Práva k duševnímu vlastnictví a utajení

1. Názvy a loga společnosti ZETES i názvy a loga přidružených nebo spřízněných společností, které se objevují na těchto webových stránkách, jsou ochranné známky a ochranné názvy chráněné národními a mezinárodními zákony.

Autorská práva na těchto webových stránkách náležejí společnosti ZETES Industries S.A. („ZETES“), která existuje podle zákonů Belgického království (Evropa), se sídlem na adrese Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Brusel (Belgie – Evropa).

2. Uživatelé těchto webových stránek berou na vědomí a souhlasí, že služba poskytovaná na těchto webových stránkách a jakýkoli potřebný software, který se používá ve spojení s touto službou nebo který je na webových stránkách k dispozici ke stažení („software“), obsahují vyhrazené a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony.

Uživatelé dále berou na vědomí a potvrzují, že obsah obsažený v reklamách nebo informacích sponzorů, který je předkládán prostřednictvím služby nebo inzerentů, je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony.

S výjimkou případů, kdy k tomu dá výslovný souhlas společnost ZETES nebo inzerenti, uživatelé souhlasí, že nebudou službu nebo software upravovat, pronajímat, dávat na leasing, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla, ať v plném rozsahu nebo částečně.

Společnost ZETES vám uděluje osobní, nepřevoditelné a nevýhradní právo a licenci k používání strojového kódu jejího softwaru na jednom počítači, a to za předpokladu že uživatelé nebudou software kopírovat, upravovat, vytvářet z něj odvozená díla, zpětně jej analyzovat, sestavovat nebo se jinak pokoušet zjistit jakýkoli strojový kód, software prodávat, postupovat, udělovat k němu podlicence, poskytovat zástavní nárok nebo jinak převádět jakékoli právo k softwaru. Uživatelé souhlasí, že software nebudou jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli podobě upravovat, ani nebudou používat modifikované verze softwaru, včetně (kromě jiného) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě. Uživatelé souhlasí, že ke službě nebudou přistupovat žádným jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které pro přístup ke službám poskytuje sama společnost ZETES nebo jiné oprávněné propojené webové stránky.

3. Všechny obrázky, texty, programy a další materiály a obsah (společně nazývané „obsah“), které se nacházejí ve službě, jsou chráněny národními a mezinárodními zákony o autorském právu a dalšími zákony, které se týkají ochrany duševního a vyhrazeného vlastnictví.

Společnost ZETES vlastní autorská práva a práva k duševnímu vlastnictví související s obsahem, s výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak v licenčních dohodách k softwaru, které se týkají stahování nebo nákupu softwaru společnosti ZETES na jiném místě v rámci služby.

Jakékoli komerční použití obsahu bez výslovného písemného souhlasu společnosti ZETES je přísně zakázáno.

Uživatelé souhlasí, že nebudou měnit ani odstraňovat žádná upozornění na vlastnictví z materiálu stažených nebo zakoupených v rámci služby.

4. Společnost ZETES respektuje duševní vlastnictví jiných osob a žádá uživatele webových stránek, aby činili totéž.

Společnost ZETES může za příslušných okolností a dle svého uvážení deaktivovat a/nebo ukončit přístup ke službě, heslům, číslům účtů nebo osobním kódům uživatelů, kteří porušují práva k duševnímu vlastnictví společnosti ZETES nebo třetích stran.

Pokud se uživatel domnívá, že společnost ZETES zkopírovala nebo použila jeho dílo nebo majetková práva způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že byla jiným způsobem porušena jeho práva k duševnímu vlastnictví, musí společnosti ZETES poskytnout následující informace:

  • elektronický nebo fyzický podpis osoby, která má oprávnění jednat jménem vlastníka autorského práva nebo jiného podílu na duševním vlastnictví,
  • popis díla nebo jiného duševního vlastnictví chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno,
  • popis toho, kde se materiál způsobující porušení práv na webových stránkách nachází,
  • adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa osoby uplatňující nárok,
  • prohlášení osoby uplatňující nárok, že se v dobré víře domnívá, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorského práva nebo práva k duševnímu vlastnictví, jeho zástupcem nebo zákonem,
  • prohlášení osoby uplatňující nárok, že výše uvedené informace v jejím oznámení jsou přesné a že daná osoba je vlastníkem autorských práv nebo práv k duševnímu vlastnictví nebo je oprávněna jednat jménem vlastníka autorských práv nebo práv k duševnímu vlastnictví.

5. Pokud chce uživatel těchto webových stránek získat svolení k používání ochranných známek, log, servisních značek, obchodní adresy, sloganů, snímků obrazovek, designů chráněných autorským právem nebo jiných součástí značky společnosti ZETES, musí kontaktovat společnost ZETES na následující adrese:

ZETES
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg, 3
1130 Brusel (Belgie – Evropa)
Telefonní číslo: 00-32-2 –728.37.11
E-mailová adresa: 
marketing@zetes.com