Vývoj nových trendů, problémy a další nároky budou i v roce 2023 představovat pro dodavatelský řetězec další výzvy. Změna klimatu ovlivňuje logistiku, provoz a zdroje a také preference zákazníků v oblasti udržitelnosti. Navzdory globalizaci má nejistá geopolitická situace negativní dopad na přístup ke zboží a přesouvá důraz na odolnost a lokalizaci. Kvůli rostoucím životním nákladům a cenám pohonných hmot i růstu mezd je nutné zajistit co nejvyšší efektivitu. Pro firmy bude klíčová schopnost rychle a pružně reagovat a pokračovat v zavádění nových technologií, aby si udržely konkurenční výhody a zvládly nečekané situace i příležitosti.

Podívejme se na pět trendů v oblasti dodavatelských řetězců, které budou v roce 2023 pravděpodobně určovat podobu logistiky.

 1. Řešení nedostatku pracovních sil pomocí automatizace založené na spolupráci všech stran
 2. Nedostatek pracovních sil ve skladech, dopravě a logistice nadále ohrožuje výkonnost dodavatelského řetězce. Tento nedostatek je způsoben snižováním pracovní základny, protože starší pracovníci odcházejí do důchodu a ubývá nově příchozích: v Evropě bude v roce 2050 o 95 milionů lidí v produktivním věku méně než v roce 20151. Integrace automatizovaných technologií může pomoci při náboru a udržení pracovníků, maximalizaci jejich výkonu a optimalizaci produktivity, pracovních postupů a skladových prostor. Rozvíjející se technologie, jako jsou autonomní mobilní roboti (AMR), eliminují neproduktivní činnosti a umožňují pracovníkům vykonávat úkoly s vyšší přidanou hodnotou a tím zvyšovat produktivitu. Klíčem k úspěchu bude správné využití technologií a optimalizace stávajících procesů. Například systémy AMR v kombinaci s technologií pick-to-light mohou zvýšit výkonnost vychystávání objednávek z méně než 100 položek za hodinu při použití tradičních metod až na 600 vychystaných položek za hodinu, což zajistí návratnost investice do 12 měsíců.2.

  warehouse
   
 3. Viditelnost a dohledatelnost pro zachování konkurenceschopnosti a flexibility
 4. S rostoucí složitostí dodavatelských sítí se viditelnost stala kritickým prvkem efektivity dodavatelského řetězce. Navzdory tomu ale více než polovina firem stále nemá komplexní přehled3 o probíhajících aktivitách v reálném čase. Viditelnost procesů podporuje spolupráci mezi jednotlivými účastníky, pomáhá řešit případné spory, zlepšuje komunikaci, a především poskytuje přehled v reálném čase pro vyšší flexibilitu, rychlé a lepší rozhodování. S pokračujícím nárůstem e-commerce jsou informace o zásobách v reálném čase klíčové pro dokonalé fungování všech prodejních kanálů a minimalizaci ztrát prodejů. To závisí na viditelnosti v reálném čase, kterou umožňuje sběr dat o událostech při pohybu zboží v dodavatelském řetězci a jejich efektivní sdílení napříč dodavatelským řetězcem. To umožňuje maloobchodům, poskytovatelům logistických služeb a výrobcům zpětně analyzovat události v dodavatelském řetězci a zajistit sledovatelnost výrobků. Jde o stále rostoucí prioritu, protože zákazníci a regulační orgány vyžadují ověřený původ výrobků, jejich integritu, efektivní řízení stahování z trhu a plnění předpisů (např. směrnice Falsified Medicines Directive a Tobacco Products Directive).

 5. Zelená logistika
 6. Zelenou logistiku posiluje několik faktorů. Patří mezi ně cíle udržitelnosti/ESG, loajalita zákazníků a potřeba klimaticky ohleduplných strategií dodavatelského řetězce při zajišťování materiálů a zdrojů. Pro životní prostředí a maloobchody je velkým problémem plýtvání, protože podle dostupných dat se vyhazování potravin podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů přibližně 8 %. Jen v rámci britského dodavatelského řetězce se znehodnotí nebo vyhodí 4,2 milionu tun potravin, přičemž 1,5 milionu tun se vyhodí již ve výrobě. 4.Více než polovina nakupujících na internetu se obává, že nárůst elektronického obchodování představuje problém pro životní prostředí a 52 % zákazníků tvrdí, že budou preferovat online obchody, které deklarují ohledy na životní prostředí5 .Pro zlepšení svého ekologického přístupu a úsporu nákladů budou sklady potřebovat systémy energetického managementu, které sníží spotřebu elektřiny (a/nebo budou využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů), kompenzují emise uhlíku a obecně budou snižovat množství odpadu, včetně hospodaření s palivem a efektivní nakládkou. Mezi předpokládané trendy patří také sledování vozidel a větší podíl elektrických a hybridních vozidel ve vozovém parku. Chytřejší dodavatelské řetězce díky lepší kontrole a celkovému přehledem pomohou organizacím splnit cíl EU snížit do roku 2030 plýtvání potravinami o polovinu. Odhaduje se, že každá 1 £ investovaná do snížení plýtvání potravinami přináší průměrnou návratnost 14 £ 6. Větší přesnost přepravy a efektivita na poslední míli může mít také velký vliv na menší plýtvání.

 7. Cirkulární dodavatelský řetězec
 8. Podle zprávy Circularity Gap Report7,je pouze 8,6 % světové ekonomiky cirkulární a více než 90 % vytěžených a spotřebovaných zdrojů se nevrací do výrobních cyklů. Potřeba cirkulární ekonomiky však stále roste kvůli měnícím se nárokům spotřebitelů, globálním změnám a ohledům na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce jsou zodpovědné za čtyři pětiny emisí skleníkových plynů8 ,je přechod od lineární k cirkulární ekonomice zásadní. OSN vytyčila cíle udržitelného rozvoje pro globální dodavatelské řetězce, které mají být splněny do roku 2030, a tlačí na firmy, aby začaly „uzavírat smyčku“ a šetřily náklady i planetu. Evropská komise navrhuje, aby výrobky prodávané v EU splňovaly normy cirkulární ekonomiky, což znamená, že jsou trvanlivé, lze je znovu použít, opravit a recyklovat a obsahují recyklovaný materiál. Efektivní reverzní logistika a správa vraceného zboží budou mít zásadní význam pro prodloužení životnosti výrobků a usnadnění strategií opětovného prodeje, repasování nebo recyklace.

 9. Optimalizace na střední míli
 10. Střední míle obvykle odkazuje na operace spojené s přepravou zboží z jednoho závodu do druhého před jeho vychystáním a expedicí k finálnímu doručení. Jelikož se stává rozhodujícím faktorem pro optimalizaci a odolnost dodavatelského řetězce, měla by být v roce 2023 hlavním centrem pozornosti. Střední míle zahrnuje mnoho logistických procesů, proto mohou správné investice do technologií výrazně snížit náklady a zároveň zlepšit výkonnost plnění. Rychlý růst využití 3PL k realizaci některých činností na střední míli činí dodavatelský řetězec ještě složitějším a zvyšuje počet účastníků. Proto nikdy nebylo tak důležité získávat, sjednocovat a sdílet data od první do poslední míle a zajistit tak dokonalý přehled.

  Správné investice do technologií mohou výrazně snížit náklady a zároveň zlepšit výkonnost plnění.

Shrnutí

Navzdory neustálým výpadkům a problémům dodavatelského řetězce a nepředvídatelné situaci bude rok 2023 také příležitostí k zotavení a inovacím. Rostoucí náklady však budou snižovat marže, což urychlí tlaky na větší efektivitu. Trendy jako nedostatek pracovních sil ovlivňují víceúrovňový dodavatelský řetězec, stejně jako ohledy a cíle v oblasti životního prostředí. Perfektní služby, spolehlivost a konkurenční výhody lze zajistit pouze prostřednictvím odolnosti a flexibility. Vzhledem k tomu, že se udržitelnost již stává normou, pomůže digitální transformace a komplexní přehled firmám omezovat plýtvání a fungovat transparentněji a efektivněji.

Stáhněte si náš nejnovější e-book o nedostatku pracovních sil