Respektování soukromí je pro společnost ZETES základní hodnotou. Ve stále digitálnějším prostředí společnost ZETES shromažďuje a zpracovává určité osobní údaje, abychom mohli poskytovat služby, které od nás očekáváte. Jsme odhodláni zpracovávat a chránit vaše osobní údaje vpřísném souladu správními předpisy a vsouladu sevropským obecným nařízením oochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

Žádáme vás, abyste si toto prohlášení oochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení oochraně osobních údajů“) pečlivě přečetli. Společnost ZETES vtomto dokumentu vysvětluje své zásady ochrany soukromí a osobních údajů scílem respektovat soukromí uživatelů našich webových stránek ainadále si zasluhovat vaši důvěru.
Toto prohlášení oochraně osobních údajů je sepsáno vpodobě otázek aodpovědí.

1 Kdo bude zpracovávat vaše osobní údaje?
Správcem vašich osobních údajů je následující právnická osoba:
ZETES INDUSTRIES sa/nv (zkráceně „ZETES“)
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Brussels
DIČ: BE0425.609.373

2 Co je míněno osobními údaji?
Osobními údaji se rozumí jakékoli konkrétní informace oosobě, kterou lze identifikovat. Může to být jméno, fyzická nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, organizace nebo funkce, informace, které obdržíme prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím našich různých komunikačních kanálů.

3 Za jakým účelem ana jakém právním základě jsou vaše osobní údaje shromažďovány azpracovávány?
Vaše osobní údaje se zpracovávají knásledujícím účelům:

Používání webových stránek společnosti ZETES

Společnost ZETES může zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší zkušenosti, odpovědět na otázku, žádost, jako je žádost oinformace onašich produktech, službách nebo pracovních příležitostech, za účelem registrace na akci nebo školení, získání článku nebo jiné publikace společnosti ZETES atd. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou vaše jméno, titul, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, organizace, funkce a popis dotazu, který zasíláte společnosti ZETES.
Kpoužívání našich webových stránek není nutná registrace. Pokud pouze navštěvujete webové stránky, neshromažďujeme žádné vaše osobní údaje svýjimkou těch, které vomezené míře získáváme prostřednictvím používání souborů cookie, jak je popsáno vnašich zásadách používání souborů cookie.

Zpracování údajů společností ZETES pro účely přímého marketingu

Pokud jste zákazníky společnosti ZETES nebo pokud existuje relevantní avhodný vztah mezi vámi aspolečností ZETES, například vpřípadě, že jste identifikováni jako potenciální komerční zákazník, můžeme vaše osobní údaje používat na základě našeho oprávněného zájmu ktomu, abychom vás kontaktovali za účelem přímého marketingu a informovali vás onašich produktech a službách, pokud stím nevyjádříte nesouhlas. Snažíme se oto, aby byly informace relevantní pro každý subjekt údajů.

Pokud nejste zákazníky společnosti ZETES ani nejste identifikováni jako potenciální komerční zákazník společnosti ZETES, vaše osobní údaje nebudou používány ke komerčním účelům, pokud ktomu nedáte souhlas. Vkaždém případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.
Realizace nebo příprava smlouvy

Společnost ZETES může zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, jestliže je to nutné pro plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků při přípravě tohoto typu smlouvy (jako je například poskytnutí cenové nabídky).

4 Jaké kategorie osobních údajů budou zpracovávány?
Abychom dosáhli výše uvedených účelů, může zpracování osobních údajů zahrnovat následující:
– obecné identifikační údaje (titul, jméno, adresa…),
– osobní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, organizace, funkce, popis dotazu, který jste vznesli vůči společnosti ZETES).

Společnost ZETES prostřednictvím našich webových stránek neshromažďuje záměrně žádnou konkrétní kategorii citlivých osobních údajů. Citlivé osobní údaje zahrnují: informace odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zpracování genetických nebo biometrických údajů scílem jednoznačně identifikovat konkrétní osobu, zdravotní informace, informace osexuálním životě nebo sexuální orientaci konkrétní osoby avněkterých případech čísla sociálního zabezpečení nebo konkrétní finanční informace.
Webové stránky společnosti ZETES nejsou určeny kpoužívání dětmi. Chápeme, jak je důležité chránit údaje dětí, zejména vdigitálním prostředí, ainformace odětech vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme.

5 Kdo bude mít přístup kvašim osobním údajům?
Přístup kvašim osobním údajům mají marketingové a prodejní týmy společnosti ZETES, ale také další lidé ve společnosti ZETES, kteří nutně potřebují tyto informace znát za účelem dosažení výše uvedených účelů.
Přístup ktěmto údajům mohou mít iadministrativní a/nebo techničtí pracovníci, kteří zajišťují plynulý běh aprovozní podporu našich marketingových nástrojů a webových stránek, ato na základě svých rolí, které mají vnaší společnosti. Všichni naši pracovníci se zavázali zachovávat mlčenlivost.

6 Komu mohou být vaše osobní údaje předávány?
Společnost ZETES nebude vaše osobní údaje sdílet, prodávat, převádět nebo jinak šířit, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud to výslovně neschválíte.
Vaše osobní údaje mohou být ovšem vpřípadě potřeby zpřístupněny:
– našim dceřiným společnostem, subjektům ve skupině ZETES, partnerům a/nebo spoluorganizátorům akcí za účelem dosažení výše uvedených účelů,
– našim poskytovatelům služeb IT, kteří někdy mohou být mimo Evropskou unii. Tito poskytovatelé zavedli příslušná bezpečnostní opatření, aby splňovali nařízení GDPR. Poskytovatelé služeb společnosti ZETES a poskytovatelé speciálních služeb, které si zvolili, musí respektovat důvěrnou povahu vašich údajů amohou údaje používat pouze dle pokynů společnosti ZETES.

7 Používá společnost ZETES automatizované rozhodovací procesy?
Automatizovaná rozhodnutí jsou definována jako rozhodnutí okonkrétních osobách, která jsou přijímána pouze na základě automatizovaného zpracování dat a která mají právní účinky na konkrétní osoby nebo je významným způsobem ovlivňují. Společnost ZETES nepřijímá automatizovaná rozhodnutí, jak jsou popsána výše.

8 Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro výše popsané účely.
Pokud jste zákazník, budeme vaše záznamy uchovávat po dobu existence smlouvy mezi vámi (nebo společností/organizací, jejímž jménem jednáte) aspolečností ZETES. Když bude smlouva ukončena, budeme vaše záznamy vnaší databázi uchovávat po dobu, kterou vyžadují právní předpisy. Můžete nás požádat, abychom vaše údaje odstranili dříve. Vtakovém případě odstraníme všechny údaje, které máme, kromě údajů, které musíme ze zákona uchovávat.

Pokud nejste zákazník, musíme se rozhodnout na základě údajů, které od vás obdržíme. Vaše údaje například odstraníme, jakmile zjistíme, že poskytnuté údaje už nejsou přesné a nejsme schopni to napravit (např. když dostaneme zprávu oneúspěšném doručení e-mailové zprávy). Vaše záznamy rovněž odstraníme od okamžiku, kdy nás oto požádáte. Vaše osobní údaje budou zásadně automaticky odstraněny, pokud od vás nedostaneme žádnou zprávu nebo nezaznamenáme žádnou aktivitu (návštěvy webových stránek, kliknutí na e-mailové zprávy, osobní kontakty snašimi prodejními týmy atd.) po dobu 5let.

Pokud jste uchazeč opráci, váš životopis aosobní údaje budeme vnašem systému uchovávat po dobu 2let po podání žádosti. Můžete nás požádat, abychom vaše údaje odstranili dříve.

9 Jak je zajištěno zabezpečení vašich osobních údajů?
Společnost ZETES přijala technická a organizační opatření kochraně vašich osobních údajů před zničením, ztrátou, změnou, přístupem nebo neoprávněným zpracováním.
Společnost ZETES se rovněž zavazuje omezit přístup kvašim osobním údajům na situace, kdy je přístup nezbytně nutný. Zaměstnanci, kteří mají ktěmto údajům přístup, byli informováni osvých povinnostech ohledně ochrany osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána aupravována tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany.

10 Jaká jsou vaše práva ohledně zpracování osobních údajů společností ZETES akoho můžete kontaktovat?
Kdykoli můžete kontaktovat společnost ZETES za účelem správy vašich osobních údajů, které jste poskytli prostřednictvím našich webových stránek. Rovněž máte právo kdykoli kontaktovat společnost ZETES snásledujícími požadavky:
– přístup kvašim osobním údajům, jejich oprava nebo odstranění,
– omezení zpracování nebo přenosu či nesouhlas se zpracováním nebo přenosem vašich osobních údajů,
– odvolání vašeho souhlasu se zpracováním nebo přenosem vašich osobních údajů na základě souhlasu (to ovšem nebude mít vliv na zákonnost dřívějších činností zpracování),
– získání vašich údajů za účelem jejich přenosu kjinému správci („právo na přenositelnost“),
– podání stížnosti kdozorovému úřadu, pokud máte pocit, že společnost ZETES nejednala vsouladu správními předpisy oochraně osobních údajů.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti ZETES pro jakékoli další informace týkající se těchto práv je pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na následující adrese:

ZETES INDUSTRIES sa/nv
Att: Data Protection Officer
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Brussels
tel. +32 (0) 2 728 37 11
e-maildpo@zetes.com
Odpověď obdržíte do 30 dnů.

11 Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení oochraně osobních údajů kdykoli změnit, abychom vyhověli požadavkům platných právních předpisů na ochranu soukromí a osobních údajů. Než nám zašlete své osobní údaje, vždy se prosím podívejte na toto prohlášení oochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: 24.května 2018