1. RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Genom att gå in på denna webbplats (”webbplatsen”) godkänner användarna följande ”rättsliga meddelande”.
Denna webbplats är avsedd att ge bakgrundsinformation om ZETES Industries SA (”ZETES”), som är ett företag som inrättats enligt lagarna i Belgien, med säte på Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bryssel (Belgien), KBO/BCE nr 0425.609.373, RPR/RPM Bryssel och ZETES’ aktiviteter, produkter och tjänster (”tjänsten”).
Den är inte avsedd att utgöra grunden för någon utvärdering av ZETES.

2. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Även om ZETES gör sitt bästa för att på denna webbplats inkludera information som den anser är aktuell och korrekt ger ZETES inget löfte eller garanti om sådan informations tillräcklighet, noggrannhet, fullständighet eller korrekthet, och garanterar eller lovar inte heller att webbplatsen är fullständig i alla avseenden.

ZETES ska inte ha någon ansvarsskyldighet till följd av användning av informationen som tillhandahålls häri eller någon ansvarsskyldighet för avsaknad av någon specifik information på denna webbplats.
Användarna av den här webbplatsen förstår och godkänner att:

 • Användningen av tjänsten sker på användarens egen risk. Tjänsten tillhandahålls i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgång”.
 • ZETES frånsäger sig uttryckligen alla garantier av alla slag, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.
 • ZETES ger ingen garanti för att:
 • (i) tjänsten kommer att uppfylla användarnas krav
 • (ii) tjänsten kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri
 • (iii) resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga
 • (iv) kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av användarna genom tjänsten kommer att uppfylla deras förväntningar
 • (v) eventuella fel i programvaran kommer att korrigeras.
 • Allt material som hämtas eller på annat sätlls genom användningen av tjänsten är på användarens eget ansvar och risk, och användarna är ensamma iga för eventuella skador på deras datorsystem eller förlust av data till följd av hämtningen av sådana material. Inget råd eller någon information, vare sig muntliga eller skriftliga, som användarna erhåller från ZETES eller via eller från tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges på denna webbplats.

3. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

Användarna förstår och godkänner uttryckligen att ZETES inte ska vara ansvarsskyldig för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdskador eller skadestånd i avskräckande syfte, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om ZETES har informerats om risken för sådana skador) som orsakats användarna eller någon tredje part, oavsett om de uppstår till följd av avtal, skadeståndsrätt, härrör från deras tillgång till eller användning av denna webbplats eller någon hyperlänkad webbplats som härrör från:

 

 

 • användningen eller oförmågan att använda tjänsten
 • kostnaden för inköp av ersättande varor och tjänster som härrör från varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom eller från tjänsten
 • obehörig tillgång till eller ändring av användarnas överföringar eller data
 • deklarationer från eller uppförande hos någon tredje part på tjänsten
 • alla andra frågor som rör tjänsten.

4. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

En del jurisdiktioner tillåter inte undantag från vissa garantier eller begränsning eller undantag från ansvarsskyldighet för oavsiktliga skador eller följdskador. Följaktligen kanske några av ovanstående begränsningar i avsnitt 2 och 3 inte gäller för vissa användare.