צו התקנות למוצרי טבק הבטחת תאימות בקרב סיטונאים וספקים לוגיסטיים (TPD):

  • מאפשרת סריקה יעילה ומדויקת של וברקודים דו-ממדיים אחרים Dotcode לנשיאת נתונים
  • יכולת עוצמתית למעקב אחר אירועים עבור ותקשורת עם הנתב TPD איתור אירועי (Router) האירופי


נכנס לתוקף ב 20- במאי 2019 ויחול על (TPD) צו התקנות למוצרי טבק כלל הארגונים שבשרשרת אספקת מוצרי הטבק. על כלל הפעילות לעמוד או לסבול מהשלכות פיננסיות וכלכליות. על כל הגורמים TPD- בחקיקת ה הכלכליים הקשורים לשרשרת האספקה של מוצרי הטבק לעמוד בתנאי התאימות.