1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Den här webbplatsen (”tjänsten”) är en informations- och kommunikationstjänst online som tillhandahålls av ZETES Industries SA (”ZETES”), ett företag som är registrerat enligt lagarna i Belgien, med säte på Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bryssel, Belgien – Europa.

Tillgång till tjänsten förutsätter att användarna (”användarna”) följer användningsvillkoren som anges i detta avtal om användningsvillkor.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten godkänner användarna att bindas av de villkor som anges nedan.
ZETES kan när som helst, utan föregående meddelande, säga upp tillgången till tjänsten av någon anledning, inklusive överträdelse av detta avtal om användningsvillkor.

ZETES kan när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av detta avtal om användningsvillkor, utan förvarning till användarna.

Användarna samtycker till att regelbundet granska detta avtal om användningsvillkor för att vara medvetna om sådana modifieringar och deras fortsatta tillgång till eller användning av tjänsten ska anses vara deras slutgiltiga godkännande av det modifierade avtalet om användningsvillkor.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Genom denna webbplats ger ZETES användarna tillgång till information och data, tjänster, produkter som är tillgängliga för hämtning, demonstration och inköp, forum och så vidare.

Tjänsten kan också innehålla annonser eller marknadsföringsverktyg.

Om inget annat uttryckligen anges ska eventuella nya funktioner som utökar eller förbättrar den nuvarande tjänsten, inklusive lansering av nya produkter eller aktiviteter från ZETES omfattas av detta avtal om användningsvillkor.

Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ZETES bär inte något ansvar för lämpligheten i, borttagning av, felleverans av eller underlåtenhet att lagra användarnas meddelanden eller inställningar för personanpassning.

Användarna ansvarar för att få tillgång till tjänsten och den åtkomsten kan inbegripa avgifter som ska betalas till tredje part, exempelvis avgifter till internetleverantör eller samtalsavgifter. Användarna ansvarar för dessa avgifter, inklusive de avgifter som är kopplade till visning eller leverans av annonser.

Användarna måste vidare tillhandahålla och är ansvariga för all utrustning som krävs för att få tillgång till tjänsten.

Med undantag för information, produkter eller tjänster som tydligt identifierats som tillhandahållna av ZETES, styr, kontrollerar eller godkänner inte ZETES någon information, några produkter eller tjänster på Internet på något sätt.

Med undantag för information, produkter eller tjänster som är ZETES-identifierade erbjuds i allmänhet all information samt alla produkter och tjänster som erbjuds via tjänsten eller på Internet av tredje parter som inte är anslutna till ZETES och ZETES ger inget löfte eller stöd avseende noggrannheten eller tillförlitligheten i något råd, någon åsikt, något uttalande eller någon annan information som visas eller distribueras.

Det är enbart användarnas ansvar att utvärdera noggrannheten, fullständigheten och användbarheten i alla åsikter, råd, tjänster, varor och annan information som tillhandahålls via tjänsten eller på internet i allmänhet.

3. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESSPOLICY

Med tanke på användningen av tjänsten på denna webbplats accepterar användarna att:

  • (a) tillhandahålla, när det begärs eller är nödvändigt, sann, korrekt, aktuell och fullständig information om sig själva (sådan information utgör ”registreringsuppgifter”)
  • (b) upprätthålla och omgående uppdatera registreringsuppgifterna för att hålla dem sanna, korrekta, aktuella och fullständiga. Om en användare tillhandahåller uppgifter som är osanna, oriktiga, inaktuella eller ofullständiga, eller om ZETES har rimliga skäl att misstänka att nämnda uppgifter är osanna, oriktiga, inaktuella eller ofullständiga, har ZETES rätt att stänga av eller avsluta sådan användares tillgång och att utan begränsning i framtiden avslå varje begäran om att få använda tjänsten, eller någon del därav.

Registreringsuppgifter och vissa andra personuppgifter gällande användarna omfattas av ZETES’ ”sekretesspolicy”.

4. LÖSENORD, KOD OCH SÄKERHET

För vissa ändamål för tjänsten som tillhandahålls av ZETES eller via tredje part får användarna antingen ett lösenord, ett kontonummer och/eller en personlig identifieringskod.

Detta kan ske när du fyller i registreringsuppgifterna eller när användarna beställer ZETES’ produkter.

I sådana fall är användarna fullt ansvariga för att upprätthålla konfidentialiteten för de lösenord, kontonummer eller koder som de har tagit emot och är vidare ansvariga för alla aktiviteter som sker under dessa lösenord, konton eller koder.

Användarna samtycker till att:

(a) omedelbart underrätta ZETES om obehörig användning av deras lösenord, kontonummer eller koder eller annat brott mot säkerheten
(b) se till att de loggar ut från deras lösenord, kontonummer eller koder i slutet av varje session på denna webbplats.
ZETES kan inte och kommer inte att påta sig något ansvar för förlust eller skada som orsakats av din underlåtenhet att uppfylla kraven i avsnitt 4

5. ANVÄNDARNAS UPPFÖRANDE OCH ANSVAR

Användarnas deltagande i onlinekommunikation (”innehållet”) sker i realtid och redigeras, censureras eller kontrolleras inte på annat sätt av ZETES. ZETES kontrollerar inte nödvändigtvis och antas inte kontrollera innehållet som publiceras via tjänsten och lämnar därför ingen garanti för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten i sådant innehåll. Genom att använda tjänsten kan användarna utsättas för innehåll som är stötande, oanständigt och obehagligt. ZETES påtar sig under inga omständigheter något ansvar för något innehåll, vilket inkluderar men inte är begränsat till, fel eller utelämnade uppgifter i något innehåll eller förlust eller skada av något slag till följd av användningen av något innehåll som publiceras, skickas med e-post, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten.

Oaktat ovanstående förbehåller sig ZETES rätten att övervaka innehållet på tjänsten och att ta bort innehåll som ZETES efter eget gottfinnande bestämmer vara skadligt, stötande eller på annat sätt överträder lagen eller villkoren i detta avtal om användningsvillkor.

För att upprätthålla en informativ och värdefull tjänst som uppfyller användarnas servicebehov och undviker skada som kan uppstå genom att sprida uttalanden som är falska, skadliga, bryter mot andras rättigheter eller på annat sätt är skadliga, är det nödvändigt att fastställa följande regler för att skydda mot missbruk.

Följaktligen lovar, garanterar och intygar användarna att de inte ska ladda upp, publicera eller överföra till eller distribuera eller på annat sätt via tjänsten publicera några material som:

(i) begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda och åtnjuta tjänsten
(ii) är olagliga, hotfulla, kränkande, ärekränkande, nedsättande, obscena, vulgära, motbjudande, pornografiska, stötande, sexuellt provokativa eller oanständiga
(iii) utgör eller uppmuntrar uppförande som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättslig ansvarsskyldighet eller på annat sätt strider mot lagen
(iv) överträder, plagierar eller gör intrång på tredje parts rättigheter inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, patent, integritets- eller publicitetsrättigheter eller någon annan äganderättighet
(v) innehåller ett virus eller annan skadlig komponent
(vi) utgör eller innehåller falska eller vilseledande ursprungsbeteckningar eller faktapåståenden.

Den person från vilket sådant innehåll kommer är ensamt ansvarig för all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden eller annat material (”innehåll”), oavsett om det publiceras offentligt eller skickas privat.

Detta innebär att användarna av denna webbplats bär fullt ansvar för allt innehåll som de överför, publicerar, e-postar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via tjänsten.

Användarna bekräftar och godkänner att ZETES eller de som de utser kan behålla innehåll och även avslöja innehåll om så krävs av lagen eller baserat på god tro om att sådant bevarande eller avslöjande rimligen är nödvändigt för att:

(a) uppfylla kraven i rättsliga processer
(b) genomdriva avtalet om användningsvillkor
(c) svara på anspråk om att något innehåll överträder tredje parts rättigheter
(d) skydda ZETES’, den här webbplatsens användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.
Den tekniska behandlingen och överföringen av tjänsten, inklusive innehållet och registreringsuppgifterna som är personliga för varje användare, kan inbegripa:

(a) överföringar över olika nätverk
(b) ändringar för att anpassa sig efter tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter.
Webbplatsens användare samtycker till att följa alla lokala regler om uppförande online och godtagbart innehåll

6. INNEHÅLL SOM SKICKATS ELLER GJORTS TILLGÄNGLIGT FÖR INFÖRANDE PÅ TJÄNSTEN

Vissa områden inom tjänsten möjliggör utbyte av information mellan användarna, ZETES och andra parter.

Allt material som användarna skickar in blir ZETES’ egendom, och användarna ger uttryckligen ZETES tillstånd och rätt att använda sådant material i enlighet med ZETES’ sekretesspolicy.

Vidare godkänner användarna att ZETES beviljar ZETES en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande, evig licens, med rätt att underlicensiera, reproducera, distribuera, överföra, skapa härledda verk från, offentligt visa och offentligt utföra material och annan information (inklusive, men inte begränsat till, idéer som finns där om nya eller förbättrade produkter och tjänster) som användarna publicerar på allmänna områden av tjänsten (till exempel anslagstavlor, forum och nyhetsgrupper) på alla sätt och i alla media som nu är kända eller senare utvecklas.

Användarna ger också ZETES rätten att använda deras namn i samband med de inskickade materialen och annan information samt i samband med all reklam, marknadsföring och reklammaterial som är relaterade till dem. Användarna samtycker till att de inte kommer att göra några invändningar mot ZETES för eventuella påstådda eller faktiska överträdelser eller missbruk av någon äganderätt i deras kommunikation med ZETES. De bekräftar att överföring till och från tjänsten inte är konfidentiell och att deras överföringar kan läsas eller fångas upp av andra. Användarna bekräftar att när de skickar in material till tjänsten så skapas inget konfidentiellt, god man-förhållande, kontraktsmässigt underförstått eller annat förhållande mellan dig och ZETES annat än enligt detta avtal om användningsvillkor.

7. SKADESLÖSHET

Användarna samtycker till att hålla ZETES och dess dotterbolag, partnerbolag, tjänstemän, direktörer, ombud, anställda, informationsleverantörer, licensgivare och licenstagare (tillsammans kallade ”de skadeslösa parterna”) skadeslösa från varje anspråk eller fordran, inklusive rimligt advokatarvode, som framställs av tredje part på grund av eller härrörande från innehåll som användarna skickar, publicerar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt genom tjänsten, deras användning av tjänsten, deras anslutning till tjänsten, deras överträdelse av avtalet om användningsvillkor eller någon annans rättigheter.

Användarna ska samarbeta så fullständigt som rimligen krävs i försvaret mot något anspråk. ZETES förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, överta försvaret och hanteringen av något ärende som på annat sätt är föremål för gottgörelse av användarna.

Användarna får under inga omständigheter lösa något ärende utan skriftligt samtycke från ZETES.

Var och en av de gottgjorda parterna har rätt att hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot användarna för egen räkning.

8. INGEN VIDAREFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN

Användarna samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller i något kommersiellt syfte utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten.

Användarna får använda, kopiera och skriva ut information på ZETES’ webbplats endast för sin egen eller sin organisations interna, icke-kommersiella ändamål. Med undantag för vad som anges ovan får användarna inte använda, kopiera, sälja, leasa ut, överföra, distribuera, publicera, posta, ändra eller modifiera sådan information. Med undantag för vad som specifikt anges i detta avtal om användningsvillkor eller någon annanstans på ZETES’ webbplats, ska inget på ZETES’ webbplats tolkas som ett erbjudande eller som tilldelning eller beviljande av någon licens eller rättighet till användarna.

9. ALLMÄN PRAXIS FÖR ANVÄNDNING OCH LAGRING

ZETES kan när som helst utan föregående meddelande upprätta och ändra allmän praxis och begränsningar för användning av tjänsten, inklusive utan begränsning maximalt antal dagar som tjänsten låter e-postmeddelanden, inlägg på anslagstavlor eller annat överfört innehåll finnas kvar, maximala antalet e-postmeddelanden som kan skickas från eller tas emot av ett konto på tjänsten, maxstorleken på e-postmeddelanden som får skickas från eller tas emot av ett konto på tjänsten, det maximala diskutrymmet som kommer att tilldelas på ZETES’ servrar på var och en av användarnas vägnar samt det maximala antalet gånger (och med vilken maximal varaktighet) som användarna får tillgång till tjänsten under en given tidsperiod.

ZETES har inte något ansvar eller någon skadeståndsskyldighet för radering eller underlåtenhet att lagra meddelanden och annan kommunikation eller annat innehåll som hanteras eller överförs av tjänsten.

10. UPPHÖRANDE OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

ZETES förbehåller sig rätten att vid valfri tidpunkt utan föregående meddelande göra ändringar i eller tillfälligt eller permanent upphöra med tjänsten (eller någon del av den).

ZETES kan även begränsa vissa funktioner och tjänster eller begränsa tillgången till delar av eller hela tjänsten utan föregående meddelande.

ZETES bär inte någon skyldighet gentemot användarna eller någon tredje part för ändring eller avbrott av eller upphörande med tjänsten.

11. UPPSÄGNING

ZETES kan efter eget gottfinnande säga upp användarnas lösenord, deras konto (eller någon del därav) eller kod, eller användning av tjänsten, och ta bort och kassera något innehåll inom tjänsten, av någon orsak, inklusive men inte begränsat till brist på användning eller om ZETES anser att användarna har brutit mot eller agerat i strid med bokstaven eller andan i detta avtal om användningsvillkor.

ZETES kan även efter eget gottfinnande och när som helst avbryta tillhandahållandet av tjänsten eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande.
Användarna samtycker till att ZETES inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av deras tillgång till tjänsten.

12. AFFÄRER MED ANNONSÖRER

Användarnas korrespondens eller affärsrelationer med, eller deltagande i specialerbjudanden från, annonsörer som har hittats på eller med hjälp av tjänsten, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, samt alla andra villkor, garantier eller löften associerade med sådana relationer är en ensak mellan användarna och annonsören.

ZETES ska inte ha något ansvar eller någon skadeståndsskyldighet för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av ovan nämnda relationer eller till följd av förekomsten av nämnda annonsörer på tjänsten.

13. LÄNKAR

Tjänsten eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser.

Eftersom ZETES inte har kontroll över sådana webbplatser och resurser samtycker användarna till att ZETES inte ansvarar för sådana externa webbplatsers eller resursers tillgänglighet och inte rekommenderar eller ansvarar för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

ZETES ska inte hållas ansvarigt, direkt eller indirekt, för eventuell skada eller förlust som orsakats eller påståtts ha orsakats av eller i samband med användning av eller förtroende för sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats eller resurs.

14. MEDDELANDE

Meddelanden till webbplatsens användare kan skickas via antingen e-post eller vanlig post.

Tjänsten kan också meddela om ändringar i avtalet om användningsvillkor eller andra ärenden genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden till användarna i allmänhet på tjänsten.

15. ALLMÄN INFORMATION

Avtalet om användningsvillkor utgör hela avtalet mellan användarna och ZETES och styr deras användning av tjänsten och åsidosätter eventuella tidigare avtal mellan användarna och ZETES.

Användarna kan också omfattas av ytterligare regler och villkor som tillämpas när de använder anslutna tjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part.

Avtalet om användningsvillkor och relationen mellan användarna och ZETES ska regleras av lagarna i Belgien (Europa) utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter.

Användarna och ZETES samtycker till att underställa sig den personliga och exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna inom den plats där ZETES har sitt säte.

ZETES’ underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal om användningsvillkor ska inte utgöra avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon del av detta avtal om användningsvillkor av domstol i behörig jurisdiktion befinns ogiltig medger parterna ändå att domstolen ska försöka verkställa parternas avsikter med bestämmelsen, och de andra villkoren i avtalet om användningsvillkor bibehåller full laga kraft.

Användarna samtycker till att anspråk eller grund för talan härrörande från eller relaterade till användning av tjänsten eller avtalet för användningsvillkor, utan hänsyn till lag med omvänd innebörd, måste lämnas in inom ett (1) år efter att anspråket eller grunden för talan uppstod, annars kommer de att vara preskriberade för all framtid.