CTS

CTS, en tillverkare av rulltobak, uppfyller det europeiska TPD-direktivet och har nu fullständig spårbarhet av tobaksförpackningar från produktion till leverans med två lösningar från Zetes: ZetesAtlas och ZetesOlympus.

Målsättning:


  • att följa europeiska bestämmelser
  • märkning av enheter och full spårbarhet
  • tillägg av serialiseringsfunktioner på produktionslinjer

Lösning:


  • ZetesAtlas för enhetsmärkningen av tobaksförpackningar
  • ZetesOlympus för att spåra alla logistikhändelser i en produkts liv

Resultat:


  • märkning av styck- och aggregerade förpackningar och full spårbarhet av produkter
  • en partner för full efterlevnad av EU-direktivet
  • bättre bild av äkta tobaksvaror

I maj 2019, trädde direktivet om tobaksvaror (Tobacco Products Directive, TPD) i kraft vilket medförde nya stora förpacknings- och distributionsutmaningar för vissa tobaksvaror. Dess målsättning är att införa skyddsåtgärder i kampen mot olaglig produktion och handel. För tobaksproducenter har det skapat komplexa nya utmaningar att övervinna: alla styck- och aggregerade förpackningar måste tilldelas och märkas med en unik kod som måste registreras i en europeisk databas. På detta sätt spåras varje produkt under hela sin livscykel.

 

Eftersom efterlevnaden är obligatorisk måste företag på den europeiska tobaksmarknaden göra avsevärda investeringar för att uppfylla dess krav. Den belgiska tillverkaren av rulltobak, CTS Tobacco, tog hjälp av Zetes kompetens för att uppnå efterlevnad. ”Nu är våra produktionslinjer helt anpassade”, säger VD:n Cédric Santelé.

Fullt integrerat stöd från Zetes

I slutet av tidsfristen implementerade Zetes serialiseringsfunktioner på produktionslinjerna hos CTS Tobacco. ”Så fort en förpackning med rulltobak har fyllts så tilldelas den nu en unik kod. Sedan går den aggregerade förpackningen som innehåller 12 förpackningar igenom samma process och därefter tilldelas även pallen en unik kod innan den sänds iväg”, säger Cédric Santelé, VD hos CTS.

”Sedan skannar vi de unika koderna och ZetesOlympus lagrar dem automatiskt i en databas som är kopplad till den europeiska hubben. Så myndigheter t.ex. tullmyndigheten alltid kan kontrollera om tobaksvaror är äkta eller förfalskade.”

Ökat affärsvärde med följ och spåra

Rent konkret installerade Zetes två lösningar för tobaksproducenten i Belgien. Med ZetesAtlas, serialiserar och aggregerar CTS alla förpackningar med en unik kod, som köps av Incert – den myndighet som tillhandahåller de unika belgiska identitetsbeteckningarna. På detta sätt tar ZetesAtlas hand om den förpacknings- och produktidentifikation som TPD kräver. Dessutom använder CTS nu även ZetesOlympus, en datadelningsplattform som registrerar de tilldelade koderna i den europeiska hubben.

”Den stora fördelen med denna kombination av ZetesAtlas och ZetesOlympus är att CTS nu vet exakt vilken förpackning som är i vilken låda och vilken låda som är på vilken pall. Alla produkter förblir synliga i hela logistikkedjan” säger Jens Holbrechts, Business Development Manager Print & Apply Solutions hos Zetes.

Spårbarhet är en stor utmaning för hela tobaksindustrin. Volymerna inom tobakssektorn är enorma, runt 26 miljarder förpackningar per år. Varje förpackning måste skannas i genomsnitt tio gånger på sin väg mellan tillverkaren och försäljningsstället.

På detta sätt erbjuder serialisering fler fördelar än enbart kompabilitet med de europeiska förordningarna. Om något går fel i produktionsprocessen kan CTS organisera återkallelser på ett mycket selektivt, snabbt och effektivt sätt.

Införande på produktionslinjen

Projektet hos CTS lyckades tack vare Zetes kompetens och förmåga att anpassa de befintliga produktionslinjerna med serialiseringsfunktioner. ”För att uppfylla det europeiska direktivet om tobaksvaror började vi leta efter en pålitlig partner som kunde erbjuda en helhetslösning. Vi undersökte marknaden och valde lösningen från Zetes för efterlevnad och full spårbarhet. Vi har nu en samlad bild av alla logistik- och transportshändelser genom hela distributionskedjan.” sammanfattar Cédric Santelé.

”Vi har nu en samlad bild av alla logistik- och transportshändelser genom hela distributionskedjan.” sammanfattar Cédric Santelé.