Trudne warunki na światowych rynkach oraz niedawny okres bezprecedensowego „superszczytu”,wśród detalistów zwiększyły oczekiwania dotyczące usług. Wraz ze wzrostem wymagań klientów presja na łańcuch dostaw staje się coraz bardziej złożona. Spełnianie tych oczekiwań utrudnia ponadto zapotrzebowanie na szybszą i bardziej efektywną realizację zamówień na towary szybko rotujące w sytuacji coraz większego niedoboru siły roboczej.

Obecnie w dążeniu do dostarczenia właściwego produktu we właściwe miejsce o właściwym czasie i w odpowiednim stanie (przy zapewnieniu minimalnego oddziaływania na środowisko) szczególnie krytyczne znaczenie ma widoczna i elastyczna sieć łańcucha dostaw. W niedawno przeprowadzonym niezależnym europejskim badaniu decydentów w handlu detalicznym 90% respondentów stwierdziło, że inwestowanie w poprawę widoczności w łańcuchu dostaw jest ich głównym priorytetem na najbliższe 24 miesiące. Prawie wszyscy byli zgodni co do tego, że widoczność w łańcuchu dostaw jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym jego przekształcenie. Aż 87% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że pełna widoczność w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym dzięki automatycznie odbywającym się aktualizacjom raportów pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Proof of delivery
 

Nie można kontrolować ani ulepszyć czegoś, czego nie da się zobaczyć ani zmierzyć
Bez widoczności kluczowych zdarzeń w łańcuchu dostaw nie można mierzyć, kontrolować ani ulepszać procesów. 71% osób podejmujących decyzje potwierdziło, że brak widoczności zdarzeń w łańcuchu dostaw miał negatywny wpływ na ich działalność. Poziomy usług są, naturalnie, istotną kwestią, podobnie jak:

  • Nadmierne poziomy zapasów
  • Większa ilość odpadów
  • Mniejsza sprzedaż z powodu niedostępności produktów
  • Brak powiadomień w czasie rzeczywistym umożliwiających ograniczenie potencjalnych zakłóceń
  • Brak zdolności do szybkiego przetwarzania zwracanych towarów i ich przyjmowania do magazynu

Pełna widoczność pozwala rozwiązać te krytyczne kwestie biznesowe. Na przykład, znając aktualne poziomy zapasów, można zmaksymalizować sprzedaż i zmniejszyć ilość odpadów.
Niemniej w całej Europie zaledwie 31% podmiotów ma pełną widoczność zwrotów, a jedynie 30% – pełną widoczność towarów znajdujących się w drodze do klienta. Te słabe ogniwa w procesach operacyjnych, zwane silosami, wpływają negatywnie na wydajność i utrudniają współpracę z dostawcami.

Eliminacja silosów zapewnia połączony, współpracujący i inteligentny łańcuch dostaw
Coraz większa złożoność łańcucha dostaw wymaga ścisłej współpracy z dostawcami i kontrahentami, którzy w rzeczywistości odzwierciedlają etos korporacyjny firmy i muszą podzielać jej wartości, aby wywiązywać się ze zobowiązań w sposób zgodny z danymi przez nią obietnicami. Współpraca jest możliwa tylko pod warunkiem istnienia pełnej widoczności, która umożliwia harmonizację bazy danych; wszędzie obserwuje się jednak bariery dotyczące danych, systemów i organizacji.
Słaba współpraca prowadzi do nieodebranych, niezrealizowanych lub spóźnionych dostaw.
Należy przestrzegać zasady „trzech prób”, która polega na tym, że klienci rezygnują z usług sklepu, jeśli dostawa jest nieudana trzy razy.

Silosy pojawiają się wtedy, gdy dane – będące siłą napędową łańcucha dostaw – nie są udostępniane efektywnie pomiędzy systemami, działami i dostawcami. Mogą one wpłynąć negatywnie na efektywność, poziom świadczonych usług i lojalność klienta. Co więcej, opóźniają one wprowadzanie innowacji. W celu zapewnienia bezbłędnych dostaw kierownicy w łańcuchu dostaw potrzebują dostępu do wszystkich  danych, aby podejmować (natychmiastowe) rozsądne decyzje i zyskać szersze pole manewru.

Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w dziedzinie widoczności w łańcuchu dostaw łączy ze sobą działy i krytycznych partnerów w celu eliminacji silosów oraz ujednolicenia danych stanowiących podstawę działań. Możliwość udostępniania informacji o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, zapasach i prognozach opartych na danych rzeczywistych zwiększa wydajność, poprawia komunikację oraz oznacza, że decyzje mogą być podejmowane dynamicznie, a nie dopiero po czasie. Dzięki tej współpracy możliwa jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów w celu zminimalizowania ich lawinowego wystąpienia na dalszych etapach łańcucha dostaw. Alerty umożliwiają zarządzanie w wyjątkowych sytuacjach poprzez podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych, dzięki czemu zapobiegają występowaniu przestojów i gwarantują zadowolenie klientów. Umożliwiające dynamiczne planowanie wiodące rozwiązania w chmurze, zapewniają bezproblemową integrację z dotychczasowymi systemami, takimi jak ERP, WMS czy TMS, bez konieczności ich przeprojektowywania. Bogate zasoby kompleksowych danych można łatwo interpretować na przyjaznych użytkownikowi pulpitach, z opcją wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji dotyczących zarówno własnych systemów firmy, jak i systemów partnerów. W sytuacji niedoboru siły roboczej znajomość istotnych danych dotyczących dostawców oraz spodziewanej godziny dostarczenia usprawnia zarządzanie personelem i skraca czas przestoju.

Umożliwia ona również pomiar w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników wydajności, takich jak:

  • Towary znajdujące się w drodze do klienta
  • Realizacja zamówień klientów
  • Jakie towary są wysyłane do sklepu
  • Spodziewana godzina dostarczenia do sklepu
  • Towary wysyłane od dostawcy i wszelkie odchylenia.

Usunięcie silosów z łańcucha dostaw zasadniczo usprawnia współpracę i zwiększa wydajność. Możliwość wglądu przez dostawców w dane dotyczące ich wydajności oraz zestawienia tych danych z kluczowymi wskaźnikami wydajności lub umowami SLA sprzyja długoterminowemu zaufaniu i przejrzystości. Powoduje to maksymalne ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie sporów, gdyż wszystkie strony lepiej rozumieją szerszy kontekst sytuacji. Metody raportowania oparte na zmiennych ukrytych można zastąpić widocznością w czasie rzeczywistym, która zapewnia wgląd w informacje o wydajności całej sieci w celu dokładniejszego określenia i zmierzenia kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czas przestoju, czas przejazdu czy wahania związane z zamówieniami. Konsekwencją jest optymalizacja elastyczności i poziomów usług.

Usunięcie silosów z łańcucha dostaw zasadniczo usprawnia współpracę i zwiększa wydajność.

Tylko dzięki widoczności możesz zrobić to bezbłędnie za pierwszym i za każdym razem
Nadszedł czas na odejście od fragmentarycznych systemów starego typu, które pozwalają na gromadzenie się silosów i słabych ogniw. „Należy dążyć do rzeczy wielkich, zaczynać od małych kroków i szybko się rozwijać” w celu wyznaczenia sobie celu, jaką jest pełna widoczność w łańcuchu dostaw. Zdefiniuj priorytetowe obszary, w których można szybko uzyskać dobre wyniki, a następnie wykorzystaj siłę rozpędu i zalety widoczności, aby szybko rozbudowywać rozwiązania. Odejdź od reaktywnego łańcucha dostaw pełnego silosów i przejdź na proaktywny łańcuch dostaw obejmujący wiele przedsiębiorstw oraz odblokuj swoją przewagę konkurencyjną.

 

question-markquestion-mark-shadow

Dowiedz się więcej o naszym inteligentnym rozwiązaniu zapewniającym widoczność w czasie rzeczywistym w łańcuchu dostaw

Przeczytaj więcej