Prawa własności intelektualnej i poufność

1. Nazwy i logotypy firmy ZETES, a także nazwy i logotypy spółek stowarzyszonych lub powiązanych widoczne w niniejszej Witrynie są znakami towarowymi lub handlowymi chronionymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Prawa autorskie do niniejszej Witryny należą do ZETES Industries S.A. („ZETES”), spółki założonej zgodnie z przepisami Królestwa Belgii (Europa), z siedzibą pod adresem Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruksela (Belgia – Europa).

2. Użytkownicy niniejszej Witryny przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Serwis udostępniony za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz wszelkie potrzebne oprogramowanie wykorzystywane w związku z Serwisem lub dostępne w Witrynie do pobrania („Oprogramowanie”) zawiera zastrzeżone i poufne informacje chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i innymi.

Użytkownicy ponadto przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Treści zawarte w reklamach sponsorów oraz informacje prezentowane za pośrednictwem Serwisów lub reklamodawców są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami majątkowymi i przepisami.

Poza przypadkami, w których uzyskano wyraźną zgodę firmy ZETES lub reklamodawców, Użytkownicy nie będą modyfikować, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć prac pochodnych opracowanych na podstawie Serwisu lub Oprogramowania, w całości lub w części.

Firma ZETES przyznaje Użytkownikowi osobiste, nieprzechodnie i niewyłączne prawo oraz licencję do korzystania z pliku obiektowego Oprogramowania na jednym komputerze, pod warunkiem że Użytkownik nie będzie (oraz nie zezwoli na to osobom trzecim) kopiować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, sprzedawać, przekazywać, udzielać sublicencji, udzielać zabezpieczenia ani w żaden inny sposób przekazywać jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować Oprogramowania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, ani korzystać ze zmodyfikowanych wersji Oprogramowania, w tym (między innymi) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez firmę ZETES lub Witryn autoryzowanych do udostępniania Serwisu.

3. Wszelkie obrazy, teksty, programy oraz inne materiały i zawartość (zwane dalej łącznie „Treściami”) w ramach Serwisu są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi przepisami z zakresu ochrony własności intelektualnej i materialnej.

Firma ZETES jest właścicielem praw autorskich i praw własności intelektualnej do Treści, poza wyraźnymi wyłączeniami w treści umów licencyjnych oprogramowania obowiązujących w przypadku pobierania lub zakupu oprogramowania ZETES w innym miejscu Serwisu.

Zabrania się wykorzystywania Treści do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy ZETES.

Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać oświadczeń dotyczących własności z materiałów pobranych lub zakupionych w ramach Serwisu.

4. Firma ZETES szanuje własność intelektualną innych i o to samo prosi Użytkowników Witryny.

Firma ZETES może, w stosownej sytuacji i według własnego uznania, wyłączyć i/lub zakończyć dostęp do Serwisu, hasła, numerów kont lub osobistych kodów Użytkowników naruszających prawa własności intelektualnej firmy ZETES lub osób trzecich.

Jeśli Użytkownik uzna, że jego praca lub prawa własności intelektualnej zostały skopiowane lub wykorzystane przez firmę ZETES w sposób stanowiący naruszenie praw własności intelektualnej lub że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, wówczas powinien przekazać firmie ZETES następujące informacje:

  • podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej,
  • opis prac objętych prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, co do której istnieje domniemanie, że została naruszona,
  • opis lokalizacji materiałów naruszających prawa Użytkownika w Witrynie,
  • adres, numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • oświadczenie o dobrej wierze osoby zgłaszającej, dotyczącej faktu, iż kwestionowane wykorzystanie nie zostało dopuszczone przez właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej, jego przedstawiciela lub przepisy prawa,
  • oświadczenie osoby zgłaszającej, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są poprawne oraz że jest ona właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej, bądź jest upoważniona do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej.

5. W razie chęci uzyskania zgody na wykorzystanie znaków towarowych, logotypów, znaków usługowych, adresu handlowego, haseł reklamowych, zrzutów z ekranu, wzorów objętych prawami autorskimi lub innymi elementami marki ZETES, należy skontaktować się z firmą ZETES pod poniższym adresem:

ZETES
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg, 3
1130 Bruksela (Belgia – Europa)
Numer telefonu: 00-32-2 –728.37.11
Adresy e-mail: 
marketing@zetes.com