1. ACCEPT AF VILKÅR

Denne hjemmeside ("tjenesten") er en online informations- og kommunikationstjeneste leveret af ZETES Industries S.A. ("ZETES"), et selskab stiftet i henhold til lovgivningen i Belgien, med hjemsted på adressen Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles, Belgien – Europa.

Adgangen til tjenesten er betinget af brugernes ("brugernes") overholdelse af de vilkår og betingelser for brug, der er anført i disse vilkår for brug ("brugsvilkår").

Ved at opnå adgang til eller bruge tjenesten accepterer brugerne at være bundet af nedenfor anførte vilkår og betingelser.
ZETES kan til enhver tid, uden varsel og af en hvilken som helst årsag, herunder overtrædelse af disse brugsvilkår, bringe adgangen til tjenesten til ophør.

ZETES kan til enhver tid og uden varsel over for brugerne ændre, modificere, foretage tilføjelser til eller fjerne en del af disse brugsvilkår.

Brugerne accepterer at gennemgå disse brugsvilkår fra tid til anden for at gøre sig bekendt med sådanne ændringer, og deres fortsatte adgang til eller brug af tjenesten skal anses for at udgøre deres endelige accept af de ændrede brugsvilkår.

2. BRUG AF TJENESTEN

Via denne hjemmeside giver ZETES brugerne adgang til oplysninger og data, tjenester, produkter til download, demonstrationer og køb, forummer osv.

Tjenesten kan også omfatte annoncer eller markedsføringsværktøjer.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, skal eventuelle nye funktioner, der forstærker eller forbedrer den aktuelle tjeneste, herunder ZETES' frigivelse af nye produkter eller aktiviteter, være omfattet af disse brugsvilkår.

Tjenesten leveres, som den er og forefindes, og ZETES påtager sig intet ansvar for rettidighed, sletning, fejllevering eller manglende opbevaring af nogen af brugernes meddelelser eller personlige indstillinger.

Brugerne er fuldt ansvarlige for at opnå adgang til tjenesten, og denne adgang kan involvere betaling af gebyrer til tredjeparter, såsom leverandør af internetydelser eller gebyrer for opkobling. Brugerne er ansvarlige for disse gebyrer, herunder dem, der er forbundet med visning eller levering af annoncer.

Derudover skal brugerne levere, og er ansvarlige for, alt udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til tjenesten.

Bortset fra oplysninger, produkter eller tjenester, der er tydeligt identificeret som værende leveret af ZETES, driver, kontrollerer eller godkender ZETES ikke nogen oplysninger, produkter eller tjenester på internettet på nogen måde.

Bortset fra oplysninger, produkter eller tjenester, der identificeres som oplysninger fra ZETES, stilles alle oplysninger, produkter og tjenester, der tilbydes via tjenesten eller på internettet, generelt til rådighed af tredjeparter, som ikke er tilknyttet ZETES, og ZETES afgiver ingen erklæringer om og godkender ikke nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen anbefaling, tilkendegivelse, erklæring eller øvrige oplysninger, der vises eller distribueres.

Det er alene brugernes ansvar at evaluere nøjagtigheden, fuldstændigheden og anvendeligheden af alle tilkendegivelser, anbefalinger, tjenester og al markedsføring samt alle øvrige oplysninger, der leveres via tjenesten eller på internettet generelt.

3. PERSONOPLYSNINGER OG PRIVATLIVSPOLITIK

Til gengæld for brugen af tjenesten på denne side, accepterer brugerne:

  • (a) at levere, ved anmodning derom eller når det er nødvendigt, korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om sig selv (sådanne oplysninger kaldes "registreringsoplysninger")
  • (b) at opretholde og behørigt ajourføre registreringsoplysningerne, således at disse til enhver tid er korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Hvis en bruger afgiver oplysninger, der er ukorrekte, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis ZETES har rimelige grunde til at mistænke, at sådanne oplysninger er ukorrekte, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har ZETES ret til at suspendere eller afbryde en sådan brugers adgang og nægte al aktuel og fremtidig brug af tjenesten eller en del deraf.

Registreringsoplysninger og visse øvrige personoplysninger om brugerne er omfattet af ZETES' "privatlivspolitik".

4. PASSWORD, KODE OG SIKKERHED

Til brug for visse formål med den tjeneste, der leveres af ZETES eller via tredjeparter, vil brugerne modtage enten et password, et kontonummer og/eller en personlig identifikationskode.

Dette kan ske ved udfyldelse af registreringsoplysningerne, eller når brugerne bestiller ZETES' produkter.

I sådanne tilfælde er brugerne fuldt ansvarlige for at opretholde fortrolighed omkring de passwords, kontonumre eller koder, de har modtaget, og er endvidere ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af disse passwords, konti eller koder.

Brugerne accepterer:

(a) straks at give ZETES meddelelse om enhver uberettiget brug af deres password, kontonummer eller kode eller andet brud på sikkerheden,
(b) at sørge for, at de lukker ned for deres password, kontonummer eller kode ved afslutningen på hver session på denne side.
ZETES kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade, der skyldes din manglende overholdelse af dette afsnit 4.

5. BRUGERNES ADFÆRD OG FORPLIGTELSER

Brugernes deltagelse i onlinekommunikation ("indholdet") sker i realtid og er ikke redigeret, censureret eller på anden måde kontrolleret af ZETES. ZETES kontrollerer ikke nødvendigvis og forventes ikke at tjekke det indhold, der opslås via tjenesten, og garanterer som sådan ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af dette indhold. Ved at bruge tjenesten kan brugerne blive eksponeret for indhold, som er krænkende, stødende eller uønsket. ZETES skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for noget indhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller undladelser ved noget indhold, eller bortkomst eller beskadigelse af nogen art, der opstår som følge af brugen af indhold, der er opslået, e-mailet, indsendt eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesten.

Uanset foranstående forbeholder ZETES sig ret til at overvåge indhold på tjenesten og til at fjerne indhold, som ZETES, efter dennes eget valg, vurderer er skadeligt, stødende eller på anden måde overtræder lovgivningen eller vilkårene i disse brugsvilkår.

Med henblik på at opretholde en informativ og værdifuld tjeneste, der opfylder brugernes behov for tjenesten, og undgå skade, der kan følge af en spredning af udsagn, der er urigtige, ondsindede, overtræder andres rettigheder eller på anden måde er skadelig, er det nødvendigt at fastlægge følgende regler for at sikre beskyttelse mod misbrug.

Brugerne erklærer, garanterer og indestår for, at de ikke vil uploade, opslå eller sende, distribuere eller på anden måde via tjenesten offentliggøre noget materiale, som:

(i) begrænser eller hæmmer en anden bruger i at bruge og nyde tjenesten,
(ii) er ulovligt, truende, voldeligt, æreskrænkende, injurierende, uanstændigt, vulgært, krænkende, pornografisk, blasfemisk, seksuelt eksplicit eller utilbørligt,
(iii) udgør eller opfordrer til adfærd, der udgør en strafbar handling, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde er i strid med lovgivningen,
(iv) strider mod, plagierer eller krænker tredjeparters rettigheder, herunder, uden begrænsning, ophavsret, varemærkeret, patentret, ret til privatliv eller publikationsret eller nogen anden ejendomsret,
(v) indeholder en virus eller anden skadelig komponent,
(vi) udgør eller indeholder urigtige eller vildledende indikationer vedrørende oprindelse eller faktuelle udsagn.

Ansvaret for alle former for oplysninger, data, tekst, software, lyd, fotografier, grafik, videoer, meddelelser og andet materiale ("indhold"), uanset hvorvidt det opslås offentligt eller sendes privat, påhviler alene den person, hvorfra dette indhold stammer.

Det betyder, at brugerne af denne side er fuldt ansvarlige for alt indhold, som de uploader, opslår, e-mailer, sender eller på anden måde stiller til rådighed via tjenesten.

Brugerne anerkender og accepterer, at ZETES og dennes udpegede repræsentanter kan opretholde indhold og ligeledes kan fremlægge indhold, hvis dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller i henhold til god tro, hvis en sådan opretholdelse eller fremlæggelse er rimeligt nødvendigt for at:

(a) overholde retslige skridt,
(b) håndhæve vilkårene for brug,
(c) imødegå krav om, at indhold krænker tredjemands rettigheder,
(d) beskytte ZETES', brugerne af denne sides og offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.
Den tekniske behandling og tjenestens transmission, herunder indholdet og registreringsoplysningerne, der er personlige for hver enkelt bruger, kan involvere:

(a) transmissioner via forskellige netværk,
(b) ændringer med henblik på at overholde og tilpasse sig tekniske krav i tilknyttede netværk og enheder.
Brugerne af siden accepterer at overholde alle internationale og lokale regler vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold.

6. INDHOLD DER INDSENDES ELLER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ TJENESTEN

Visse områder af tjenesten gør det muligt at udveksle oplysninger mellem brugerne, ZETES og øvrige parter.

Enhver indgivelse fra brugerne bliver ZETES' ejendom, og brugerne giver udtrykkeligt ZETES bemyndigelse og ret til at bruge en sådan indgivelse i overensstemmelse med ZETES' privatlivspolitikker.

Derudover accepterer brugerne at tildele ZETES en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende uophørlig licens, med retten til at foretage sublicens, reproducere, distribuere, sende, skabe afledte værker af, offentligt vise og offentligt fremføre eventuelle materialer og øvrige oplysninger (herunder, uden begrænsning, idéer, der er indeholdt deri til nye eller forbedrede produkter og tjenester), som brugerne indsender til offentlige områder af tjenesten (såsom opslagstavler, forummer og nyhedsgrupper) på alle måder og på alle medier, der p.t. kendes eller som efterfølgende udvikles.

Brugerne giver også ZETES ret til at bruge deres navne i forbindelse med det indsendte materiale og øvrige oplysninger samt i forbindelse med al annoncering, markedsføring eller salgsfremmende materiale knyttet dertil. Brugerne accepterer, at de ikke skal have nogen mulighed for regres mod ZETES for nogen påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig brug af en eventuel ejendomsret til deres kommunikation med ZETES. De anerkender, at transmission til og fra tjenesten ikke er fortrolig, og deres transmissioner kan blive læst eller opfanget af andre. Brugerne anerkender, at der ikke, når de foretager indgivelser til tjenesten, skabes noget fortroligt, betroet, kontraktuelt underforstået eller noget andet forhold mellem dig og ZETES ud over det, der er i henhold til disse brugsvilkår.

7. SKADESLØSHOLDELSE

Brugerne accepterer at skadesløsholde og holde ZETES, dennes datterselskaber, tilknyttede virksomheder, direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, agenter, medarbejdere, informationsleverandører, licensgivere og licenstagere (under et kaldet "skadesløsholdte parter") skadesløse mod ethvert krav, herunder rimelige advokatomkostninger, fremsat af en tredjepart, som skyldes eller udspringer af indhold, som brugerne indsender, opslår, sender eller stiller til rådighed via tjenesten, deres brug af tjenesten, deres forbindelse til tjenesten, overtrædelse af vilkårene for brug eller overtrædelse af andres rettigheder.

Brugerne skal samarbejde i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at forsvare ethvert krav. ZETES forbeholder sig retten til, for egen regning, at påtage sig det fulde forsvar af og kontrollen med enhver sag, der er omfattet af skadeløsholdelse fra brugerne.

Brugerne må ikke under nogen omstændigheder indgå forlig i en sag uden skriftligt samtykke fra ZETES.

Hver af de skadesløsholdte parter skal have retten til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte over for brugerne på egne vegne.

8. INTET VIDERESALG AF TJENESTEN

Brugerne accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte, til noget kommercielt formål, nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten.

Brugerne kan alene bruge, kopiere og skrive oplysninger på ZETES' hjemmeside til deres eget eller deres organisations interne, ikke-kommercielle formål. Ud over, hvad der er anført ovenfor, må brugerne ikke bruge, kopiere, sælge, udleje, overdrage, distribuere, offentliggøre, opslå, ændre eller modificere sådanne oplysninger. Medmindre andet er anført i disse brugsvilkår eller andetsteds på ZETES' hjemmeside, skal intet på ZETES' hjemmeside fortolkes som et tilbud eller en overdragelse eller en tildeling af en licens eller en ret til brugerne.

 

9. GENERELLE PROCEDURER VEDRØRENDE BRUG OG OPBEVARING

ZETES kan til enhver tid og uden varsel fastlægge og ændre den generelle praksis for og begrænsninger vedrørende brug af tjenesten, herunder, uden begrænsning, det maksimale antal dage, som e-mailmeddelelser, opslag på opslagstavler eller andet uploadet indhold opbevares af tjenesten, det maksimale antal e-mailmeddelelser, der kan sendes fra eller modtages af en konto under tjenesten, den maksimale størrelse af en e-mailmeddelelse, der kan sendes fra eller modtages af en konto under tjenesten, den maksimale diskplads, der vil blive tildelt på ZETES' servere til hver enkelt bruger, og det maksimale antal gange (og den maksimale varighed i hvilken) brugerne kan tilgå tjenesten i et givent tidsrum.

ZETES har ikke noget ansvar for eller nogen forpligtelse til sletning, eller noget ansvar for manglende opbevaring af meddelelser eller anden kommunikation eller andet indhold, der opretholdes eller sendes af tjenesten.

10. AFBRYDELSE OG ÆNDRINGER AF TJENESTEN

ZETES forbeholder sig retten til, på et hvilket som helst tidspunkt og til enhver tid, at ændre eller lukke tjenesten (eller en del deraf), midlertidigt eller permanent, uden varsel.

ZETES kan også opsætte begrænsninger for visse funktioner eller begrænse adgangen til dele af eller hele tjenesten uden varsel.

ZETES skal ikke være ansvarlig over for brugerne eller for nogen tredjepart for nogen ændring, suspendering eller afbrydelse af tjenesten.

11. OPHØR

ZETES kan efter eget valg lukke for brugernes password, deres konto (eller en del deraf) eller kode eller brug af tjenesten, og fjerne og bortskaffe indhold på tjenesten, uanset årsag, herunder, uden begrænsning, manglende brug, eller hvis ZETES vurderer, at brugerne har overtrådt eller handlet i uoverensstemmelse med indholdet i eller hensigten med vilkårene for brug.

ZETES kan også efter eget valg og til enhver tid bringe tjenesten til ophør, eller en del deraf, med eller uden varsel.
Brugerne accepterer, at ZETES ikke skal være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for noget ophør af deres adgang til tjenesten.

12. INTERAKTION MED ANNONCØRER

Brugernes korrespondance eller forretninger med, eller deltagelse i kampagner fra, annoncører fundet på eller via tjenesten, herunder betaling og levering af tilknyttede varer eller tjenester, og alle øvrige vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer, der knytter sig til en sådan transaktion, er alene mellem brugerne og en sådan annoncør.

ZETES skal ikke være ansvarlig for tab eller skade af nogen art, der pådrages som følge af sådanne transaktioner, eller som følger af tilstedeværelsen af sådanne annoncører på tjenesten.

13. LINKS

Tjenesten kan levere, eller tredjeparter kan levere, links til andre sider eller ressourcer på internettet.

Fordi ZETES ikke har nogen kontrol med sådanne sider og ressourcer, accepterer brugerne, at ZETES ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne sider eller ressourcer, og at ZETES ikke godkender eller er ansvarlig for indhold, annoncer, produkter eller andet materiale, der findes på eller er tilgængelig på sådanne sider eller ressourcer.

ZETES skal ikke være ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for tab eller skade forårsaget af eller som hævdes at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller henholdelse til indhold, varer eller tjenester, der stilles til rådighed på eller via en sådan side eller ressource.

14. MEDDELELSER

Meddelelser til brugerne af hjemmesiden kan ske via e-mail eller alm. post.

Tjenesten kan også levere meddelelser om ændringer af vilkårene for brug eller andet ved at vise meddelelser eller links til meddelelser for brugerne generelt på tjenesten.

15. GENERELLE OPLYSNINGER

Vilkårene for brug udgør hele aftalen mellem brugerne og ZETES og er gældende for deres brug af tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler mellem brugerne og ZETES.

Brugerne kan være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, der kan finde anvendelse, når de bruger affiliatetjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware.

Vilkårene for brug og forholdet mellem brugerne og ZETES skal være omfattet af lovgivningen i Belgien (Europa) uden hensyn til landets lovvalgsregler.

Brugerne og ZETES er enige om, at domstolene på det sted, hvor ZETES har hjemsted, skal være personligt og eksklusivt værneting.

ZETES' manglende udnyttelse eller håndhævelse af en rettighed eller en bestemmelse i disse brugsvilkår udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Hvis en domstol i en kompetent myndighed vurderer, at en bestemmelse i disse brugsvilkår er ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten skal bestræbe sig på at give virkning til parternes hensigt, der er afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår skal fortsætte med fuld gyldighed.

Brugerne accepterer, at uanset lovgivningen måtte tilsige andet, skal ethvert krav eller enhver søgsmålsgrund, der udspringer af eller i forbindelse med brug af tjenesten eller vilkårene for brug, fremsættes senest ét år efter et sådant krav eller en sådan søgsmålsgrund er opstået; i modsat fald afskæres dette krav for evigt.