Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

1. De namen en logo's van ZETES en de namen en logo's van gelieerde of gerelateerde bedrijven die op deze Website worden weergegeven, zijn handelsmerken en handelsnamen die worden beschermd door nationale en internationale wetgeving.

De auteursrechten op deze Website behoren toe aan ZETES Industries S.A. ("ZETES"), een onderneming naar Belgisch recht, gevestigd Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel, België.

2. De Gebruikers van deze Website erkennen en aanvaarden dat de Diensten die op deze Website worden verleend en alle benodigde software die in verband met de Diensten wordt gebruikt of die op de Website beschikbaar is voor download (de "Software"), bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving.

Daarnaast erkennen en aanvaarden de Gebruikers dat de Inhoud in de reclame van sponsors en de informatie die via de Diensten of door adverteerders wordt verstrekt, worden beschermd door copyrights, auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien en andere eigendomsrechten en wetten.

Tenzij voor zover hiertoe uitdrukkelijk toestemming is verleend door ZETES of door adverteerders, verklaren de Gebruikers dat ze de Diensten en/of de Software niet geheel of gedeeltelijk zullen aanpassen, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen of distribueren en hiervan geen afgeleide werken zullen maken.

ZETES verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van de Software te gebruiken op één computer, op voorwaarde dat u de Software niet zult kopiëren, wijzigen, verkopen, overdragen of in sublicentie geven, dat u de Software niet zult gebruiken om afgeleide werken te produceren en dat u de Software niet zult onderwerpen aan reverse engineering, reverse assembly of andere methoden om te proberen de broncode te achterhalen, dat u geen zekergestelde belangen in de Software of andere rechten op de Software zult overdragen aan derden en dat u ook aan anderen geen toestemming zult geven om de voornoemde activiteiten te ontplooien. De Gebruikers verklaren dat ze de Software op geen enkele wijze en in geen enkele vorm zullen wijzigen en dat ze geen gewijzigde versies van de Software zullen gebruiken om onbevoegde toegang tot de Diensten te verkrijgen of met welk oogmerk dan ook. De Gebruikers verklaren dat ze de Diensten niet zullen gebruiken langs andere wegen dan via de interface die wordt aangeboden door ZETES zelf of door andere bevoegde, gekoppelde websites die dienen om toegang tot de Diensten te verschaffen.

3. Alle afbeeldingen, teksten, programma's en andere materialen en informatie (gezamenlijk: de "Inhoud") die deel uitmaken van de Diensten, worden beschermd door nationale en internationale auteursrechtenwetgeving en andere wet- en regelgeving voor de bescherming van intellectuele en andere bedrijfseigendommen.

ZETES bezit de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot de Inhoud, behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de softwarelicentieovereenkomsten die gelden voor het downloaden of aanschaffen van software van ZETES met of via de Diensten.

Alle vormen van commercieel gebruik van de Inhoud zijn strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZETES.

Gebruikers verklaren dat ze geen eigendomsverklaringen zullen wijzigen of verwijderen uit materiaal dat via de Diensten wordt gedownload of aangeschaft.

4. ZETES respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen.

Onder bepaalde omstandigheden en geheel naar eigen goeddunken kan ZETES de toegang tot de Diensten en de wachtwoorden, accountnummers en/of persoonlijke codes uitschakelen en/of beëindigen van Gebruikers die mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ZETES of van externe partijen.

Indien de Gebruiker meent dat zijn of haar werken of intellectuele eigendomsrechten door ZETES zijn gekopieerd of gebruikt op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt of dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, wordt de Gebruiker verzocht om ZETES hiervan in kennis te stellen onder vermelding van de volgende informatie:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten;
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan de rechten beweerdelijk geschonden zijn;
  • een beschrijving van de locatie op de Website waar het inbreukmakende materiaal zich bevindt;
  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de eiser;
  • een verklaring door de eiser dat hij of zij te goeder trouw van mening is dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de houder van de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten, diens vertegenwoordiger of de geldende wetgeving;
  • een verklaring van de eiser dat de bovengenoemde informatie in diens kennisgeving correct is en dat hij of zij de eigenaar van de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten is of gemachtigd is om namens deze eigenaar op te treden.

5. Indien een Gebruiker van deze Website toestemming wil vragen voor het gebruik van handelsmerken, logo's, servicemerken, handelsadressen, slogans, schermafbeeldingen, auteursrechtelijk beschermde ontwerpen of andere merkaspecten van ZETES, dan kan hiertoe contact met ZETES worden opgenomen via het onderstaande adres:

ZETES
Da Vinci Science Park
Straatsburgstraat 3
1130 Brussel, België
Telefoon: 00-32-2-728 37 11
E-mail: 
marketing@zetes.com