synchronizací fyzických a digitálních pracovních postupů mohou účastníci překonat předchozí limity bez ohledu na různé systémy, které používají výrobci, maloobchody a 3PL. IoT, senzory, data v reálném čase a umělá inteligence propojují jednotlivé body (lidi, procesy, data a zboží) a jsou ještě posílené strojovým učením pro neustálou optimalizaci.

Souhrn

S tím, jak se dodavatelský řetězec vyvíjí, aby vyhověl požadavkům zákazníků, globálním trendům a fungování v rámci roztříštěných sítí, je do první, střední a poslední míle zapojeno více subjektů. Zatímco pozornost je často zaměřena na poslední míli v rámci snahy o rychlejší, chytřejší a efektivnější operace vyřízení, střední míle je neodmyslitelnou součástí odolnosti a flexibility dodavatelského řetězce. Technologie a data v reálném čase jsou klíčové pro optimalizaci pracovních postupů a maximalizaci kapacity skladů, pracovních sil a dopravy. Všichni účastníci (včetně třetích stran) musí sdílet kritická data o událostech, aby bylo možné získat „single source of truth,“ který umožní komplexní přehled a zajistí dodání správného produktu na správné místo ve správný čas. Pro propojený a spolupracující dodavatelský řetězec a pro uvolnění efektivity střední míle jsou nezbytné agilní, flexibilní a škálovatelné kolaborativní technologie nejnovější generace.

Zjistěte více o řešení ZetesMedea