1. הודעה משפטית

גלישה באתר אינטרנט זה (להלן "האתר"), מהווה הסכמה של המשתמשים ל-"הודעה המשפטית" שלהלן.
ייעודו של אתר זה הוא לספק מידע ורקע על
ZETES Industries S.A. (להלן “ZETES”) - חברה המאוגדת על פי חוקי הממלכה הבלגית (אירופה), שמשרדיה רשומים בכתובת Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Brussels (Belgium), ומופיעה ברשומות כ- KBO/BCE n°0425.609.373, RPR/RPM Brussels - ועל הפעילות, המוצרים והשירותים שמספקת ZETES (להלן "השירות").
הוא אינו מיועד לספק בסיס לביצוע הערכה כלשהי באשר ל-
ZETES.

2. מיאון אחריות

למרות ש-ZETES משקיעה את מרב מאמציה כדי שאתר זה יכלול מידע עדכני ומדויק למיטב ידיעתה, אין לראות בכך יצירת מצג או קבלת אחריות מכל סוג שהוא מצד ZETES בנוגע למידת ההתאמה, הדיוק, השלמות או האמיתות של מידע זה ואין לראות בכך התחייבות או מצג בנוגע לשלמות האתר בכל מובן שהוא.

ZETES אינה נושאת באחריות לתוצאות השימוש במידע המסופק באתר זה ו/או באחריות כלשהי להיעדרו של כל מידע ספציפי באתר זה.
המשתמשים באתר זה מבינים ומסכימים במפורש כי:

 • השימוש בשירות הוא באחריותם הבלעדית של המשתמשים. השירות ניתן "כמות שהוא" (AS IS) ו-"לפי זמינות" (As available).
 • ZETES מתנערת במפורש מאחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה - אחריות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרת זכויות;
 • ZETES איננה מתחייבת כי:
 • (א) השירות יענה על צורכי המשתמשים;
 • (ב) השירות יסופק ברציפות, במועד, באופן מאובטח או ללא-תקלות;
 • (ג) התוצאות שיושגו עקב השימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות;
 • (ד) האיכות של המוצרים, השירותים, המידע, או כל חומר אחר, שנרכשו או התקבלו על ידי המשתמשים באמצעות השירות, תעמוד בציפיות המשתמשים;
 • (ה) כל התקלות בתוכנה יתוקנו;
 • כל הורדה או קבלה של חומר באמצעות השימוש בשירות נעשית על דעתם של המשתמשים ובאחריותם והמשתמשים יהיו האחראים הבלעדיים לכל נזק למערכות המחשוב שלהם או לכל אובדן נתונים כתוצאה מהורדת או קבלת חומרים כזה;
  שום ייעוץ או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר המשתמשים קיבלו מ-ZETES, או מהשירות, או באמצעות השירות, לא יטילו על החברה כל אחריות שהיא, שאינה מוצהרת במפורש באתר זה.

3. הגבלת אחריות

המשתמשים מבינים ומסכימים במפורש ש-ZETES לא תישא בכל אחריות לפיצויים על נזק ישיר, עקיף, אגבי, מיוחד, או תוצאתי ולכל פיצויים לדוגמה, לרבות, אך ללא הגבלה - פיצויים על אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או כל הפסד בלתי-מוחשי אחר (אפילו אם ZETES קיבלה הודעה על האפשרות של נזק שכזה), שנגרם למשתמשים או לצד שלישי כלשהו, בתביעה על פי חוזה או בתביעת נזיקין, בעקבות הגישה שלהם לאתר זה או השימוש באתר זה, או בכל אתר אינטרנט אחר המקושר בהיפר-קישור, כתוצאה מ:

 • השימוש בשירות או חוסר יכולת להשתמש בו;
 • עלות רכישת מוצרים ושירותים חלופיים, בעקבות רכישה או קבלה של מוצרים, נתונים, מידע או שירותים, או בעקבות קבלת מסרים, או בעקבות ביצוע עסקאות, מתוך השירות או באמצעותו;
 • גישה בלתי-מורשית או שינוי בלתי-מורשה בתכתובת או בנתונים של המשתמשים;
 • הצהרות או התנהלות של צד שלישי בנוגע לשירות;
 • כל עניין אחר הנוגע לשירות.

4. סייגים והגבלות

חלק מתחומי השיפוט אינם מתירים החרגה של חבויות מסוימות, או הגבלה של אחריות, או התנערות מאחריות, לנזקים אגביים או תוצאתיים. בהתאם לכך, יתכן שחלק מההגבלות הנזכרות לעיל בסעיפים 2 ו-3 לא יהיו תקפות לחלק מהמשתמשים.