1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze website ("de Dienst") is een online informatie- en communicatiedienst die wordt aangeboden door ZETES Industries S.A. ("ZETES"), een onderneming naar Belgisch recht, gevestigd Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel, België.

Gebruik van de Dienst is alleen mogelijk op voorwaarde dat de gebruiker ("de Gebruiker") akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksrechtovereenkomst (de "Gebruiksvoorwaarden").

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken verklaart de Gebruiker zich gebonden aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden.
ZETES heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst stop te zetten om welke reden dan ook, onder meer vanwege schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

ZETES kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker (onderdelen van) deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen.

De Gebruiker stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Wanneer de Gebruiker de Dienst blijft bezoeken of gebruiken, wordt dit opgevat als diens onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

2. GEBRUIK VAN DE DIENST

Door middel van deze website geeft ZETES de Gebruiker toegang tot informatie en data, forums, diensten en producten die gedownload, gedemonstreerd en aangeschaft kunnen worden.

De Dienst kan ook advertenties, reclame of marketingmateriaal beschikbaar stellen.

Tenzij voor zover nadrukkelijk anders bepaald, gelden deze Gebruiksvoorwaarden ook voor alle nieuwe functies waarmee de huidige Dienst wordt uitgebreid of aangevuld, inclusief eventuele introductie van nieuwe producten of activiteiten van ZETES.

De Dienst wordt in de huidige staat ("AS-IS") aangeboden en ZETES aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor vertraging, verwijdering, verkeerde aflevering of mislukte opslag van communicatie, berichten of persoonlijke instellingen van de Gebruiker.

De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor de toegang tot de Dienst. Voor deze toegang is de Gebruiker mogelijk vergoedingen verschuldigd aan derden, bijvoorbeeld voor internettoegang of netwerkgebruik. Deze vergoedingen komen voor rekening van de Gebruiker, ook voor zover deze vergoedingen de weergave of aflevering van advertenties betreffen.

Daarnaast dient de Gebruiker zelf zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor alle benodigde apparatuur om toegang tot de Dienst te krijgen.

Afgezien van gegevens, producten of diensten waarbij duidelijk wordt vermeld dat deze door ZETES beschikbaar zijn gesteld, worden er op het internet geen gegevens, producten of diensten door ZETES aangeboden, gecontroleerd of aanbevolen.

Met uitzondering van de gegevens, producten of diensten waarbij wordt vermeld dat deze door ZETES beschikbaar zijn gesteld, zijn de via de Dienst of op het internet aangeboden gegevens, producten en diensten niet gelieerd aan ZETES, en ZETES doet geen uitspraken of aanbevelingen ten aanzien van de correctheid of betrouwbaarheid van de weergegeven of gedistribueerde adviezen, meningen, verklaringen of andere soorten informatie.

De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de correctheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle meningen, adviezen, diensten, marketingmaterialen en ander soorten gegevens die via de Dienst of in het algemeen op het internet worden verstrekt.

3. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID

Met betrekking tot het gebruik van de Dienst op deze website zegt de Gebruiker toe:

  • (a) juiste, correcte, actuele en volledige informatie ("Registratiegegevens") over zichzelf te zullen verstrekken wanneer dit noodzakelijk is of wanneer hierom wordt gevraagd;
  • (b) de Registratiegegevens te zullen onderhouden en tijdig te zullen bijwerken om te zorgen dat deze informatie correct, actueel en volledig blijft. Indien een Gebruiker informatie verstrekt die onjuist, incorrect, verouderd of onvolledig is of indien ZETES op redelijke gronden vermoedt dat deze informatie onjuist, incorrect, verouderd of onvolledig is, heeft ZETES het recht de toegang van deze Gebruiker tot de Dienst op te schorten of te beëindigen en de Gebruiker alle huidige of toekomstige vormen van gebruik van (onderdelen van) de Dienst te weigeren.

Op de Registratiegegevens en bepaalde andere persoonsgegevens over de Gebruiker is het "Privacybeleid" van ZETES van toepassing.

4. WACHTWOORD, CODE EN BEVEILIGING

Voor sommige toepassingen van de Dienst die door ZETES of via externe partijen worden geleverd, ontvangt de Gebruiker een wachtwoord, een accountnummer en/of een persoonlijke identificatiecode.

Dit kan het geval zijn wanneer de Gebruiker Registratiegegevens verstrekt of producten van ZETES bestelt.

In dergelijke gevallen is de Gebruiker volledig zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van de wachtwoorden, accountnummers en codes die hij of zij heeft ontvangen, alsmede voor alle activiteiten die plaatsvinden onder gebruikmaking van deze wachtwoorden, accountnummers en codes.

De Gebruiker zegt toe:

(a) ZETES onmiddellijk te informeren over elk onbevoegd gebruik van diens wachtwoorden, accountnummers of codes of elke andere inbreuk op de beveiliging;
(b) aan het eind van elke sessie op deze website uit te loggen van diens wachtwoorden, accountnummers en codes.
ZETES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades of verliezen die samenhangen met overtredingen van de voorwaarden in dit artikel 4.

 

 

5. GEDRAG EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Deelname van Gebruikers aan online communicatie (de "Inhoud") vindt in realtime plaats en wordt door ZETES niet geredigeerd, gecensureerd of op andere wijze gecontroleerd of gemodereerd. ZETES is niet verplicht de via de Dienst gepubliceerde Inhoud te controleren en doet dit ook niet noodzakelijkerwijs, en kan dientengevolge de correctheid, integriteit of kwaliteit van deze Inhoud niet garanderen. Door gebruik te maken van de Dienst kan een Gebruiker worden geconfronteerd met Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of ongepast is. ZETES is in geen enkel geval op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke Inhoud dan ook, met inbegrip van fouten of weglatingen in Inhoud en schades of verliezen ten gevolge van het gebruik van Inhoud die wordt gepubliceerd, per e-mail wordt verzonden of op andere wijze wordt overgedragen of beschikbaar gesteld via de Dienst.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt ZETES zich het recht voor om Inhoud op de Dienst te controleren en om Inhoud te verwijderen die naar mening van ZETES schadelijk of beledigend is of op andere wijze een overtreding inhoudt van wet- en regelgeving of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Teneinde een informatieve en waardevolle Dienst te behouden die voorziet in de behoeften van Gebruikers zonder schade aan te richten door het verspreiden van informatie die onjuist of te kwader trouw is, inbreuk maakt op rechten van derden of op andere wijze schadelijk is, worden de navolgende regels ter voorkoming van misbruik vastgesteld.

Aldus verklaart, belooft en garandeert de Gebruiker dat hij of zij via de Dienst geen materiaal zal uploaden, posten, verzenden, distribueren of op andere wijze publiceren dat:

(i) het andere Gebruikers moeilijk of onmogelijk maakt de Dienst te bezoeken of (met plezier) te gebruiken;
(ii) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, vulgair, aanstootgevend, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet of onfatsoenlijk is;
(iii) gedrag inhoudt of aanmoedigt dat strafbaar is, civielrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt of anderszins onwettig is;
(iv) door middel van plagiaat of op andere wijze inbreuk maakt op de rechten van derden, daaronder mede begrepen auteursrechten, handelsmerken, octrooien, privacy- en publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten;
(v) een virus of andere schadelijke componenten bevat;
(vi) incorrecte of misleidende uitspraken inhoudt of bevat over de herkomst van het materiaal of over andere feiten.

Alle gepubliceerde of privé verzonden vormen van informatie, gegevens, teksten, softwareprogramma's, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's, berichten en andere materialen ("Inhoud") komen volledig voor verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is.

Dit houdt in dat de Gebruiker van deze website volledig zelf verantwoordelijk is voor alle Inhoud die hij of zij uploadt, post, per e-mail verzendt, overdraagt of op andere wijze beschikbaar stelt via de Dienst.

De Gebruiker verklaart en aanvaardt dat ZETES en/of door ZETES aangewezen vertegenwoordigers Inhoud mogen bewaren en/of bekend mogen maken indien dit wettelijk verplicht is of indien zij te goeder trouw van mening zijn dat het bewaren of bekendmaken van de Inhoud redelijkerwijs noodzakelijk is om:

(a) medewerking te verlenen aan juridische procedures;
(b) de Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
(c) te reageren op beweringen dat de Inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden;
(d) de rechten, eigendommen en/of persoonlijke veiligheid van ZETES, de Gebruikers van deze website en het algemene publiek te beschermen.
Tijdens de technische verwerking en overdracht van informatie, met inbegrip van de Inhoud en de persoonlijke Registratiegegevens van de Gebruiker, kan sprake zijn van:

(a) gegevensoverdracht via diverse netwerken;
(b) wijzigingen omwille van aanpassing aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten.
De Gebruiker van deze website zegt toe zich te zullen houden aan alle internationale en plaatselijke regels op het gebied van online gedragswijzen en aanvaardbare Inhoud.

6. INHOUD DIE WORDT INGEZONDEN OF AANGEBODEN VOOR DE DIENST

Bepaalde onderdelen van de Dienst maken het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen de Gebruiker, ZETES en andere partijen.

Alle inzendingen van de Gebruiker worden eigendom van ZETES. De Gebruiker geeft ZETES uitdrukkelijk de bevoegdheid en het recht om deze inzendingen te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van ZETES.

Daarnaast verleent de Gebruiker aan ZETES een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde en eeuwigdurende licentie, inclusief het recht tot sublicentiëring, voor het reproduceren, distribueren, overdragen, gebruiken voor het produceren van afgeleide werken, openbaar weergeven en openbaar uitvoeren van alle materialen en alle informatie (met inbegrip van ideeën in deze informatie voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die door de Gebruiker worden ingezonden naar openbare onderdelen van de Dienst (zoals bulletinboards, forums en nieuwsgroepen) via alle middelen en media die momenteel bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld.

Daarnaast geeft de Gebruiker aan ZETES het recht zijn of haar naam te gebruiken in verband met de ingezonden materialen en andere soorten informatie, alsmede in verband met al het hieraan gerelateerde reclame-, promotie- en marketingmateriaal. De Gebruiker aanvaardt dat hij of zij geen enkel verhaalsrecht tegenover ZETES heeft voor beweerdelijke of feitelijke inbreuk op of misbruik van eigendomsrechten op de communicatie tussen de Gebruiker en ZETES. De Gebruiker erkent dat informatie-uitwisseling naar en vanaf de Dienst niet geheim is en kan worden gelezen of onderschept door derden. De Gebruiker aanvaardt dat er geen enkele vertrouwelijke, fiduciaire, geïmpliceerde contractuele of andere relatie tussen de Gebruiker en ZETES ontstaat doordat de Gebruiker informatie inzendt naar de Dienst, anders dan op basis van deze Gebruiksvoorwaarden.

7. VRIJWARING

De Gebruiker belooft ZETES en zijn dochter- en zustermaatschappijen, bestuurders, directeuren, managers, medewerkers, vertegenwoordigers, informatieverstrekkers, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk: de "Gevrijwaarde partijen") te vrijwaren van alle vorderingen en eisen, onder andere voor vergoeding van redelijke kosten van rechtsbijstand, die worden ingediend door externe partijen vanwege of ten gevolge van Inhoud die door de Gebruiker wordt ingediend, ingezonden, gepubliceerd, overgedragen of beschikbaar gesteld via de Dienst, het gebruik door de Gebruiker van de Dienst, een verbinding van de Gebruiker met de Dienst of een inbreuk die door de Gebruiker wordt gemaakt op deze Gebruiksvoorwaarden of op rechten van derden.

De Gebruiker dient zo veel als redelijkerwijs verlangd kan worden, medewerking te verlenen aan het verweer tegen vorderingen en eisen. ZETES behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, het verweer en de controle volledig op zich te nemen met betrekking tot kwesties waarvoor de Gebruiker anders vrijwaring zou verlenen.

De Gebruiker mag in geen geval een geschil beslechten zonder schriftelijke toestemming van ZETES.

Alle Gevrijwaarde partijen hebben het recht zich rechtstreeks tegenover de Gebruiker op deze bepalingen te beroepen.

8. GEEN DOORVERKOOP VAN DE DIENST

De Gebruiker belooft om (onderdelen van) de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst nooit te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, (door) te verkopen of voor commerciële doeleinden aan te wenden.

De Gebruiker mag informatie op de ZETES-website uitsluitend voor de eigen interne, niet-commerciële doeleinden van de Gebruiker of van diens organisatie gebruiken, kopiëren en/of afdrukken. Anders dan voor zover hierboven bepaald, mag de Gebruiker dergelijke informatie niet gebruiken, kopiëren, verkopen, verhuren, overdragen, distribueren, publiceren, posten, wijzigen of aanpassen. Anders dan voor zover nadrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of elders op de ZETES-website, mag niets op de ZETES-website worden geïnterpreteerd als een aanbod of als toekenning of overdracht van een licentie of recht aan de Gebruiker.

9. ALGEMENE REGELS VOOR GEBRUIK EN OPSLAG

ZETES kan op elk gewenst moment algemene regels en limieten met betrekking tot het gebruik van de Dienst vaststellen en/of deze aanpassen, zoals onder meer het maximum aantal dagen dat e-mailberichten, berichten op bulletinboards of andere geüploade Inhoud door de Dienst bewaard worden, het maximum aantal e-mailberichten of de maximale grootte van een e-mailbericht dat door een account op de Dienst kan worden verzonden of ontvangen, de maximale hoeveelheid schijfruimte die op de servers van ZETES wordt toegewezen aan elke Gebruiker, en het maximum aantal keren dat de Gebruiker binnen een bepaalde periode toegang tot de Dienst kan krijgen (en de maximale tijdsduur van deze toegang).

ZETES is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan van berichten of andere communicaties of Inhoud die door de Dienst wordt verwerkt of overgedragen.

10. STOPZETTING OF AANPASSING VAN DE DIENST

ZETES behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment of van tijd tot tijd de Dienst (of onderdelen hiervan) zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of blijvend te wijzigen of stop te zetten.

ZETES kan daarnaast zonder voorafgaande kennisgeving beperkingen opleggen aan bepaalde functies of services of de toegang tot (onderdelen van) de Dienst beperken.

ZETES kan niet tegenover de Gebruiker of anderen aansprakelijk worden gesteld voor een aanpassing, opschorting of beëindiging van de Dienst.

11. BEËINDIGING

ZETES kan geheel naar eigen inzicht en goeddunken besluiten het wachtwoord van de Gebruiker, diens code of account (of een onderdeel hiervan) of diens gebruik van de Dienst te beëindigen en elke Inhoud van de Dienst te verwijderen en te vernietigen om welke reden dan ook, onder meer wegens langdurig niet-gebruik of omdat ZETES meent dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet naar letter of geest heeft nageleefd of heeft geschonden.

Daarnaast kan ZETES op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande kennisgeving stoppen met het aanbieden van de Dienst of onderdelen hiervan.
De Gebruiker aanvaardt dat ZETES niet tegenover de Gebruiker of anderen aansprakelijk kan worden gesteld voor beëindiging van hun toegang tot de Dienst.

12. CONTACTEN MET ADVERTEERDERS

De correspondentie en de zakelijke contacten tussen de Gebruiker en adverteerders die op of via de Dienst zijn gevonden, alsmede de deelname aan promotieactiviteiten van deze adverteerders, waaronder de levering en betaling van gerelateerde goederen of diensten en alle andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke contacten, gelden uitsluitend tussen de Gebruiker en de desbetreffende adverteerders.

ZETES is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele verliezen of schades van welke aard dan ook die worden geleden als gevolg van dergelijke contacten of van de aanwezigheid van de adverteerders op de Dienst.

13. HYPERLINKS

De Dienst en externe partners kunnen links naar andere websites of internetbronnen beschikbaar stellen.

Omdat ZETES geen invloed op dergelijke websites en bronnen heeft, aanvaardt de Gebruiker dat ZETES niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe websites en bronnen en geen aanbevelingen doet of verantwoordelijk of aansprakelijk is voor Inhoud, advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op of via deze websites en bronnen.

ZETES kan niet rechtstreeks of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schades of verliezen die (beweerdelijk) zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op Inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via deze websites en bronnen.

14. KENNISGEVINGEN

Kennisgevingen aan de Gebruikers van de website kunnen via e-mail of reguliere post worden gedaan.

Daarnaast kan de Dienst kennisgevingen van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden of andere informatie doen door (links naar) algemene berichten voor de Gebruikers weer te geven op de Dienst.

15. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en ZETES en gelden voor het gebruik door de Gebruiker van de Dienst, waarbij ze in de plaats komen van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de Gebruiker en ZETES.

Voor de Gebruiker gelden mogelijk aanvullende voorwaarden en bepalingen wanneer de Gebruiker gebruikmaakt van gerelateerde diensten of de inhoud of software van derden.

Op de Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen de Gebruiker en ZETES is het Belgisch recht van toepassing, zonder uitvoering te geven aan de collisieregels van het Belgisch recht.

De Gebruiker en ZETES zeggen toe zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de vestigingsplaatsen van de kantoren van ZETES.

Als ZETES bepaalde rechten of bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit geenszins een vrijstelling van de desbetreffende rechten of bepalingen in.

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, stemmen de partijen er desalniettemin mee in dat de rechtbank ernaar dient te streven de intenties van de partijen zoals in de bepaling tot uitdrukking is gekomen, ten uitvoer te brengen, en dat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

De Gebruiker aanvaardt, niettegenstaande eventuele andersluidende wetten of bepalingen, dat alle vorderingen of rechtsgronden voortkomend uit of gerelateerd aan de Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Dienst binnen één (1) jaar na het ontstaan van de desbetreffende vordering of rechtsgrond moeten worden ingediend of aangeroepen, of anders voor eeuwig uitgesloten blijven.