Należy dążyć do rzeczy wielkich, zaczynać od małych kroków i szybko się rozwijać

Nigdy wcześniej globalne łańcuchy dostaw nie stały przed tak trudnymi wyzwaniami. Obecnie doznają one wyjątkowych dylematów, którego szeroko zakrojone, negatywne skutki występują zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Odbiorcy, dostawcy i dostawcy usług logistycznych stoją w obliczu ogromnych wyzwań związanych z utrzymaniem efektywnego przepływu towarów i usług. Jeszcze przed wybuchem kryzysu związanego z COVID-19 ogólnoeuropejskie badania wykazały, że 71% osób podejmujących decyzje dotyczące łańcucha dostaw zgadza się ze sformułowaniem, iż brak widoczności w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym wywiera negatywny wpływ na ich działalność. Gdy dochodzi do poważnych trudności w łańcuchu dostaw, odpowiednia widoczność staje się kluczowa dla zrozumienia ich wpływu na resztę łańcucha, tak aby inni uczestnicy ekosystemu mogli planować i podejmować swoje działania. Niektóre problemy dotyczące wydajności i zachowania ciągłości działalności, wynikające z braku dostępu do danych analitycznych, obejmują:

  • Nieprawidłowe zarządzanie procesami
  • Brak możliwości powiadamiana odbiorcy, o opóźnieniach, odchyleniach oraz błędach, w czasie rzeczywistym
  • Brak możliwości dokładnego monitorowania wydajności użytkowników oraz  nieefektywna współpraca  
  • Zmienny stan zapasów i większe straty w zasobach takich jak praca, energia i wykorzystanie pojazdów
  • Zwiększone zaangażowanie zasobów centralnych do zarządzania zapytaniami i sporami
  • Komunikacja reaktywna i doraźne podejmowanie decyzji
  • Niezdolność do rozpoczęcia planowania cyklicznego doskonalenia

Do utrzymania sprawnego przepływu towarów niezbędna jest widoczność w łańcuchu dostaw, która umożliwi świadome sprawowanie kontroli, sprawne zarządzanie oraz zapewni doskonałość dostaw.

Koncepcja pełnej widoczności jest prosta – można ulepszyć tylko to, co da się zobaczyć, zmierzyć i czym można zarządzać – a jej wartość jest niezaprzeczalna: w Europie prawie 90% osób podejmujących decyzje w handlu detalicznym twierdzi, że zainwestowanie w zwiększenie widoczności w łańcuchu dostaw jest ich priorytetem. Niemniej 94% pytanych jeszcze nie wdrożyła tego rozwiązania, co świadczy o występowaniu barier w zakresie implementacji. Wynikają one zarówno z braku (lub domniemanego braku) fachowej wiedzy, czasu i środków, jak i z obaw dotyczących bezpieczeństwa i ryzyka. Choć jej wdrożenie może wydawać się kłopotliwe i czasochłonne, to widoczność powinno się postrzegać jako inwestycję długoterminową. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat łańcuchy dostaw staną się jeszcze bardziej złożone i dynamiczne, aby sprostać wymaganiom klientów, dlatego też zrównoważone rozwiązanie zapewniające widoczność ma kluczowe znaczenie dla ciągłej optymalizacji i doskonalenia.

Warehouse inventory
 

Aby utrzymać konkurencyjną pozycję i przejść na inteligentne rozwiązanie zapewniające widoczność w łańcuchu dostaw, należy inwestować mądrze i w możliwym do osiągnięcia tempie, w myśl dewizy: należy dążyć do rzeczy wielkich, zaczynać od małych kroków i szybko się rozwijać. Określ dla swojej firmy cel związany z rozwiązaniem w zakresie pełnej widoczności, ale realizuj ten cel krok po kroku. Zastanów się, w jakim obszarze skoncentrować wysiłki w celu uruchomienia wartości i uzyskania natychmiastowych korzyści. Badania wykazały, że do trzech głównych obszarów zainteresowania w ciągu najbliższych dwóch lat będą należeć:

  • Widoczność w czasie rzeczywistym przepływu produktów i informacji o realizacji zamówień
  • Rozszerzenie automatyzacji i wykorzystania technologii
  • Lepsza współpraca z dostawcami

Zastanów się, w jakim obszarze skoncentrować siły w celu odblokowania wartości i uzyskania natychmiastowych korzyści.

W opracowywaniu strategii pomogą takie funkcje, jak mapowanie konkretnych wymagań zainteresowanych stron, przeglądanie bieżących procesów łańcucha dostaw i przeprowadzanie analizy luk. Do zapewnienia widoczności i elastyczności niezbędna jest technologia odczytu danych, której wyboru należy dokonać odpowiednio. Niektóre technologie, takie jak RFID, Bluetooth, technologia skanowania kodów kreskowych czy czujniki IoT, będą bardziej odpowiednie, a inne mniej. Dlatego w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji należy inwestować mądrze przy użyciu technologii i z pomocą eksperta w zakresie łańcuchów dostaw. Dobrą wiadomością jest to, że korzystanie z najlepszego w swojej klasie oprogramowania w zakresie widoczności eliminuje konieczność przeprojektowywania dotychczasowych systemów. Elastyczna warstwa widoczności umożliwia integrację z systemami planowania zasobów w przedsiębiorstwie (ERP), systemami zarządzania transportem (TMS) lub systemami zarządzania magazynem (WMS). Dzięki czemu udostępniane są istotne dane w ramach inteligentnej platformy i intuicyjnego pulpitu.

Technologia zapewniająca pełną widoczność ulepsza dotychczasowe systemy łańcucha dostaw, zamiast je zastępować, co pozwala na rewolucyjną poprawę wyników Twojej firmy w zakresie wydajności.

Zaraz po początkowym wdrożeniu platformy widoczności zacznij szybko się rozwijać. Czerp korzyści ze zdobytych informacji, aby określić priorytet do zmian w kolejnym obszarze swojej działalności. Ostatecznym celem jest osiągnięcie połączonego i współpracującego łańcucha dostaw zapewniającego współdzielony wgląd w ramach całej sieci. Możliwość łączenia się z kluczowymi partnerami (których mogą przecież być setki) ułatwia sprawowanie kontroli w każdym momencie kontaktu, z myślą o zharmonizowanej, jednolitej wizji wydajnego działania. Korzystanie z danych w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie błędów i zmianę trasy lub redystrybucję na bieżąco. Usprawnia również dynamiczne prognozowanie i szybkie podejmowanie decyzji. Elastyczny, inteligentny ekosystem można zbudować wyłącznie na podstawie wnikliwej analizy na bieżąco, a nie po fakcie.

Voice picking solution
 

Nie można przecież kontrolować czegoś, czego nie widać

Widoczność w łańcuchu dostaw ma istotne znaczenie z punktu widzenia rentowności, współpracy zainteresowanych podmiotów oraz doskonałości dostaw. Choć liderzy wśród sprzedawców detalicznych są świadomi tego, że „zerowa widoczność” nie spełnia kryterium zrównoważoności, to aż 94% z nich nie dysponuje odpowiednią widocznością, a w miarę wzrostu złożoności cyfrowego łańcucha dostaw sytuacja tych podmiotów staje się coraz trudniejsza. Liderzy rynkowi opracowali inteligentne wskaźniki KPI dotyczące widoczności dla wszystkich dostawców i nadal wykorzystują dane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić optymalną wydajność. Dzięki gęstszej i bardziej elastycznej sieci Ty również możesz zadbać o to, aby Twoi odbiorcy zapewniali klientom doskonałość, której oni oczekują.

Metodologia oparta na dewizie „należy dążyć do rzeczy wielkich, zaczynać od małych kroków i szybko się rozwijać” ma ogromne znaczenie, gdyż zapewnia strategiczną priorytetyzację Twojego budżetu bez konieczności przeprojektowywania systemów operacyjnych. Wynikające z tego korzyści są następujące: zrównoważony rozwój, ochrona marki, poprawa relacji z dostawcami, dynamiczne prognozowanie oraz udowodniony zwrot z inwestycji. Wykazano, że przemyślana widoczność w łańcuchu dostaw zwiększa zadowolenie i lojalność klientów o ponad 30% – a czy ktokolwiek w tej skoncentrowanej na usługach branży może się obejść bez takich korzyści?

Wdrożenie, przemyślanej widoczności w łańcuchu dostaw, okazało się sukcesem dla dużej sieci handlowej Marks and Spencer. W ramach współpracy z Zetes firma opracowała platformę obsługiwaną przez oprogramowanie Zetes zapewniające widoczność, umożliwiającą przekształcenie operacji łańcucha dostaw świeżej żywności i osiągnięcie znaczących ulepszeń, dzięki czemu teraz może zarządzać swoją siecią w sposób efektywny i optymalny. To przyjazne użytkownikowi rozwiązanie udostępnia ujednolicone dane w ramach całej sieci dostawców i pozwala na zacieśnienie współpracy z odbiorcami. Dowiedz się, jak sieć Marks and Spencer zwiększyła swoją wydajność, obejrzyj ten krótki film.

 

question-markquestion-mark-shadow

Dowiedz się więcej o naszym inteligentnym rozwiązaniu zapewniającym widoczność w czasie rzeczywistym w łańcuchu dostaw

Przeczytaj więcej