Målsättning:


  • att följa europeiska bestämmelser
  • märkning av enheter och full spårbarhet
  • tillägg av serialiseringsfunktioner på produktionslinjer

Lösning:


  • ZetesAtlas för enhetsmärkningen av tobaksförpackningar
  • ZetesOlympus för att spåra alla logistikhändelser i en produkts liv

Resultat:


  • märkning av styck- och aggregerade förpackningar och full spårbarhet av produkter
  • en partner för full efterlevnad av EU-direktivet
  • bättre bild av äkta tobaksvaror

Společnost Floréac garantuje přesné dodávky a 50% snížení hodnoty dobropisů díky kombinaci digitálních kamer a automatizovanému ověřování dodávek pomocí technologie Vision společnosti Zetes.

Společnost Floréac působí v oboru obchodování a distribuce živých květin v Evropě. Z distribučního střediska (DC) v Lochristi (Belgie) se 100 zaměstnanci jsou dodávky odesílány zákazníkům - převážně specializovaným zahradním centrům, hobbymarketům a velkoobchodům - jednou až třikrát týdně. Zákazníci jsou hlavně ve Velké Británii, Francii, Belgii, Německu a Švýcarsku. Společnost Floréac garantuje přesné dodávky, snižuje počty stížností ze strany zákazníků a snižuje hodnotu dobropisů více než o polovinu díky automatizovanému ověřování dodávek na přepravních vozících pomocí technologie Vision společnosti Zetes. Kamerový systém umožňuje načtení velkého množství 2D čárových kódů bez nutnosti zpomalit či zastavit manipulaci s vozíkem a jejich okamžité přiřazení do systému ERP (SAP).  Díky tomu jsou okamžitě odhaleny případné chyby, snímky slouží jako vizuální doklad o nakládce a pro každý vozík jsou vytištěny přesné seznamy jednotlivých položek.

Zvýšení spolehlivosti dodávek

Živé květiny jsou distribuovány ve speciálních přepravních vozících. Jde o standardní vozíky na rostliny, které jsou používány při jejich přepravě po celé Evropě.  Ve společnosti Floréac jsou tyto vozíky interně přepravovány pomocí řetězového dopravníku řízeného podle štítků RFID, který pokrývá celé distribuční středisko. Vychystávací štítky, které obsahují 2D čárové kódy a odpovídají položkám objednávek, jsou během vychystávání upevněny na panelu na přední části přepravního vozíku. Po naplnění jsou přepravní vozíky pomocí řetězového přepravníku dovezeny do správné nakládkové oblasti.

Když vezmeme v úvahu ruční zpracování položek objednávky, pak při objemu 25 až 35 objednávkových položek na jeden přepravní vozík a maximálnímu výkonu 12 000 až 14 000 objednávkových položek za den se do logistického toku snadno vloudí lidská chyba.

„Někdy jsme fakturovali i položky, které nebyly dodány“, říká Dirk Criel, Logistic Planner ve firmě Floréac.

Potřeba rychlého a efektivního ověřování dodávek

Aby mohla společnost Floréac zaručit přesné dodávky včetně správné a přesné průvodní dokumentace pro každý vozík, hledala řešení, které by zajistilo přesné a rychlé ověřování obsahu přepravních vozíků. Mezi nejnáročnější úkoly patřilo automatické sledování chyb a ukládání obrazové databáze pro případné reklamace . Nejprve byla zvažována varianta s ručním skenováním vychystávacích štítků. Toto řešení však bylo zamítnuto, protože vzhledem k velkému objemu položek na objednávkách by bylo velmi pomalé a nákladné.

Technologie Vision od společnosti Zetes jako jediná volba

Společnost Floréac pokračovala v hledání jiného řešení, které nakonec vytvořila ve spolupráci s firmou Zetes. Ta jako jediná dokázala nabídnout vhodný a efektivní systém pro ověřování dodávek založený na technologii Vision.

Technologii Vision je specializované řešení, které nepřetržitě načítá velký počet čárových kódů (1D nebo 2D), dekóduje informace a propojuje je online s produkčním systémem (ERP, MRP, WMS, ...). Společnost Floréac díky tomu může okamžitě kontrolovat, zda všechny produkty v přepravním vozíku patří ke stejné dodávce.  

Automatic scanning and decoding of multiple barcodes
 

Automatické skenování a dekódování více čárových kódů najednou

Do procesu zpracování objednávek byla zařazena brána se systémem Vision.  Systém snímá přepravní vozíky za pohybu a žádným způsobem nezpomaluje ani nepřerušuje přepravu.

Tento systém pořizuje 2 sady snímků každého naplněného přepravního vozíku :

  1. První sada obsahuje snímek jedinečného 2D čárového kódu samotného přepravního vozíku, který je pak spojen se všemi 2D kódy vychystávacích štítků upevněných na přední straně přepravního vozíku během logistického procesu. To zajistí, že všechny položky objednávky v přepravním vozíku jsou přiřazeny k ID vozíku. Tato informace je poté zanesena do systému SAP společnosti Floréac, který kontroluje a ověřuje, že jsou všechny vychystávací štítky součástí stejné dodávky . Pokud by tomu tak nebylo, je vozík vyřazen z nakládky, je vytištěno chybové hlášení a operátor chybu napraví.
  2. „Druhá sada barevných snímků, pořízená dvojicí 'standardních' digitálních kamer, může být v případě potřeby použita jako vizuální doklad o stavu dodávaných rostlin“, vysvětluje Dirk Criel. Snímky každého přepravního vozíku jsou uloženy v obrazové databázi a představují důkaz pro případ řešení reklamací týkajících se kvality, množství či správné barvy rostlin atd.

Všechny potvrzené přepravní vozíky jsou pomocí řetězového přepravníku dovezeny do správné nakládkové oblasti, kde je pro každý vozík vytištěn nákladní seznam. 

Překonané překážky

„Jelikož naše logistické budovy zahrnují skleníky, kde kolísá úroveň denního osvětlení, bylo na počátku obtížné zajistit požadovanou úroveň kvality barevných fotografií. Na druhou stranu, snímání 2D kódů od začátku fungovalo perfektně. Ve spolupráci s firmou Zetes jsme hledali praktické a efektivní řešení tohoto problému. To jsme nalezli díky využití dvou digitálních fotoaparátů, které se automaticky přizpůsobují podle okolních podmínek “, popisuje Dirk Criel.

Výhody

Podstatné snížení počtu nesprávných dodávek

Po zavedení technologie Vision se počet stížností na problémy způsobené lidským faktorem podstatně snížil. Každá chyba je okamžitě zjištěna a napravena a je o ní informován odpovídající pracovník. Dirk Criel: „ Naši zaměstnanci jsou proto při zpracování objednávek mnohem pozornější .“

Snížení refundací na polovinu

Po zavedení obrazové databáze barevných snímků byl značně snížen počet reklamací položek, které byly vyfakturovány, avšak nebyly dodány. „ Jelikož můžeme poskytnout vizuální důkaz s fotografií, klesl počet našich dobropisů více než o polovinu “, dodává Criel. „Každou neoprávněnou reklamaci lze zamítnout na základě dostupného snímku, což snížilo počet našich sporů se zákazníky téměř na nulu. Při řešení otázek kvality, velikosti či barvy květin tyto barevné snímky představují jasný důkaz pro manažery kvality i prodejce.“

Cameras adjust to daylight for high quality pictures
 

Časová úspora & přesnost dokladů

Díky kontrole každého přepravního vozíku  za pohybu a vytištění správného a přesného dokladu společnost Floréac lépe reaguje na přání zákazníků.