V poslední zprávě vydané společností KPMG, která se soustředila na nezákonné obchody s tabákem v EU, Norsku a Švýcarsku, je za minulý rok odhadována spotřeba pašovaných a padělaných cigaret ve výši 8,7% celkové spotřeby v EU – to odpovídá množství 44,7 miliard cigaret. Celosvětový odhad nelegálního obchodu s cigaretami je 6 % až 8,5 % globálního obchodu.

 

Revidovaná směrnice TPD (Tobacco Products Directive) 2014/40/EU nastaví základní rámec boje proti nezákonným obchodům díky systému sledování a záznamu pohybu tabákových výrobků na trhu v EU. První fáze směrnice TPD vstoupí v platnost 20. května 2019 a týká se cigaret a tabáku pro balené cigarety. Do roku 2024 bude zahrnovat i všechny další tabákové produkty.

Cílem směrnice TPD je usilovat o vysokou úroveň ochrany zdraví evropských obyvatel. Tato legislativa také zajistí lepší kontrolu nad pašováním a pomůže zajistit řádné placení daní.

Směrnice TPD v praxi

Na prvním místě je důležité, aby trhy znaly a chápaly požadavky směrnice a měly přehled o tom, jak realizovat projekty k jejímu zajištění.
Směrnice říká následující:

  • Všechny ekonomické subjekty musí plnit požadavky směrnice TPD: Výrobci, dovozci, velkoobchody, distributoři, prodejci, mobilní prodej a maloobchody
  • Každé balení s tabákovými produkty musí být označeno jedinečným identifikátorem a musí být zavedeny bezpečnostní postupy k ověření pravosti.
  • Všechny pohyby produktů musí být zaznamenávány, aby mohl být každý produkt sledován a dohledán v celém dodavatelském řetězci a bylo možné monitorovat a vynutit plnění této směrnice.
  • Aby byla zajištěna nezávislost a transparentnost sledování a záznamu, musí výrobci uzavřít smlouvy na ukládání dat s nezávislými poskytovateli.
  • Každý výrobce nebo dovozce tabákových produktů také musí vytvořit databázi (‘Primární registr’) pro ukládání všech dat souvisejících s každým jednotlivým balením a kopírovat všechny informace do celoevropské databáze/HUB (‘Sekundární registr’).
Supporting the integrity of the tobacco supply chain

Funkce pro sledování a záznam všech pohybů umožní každému ekonomickému subjektu v dodavatelském řetězci zaprotokolovat auditní záznam přesné cesty každého produktu od výrobce až k prodejci.

Co to znamená pro velkoobchody, distributory, provozovatele mobilního prodeje a jaká jsou hlavní úskalí směrnice TPD?

Některé firmy sice již mají systémy řízení skladů a logistiky. Co jim ale bude chybět, bude schopnost hromadně skenovat a zaznamenávat jedinečné ID položek, načítat tato data a sdílet je mimo oblast své firmy. Uživatelé potřebují zajistit, aby byl každý pohyb tabákového výrobku naskenován a zaznamenán v celém rozsahu dodavatelského řetězce od výroby, přes distribuci až po finální prodej. Ať jste provozovatelem mobilního prodeje z vozu, který zaváží prodejny nebo prodejní automaty nebo smluvním dopravcem zajišťujícím dodávky do prodejen, budete muset plnit předpisy v každé fázi zpracování.

Přestože takové procesy mohou být na první pohled vnímány jako problém, s nasazením vhodné automatizace a technologií mohou ekonomické subjekty nejen zajistit plnění předpisů ale zároveň zlepšit viditelnost v celém rozsahu dodavatelského řetězce. Při správném provedení projektů pro zajištění požadavků směrnice to může zásadním způsobem vylepšit firemní postupy a není nutné na ně nahlížet jen jako na přidané náklady kvůli nové směrnici.

Jak zajistit plnění směrnice a přípravu dodavatelského řetězce na budoucí rozvoj?

Aby mohly ekonomické subjekty efektivně zajistit plnění směrnice, budou muset spolupracovat s nezávislými dodavateli, kteří úzce spolupracují s Evropskou komisí. Měli by hledat takové partnery, kteří dobře rozumí těmto problémům a dokážou zajistit integraci hardware i software pro snímání a agregaci dat. Primárně je nutné zajistit dvě úrovně plnění předpisů:

  • Provedení - Jak organizace nasadí moderní technologie, mobilní zařízení a softwarová řešení na realizační úrovni. Jak mohou získat nástroje pro přesné sledování produktů a jejich pohybu. Jak budou hromadně snímat data a efektivně zpracovávat získané velké objemy dat.
  • Komunikace s registry - Jak mohou organizace do svých operací přidat další úroveň reportingu a zajistit zasílání dat vyžadovaných předpisy do Sekundárního registru.

Protože podnikání vyžaduje efektivní provoz a nové předpisy budou i nadále vyžadovat větší transparentnost pohybu produktů, musí firmy využít tuto příležitost a využít všech výhod, které přináší dohledatelnost.

Transparentnost pohybu produktů se stává povinností, firmy by proto měly tuto příležitost využít k podchycení výhod sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Od 20. května nebudou výrobci smět uvést cigarety a další tabákové výrobky na trh, pokud nebudou serializovány. Bez jedinečného identifikátoru nelze prodávat. Protože tato změna ovlivní celý dodavatelský řetězec a datum platnosti směrnice se blíží, je nejvyšší čas zahájit projekty pro zajištění této směrnice, pokud ještě neběží.

Olivier Frère, specialista na serializaci ve společnosti Zetes
Olivier Frère, Serialisation Expert
 

Máte zájem o informace jak zajistit plnění předpisů? Stáhněte si bezplatné pokyny