1. WETTELIJKE KENNISGEVING

Door deze website (de "Website") te bezoeken, gaan Gebruikers akkoord met de onderstaande "Wettelijke kennisgeving".
Deze Website is bedoeld om achtergrondinformatie te verstrekken over ZETES Industries S.A. (“ZETES”), een onderneming naar Belgisch recht, gevestigd Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel, België, KBO-nummer 0425.609.373, RPR Brussel, en over de activiteiten, producten en diensten van ZETES (de "Diensten").
De Website is niet bedoeld als basis voor welke beoordeling van ZETES dan ook.

2. UITSLUITING VAN GARANTIE

Hoewel ZETES naar beste vermogen probeert om op deze Website informatie te vermelden die naar mening van ZETES up-to-date en correct is, geeft ZETES geen enkele garantie met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, volledigheid of toereikendheid van deze informatie en garandeert of beweert ZETES niet dat de Website in alle opzichten volledig is.

ZETES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van het gebruik van informatie die op de Website wordt vermeld of voor het ontbreken van bepaalde informatie op de Website.
De Gebruikers van deze Website verklaren en aanvaarden uitdrukkelijk het volgende:

 • Het gebruik van de Diensten geschiedt volledig voor eigen risico van de Gebruiker. De Diensten worden in hun huidige vorm ("AS IS") en voor zover beschikbaar aangeboden.
 • ZETES wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet maken van inbreuk op rechten van derden.
 • ZETES garandeert niet dat:
 • (i) de Diensten voorzien in de behoeften van de Gebruikers;
 • (ii) de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen werken;
 • (iii) de resultaten die uit het gebruik van de Diensten voortkomen, correct of betrouwbaar zullen zijn;
 • (iv) de kwaliteit van producten, diensten, gegevens of andere materialen die door de Gebruikers via de Diensten worden verkregen of aangeschaft, zal voldoen aan de verwachtingen van de Gebruikers;
 • (v) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.
 • Al het materiaal dat via de Diensten wordt gedownload of anderszins wordt verkregen, wordt naar eigen inzicht en voor eigen risico door de Gebruiker gedownload of verkregen en de Gebruiker is geheel zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan diens computersystemen en voor eventueel gegevensverlies ten gevolge van het downloaden van dit materiaal. Uit geen enkele schriftelijke of mondelinge verklaring of informatie die door een Gebruiker wordt verkregen van ZETES of via de Diensten, kan een garantie worden afgeleid die niet nadrukkelijk wordt vermeld op deze Website.

3. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruikers verklaren en aanvaarden uitdrukkelijk dat ZETES niet aansprakelijk gesteld kan worden voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschades of schadeloosstellingen, met inbegrip van schadevergoedingen voor winstderving of verlies van goodwill, gebruiksmogelijkheid, data of andere immateriële zaken (ook niet als ZETES vooraf is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schades) die door de Gebruikers of derden worden geleden, die worden geclaimd op basis van contractbreuk of onrechtmatige daad en die voortkomen uit de toegang tot of het gebruik van deze Website of een website waarnaar deze Website een hyperlink bevat, en die verband houden met:

 • het gebruiken of niet kunnen gebruiken van de Diensten;
 • de verwervingskosten van vervangende goederen en diensten wegens verkregen of aangeschafte goederen, data of diensten, of wegens berichten die via of van de Diensten worden ontvangen of transacties die via de Diensten worden aangegaan;
 • onbevoegde toegang tot of wijziging van gegevensoverdracht door de Gebruikers;
 • uitspraken of handelingen van externe partijen op of via de Diensten;
 • andere zaken of kwesties die verband houden met de Diensten.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

In sommige jurisdicties is de uitsluiting van bepaalde garanties en/of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Dientengevolge gelden enkele van de hierboven in artikel 2 en 3 genoemde beperkingen mogelijk niet voor bepaalde Gebruikers.